Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-12.epizóda(SK-19.,20.)- Konečne nájdená skrytá imunita

Survivor-12.epizóda(SK-19.,20.)- Konečne nájdená skrytá imunita

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg

Epizódu s odme­na­mi vystrie­da­la epi­zó­da s kme­ňo­vou radou, kto­rá je vždy aspoň pre mňa zau­jí­ma­vej­šia. A táto epi­zó­da urči­te veľa uká­za­la.

SK-19.epizóda

Som rád, že epi­zó­dy s kme­ňo­vou radou obsa­hujú viac roz­ho­vo­rov o tak­ti­ke než v prvých die­loch. Aj keď viac ich vidí­me v kme­ni Azua, keď­že je tam pred­sa­len Vladimír, kto­rý ako jeden za mála hrá túto hru, tak ako sa má. Využil veľ­mi dob­re vo svo­jej tak­ti­ke duel a fakt byť na mies­te súťa­ži­a­cich, tak som rad­šej s ním, než pro­ti nemu.

Epizóda zača­la tým, že Adam našiel odkaz a čo ma prekva­pi­lo, že hneď bežal to pre­čí­tať kme­ňu a sta­lo sa pres­ne to, čo som nedáv­no vyči­tal Nicol. Tentokrát to však už bola nápo­ve­da k skry­tej imu­ni­te a tak o nej vede­li všet­ci a nako­niec ju našla Veve. Veľká ško­da, lebo keby to skryl a násled­ne našli spo­lu s Vladimírom, tak by pori­a­d­ne zamieša­li hrou. Ale poď­me k súbo­ju o imu­ni­tu.

Súboj o imu­ni­tu: Tu som rád, že už to nebo­lo na 10 bodov, ale aj 7 je veľa a fakt to indi­vi­du­ál­ne súťa­že­nie v rám­ci kme­ňov mi začí­na pre­ká­žať. Ale to čo mi pre­ká­ža úpl­ne naj­vi­ac je, že sa zno­va menia pra­vi­dlá počas súťa­že. A toto sa stá­va čas­to. Súboj o imu­ni­tu začal zase deba­klom Braňa od Tomáša, čo je už takou isto­tou, keď sa oni dva­ja stret­nú. Následne vyrov­na­la Xénie pro­ti Veve, čo je ďal­šia isto­ta, keď­že Veve je podľa mňa momen­tál­ne dokon­ca slab­šia než Nicol. Následne potvr­dil ulo­hu favo­ri­ta aj Vladimír, no Daniel nešiel vôbec zle, ale Vladimíra tra­fil z dvoch poku­sov 2-krát terč a to roz­hod­lo. Potom si Dominika pora­di­la s Chilli a Tom zno­va pre­šiel súťa­žou ako maslom, no to je u neho už zvy­kom. Stav bol 3:2 pre Mao a do ďal­šie­ho súbo­ja šla Johy a Nicol. Johy podľa pred­po­kla­dov súboj zvlád­la a vyrov­na­la na 3:3. Ďalší súboj bol med­zi Danielom a Tomášom a na moje prekva­pe­nie vyhral Daniel, kto­rý potvr­dil svo­je zlep­šuj­úce sa výko­ny v súťa­ži­ach. Na 5:3 zvý­ši­la Aylin pro­ti Lenke, kto­rá mimo čis­to fyzic­kých súťa­ží veľ­mi plat­ná nie je. Azua sa však poda­ri­lo vyrov­nať, keď body pri­da­li Adama a Veronika pro­ti Braňovi a Nicol. U Nicol je aj oča­ká­va­né, že bude pre­hrá­vať, no u Braňa je to fakt až smut­né, že nedo­ká­že sko­ro nikdy bodo­vať. Aj Daniel je momen­tál­ne sil­nej­ší než on. Stav bol 5:5 a pri­šiel veľ­mi zau­jí­ma­vý súboj med­zi Tomom a Vladimírom, no Tom je pro­s­te úpl­ne inde pri súťa­ži­ach ako ostat­ný a doká­zal zís­kaý ďal­ší bod pre Mao. Posledný bod zís­ka­la Dominika pro­ti Johy a tak Mao zís­kal imu­ni­tu a poslal Azua na kme­ňo­vú radu.

SK-20.epizóda

Po súbo­ji o imu­ni­tu ako je už zvy­kom nasle­do­val súboj o indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu. Víťazstvo Vladimíra prekva­pe­ním nie je, no to, že s ním vo finá­le bola Veve, tak to ma šoko­va­lo. Ale to, že vyhral Vladimír zna­me­na­lo, že ostat­ní v kme­ni budú v ohro­ze­ní, inak by sme prav­de­po­dob­ne videli duel Adam vs Vladimír. Veve musí veľ­mi neznášať tých­to dvoch, keď oka­mži­te tým, že sa spo­ji­la s býva­lý­mi hráč­mi Mao a pre­da­la im tak­to moc.

Kmeňová rada: Na kme­ňo­vej rade sme sa prvý­krát dočka­li vyu­ži­tia skry­tej imu­ni­ty a to od Veve, kto­rá si tým zachrá­ni­la život v hre. 5 hla­sov dostal Adama a tak bol zvo­le­ný ako prvý due­lant. Druhého vybe­ral Vladimír a vybral Lenku. Veľmi dob­rý výber, keď­že je zjav­né, že pôvod­né Azua s nimi spo­lu­pra­co­vať nebu­de za žia­d­nych okol­nos­tí a tak skú­sia svo­je šťas­tie v inom sme­re. Lenka je sil­ná, no v ostat­ných súbo­joch jej to až tak nešlo a keď­že duel je väč­ši­nou o šikov­nos­ti a vytr­va­los­ti, čo nebo­lo jej sil­nou strán­kou, tak bolo jas­né, že Adam vyhra­je a aj vyhral a poslal Lenku domov. Adam a Vladimír vyhra­li oba­ja po 2 due­ly a bude veľ­mi ťaž­ké ich vyho­diť ak nepôjdu pro­ti sebe.

Záver: Táto epi­zó­da sa mi páči­la viac ako tá pre­do­šlá, ale zase to je jas­né, keď­že je to epi­zó­da s kme­ňo­vou radou. Som rád, že to nako­niec nebol súboj Vladimíra s Adamom, čo by asi nasle­do­val, ak by nevy­hral indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu Vladimír. Sám som zve­da­vý ako dlho sa im bude dariť tomu­to due­lu vyhý­bať a z pohľa­du zau­jí­ma­vos­ti dúfam, že to bude čo najdlh­šie. Epizódu hod­no­tím na 6 z 10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03593 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71531 KB. | 23.06.2024 - 06:39:40