Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > DAVID NOVOTNÝ MILOŠ

DAVID NOVOTNÝ MILOŠ

Novotny
Novotny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Popište nám posta­vu, kte­rou hra­je­te v tri­lo­gii Zahradnictví.

Miloš Pecka, zahrad­ník, man­žel Emilie a švagr hlav­ní­ho hrdi­ny, kte­rým je Jindřich Rohn, což je vlast­ně děde­ček Petra Jarchovského.

Když si vzpo­me­ne­te na natá­če­ní a Miloše, co se vám vyba­ví?

Miloš byl pro mě pro­ti­ú­kol. Je to klid­ný člo­věk. Má teda tro­chu můj humor, kte­rý mu dodá­vám. Na to Honza Hřebejk dbá, aby to neby­lo hořko-vážné, tak to prokvé­tá díl­čí­mi vtíp­ky. Člověk pře­mýš­lí, čím by to oko­ře­nil, oso­lil, ope­přil… A to je to zají­ma­vé. Přemýšlet v inten­cích dané posta­vy. A vzhle­dem k tomu, že Miloš je kak­tu­sář a zahrad­ník, tak mi to děla­lo vel­ké pro­blémy. Když hra­ju fot­ba­lis­tu, tak vím, kte­rým smě­rem se mi mají myš­len­ky ubí­rat.

Vaši man­žel­ku Emilii ztvár­ni­la Lenka Krobotová, což není vaše prv­ní fil­mo­vá part­ner­ská spo­lu­prá­ce…

Jsme na sebe zvyklí a je to v poho­dě. Až si naše život­ní pro­tějš­ky mohou mys­let, že to není jenom tak, ale pří­sa­hám Anetě a Václavovi, že je to vše jenom hra. (smích)

S duem Hřebejk-Jarchovský jste pra­co­val popr­vé, jaké to bylo?

Když jsem si pře­če­tl scé­nář, tak jsem si říkal, že to musím a chci dělat, pro­to­že pod­le mě je to to nej­lep­ší, co ze sebe Petr Jarchovský dostal. Neměl jsem nejmen­ší pochy­by. Je to pěk­ně vykres­le­ná sága. Viděl jsem tam spous­tu mik­ro pří­bě­hů, kte­ré uvi­dí i divá­ci. Je to, dalo by se říct, „hrdin­ský epos“, ale musí se to dát do vel­kých uvo­zo­vek, pro­to­že je otáz­kou, co to je to hrdin­ství a kdy a za jakých okol­nos­tí při­chá­zí. A jak se pro­mě­ňu­je s tím, jak se mění poli­tic­ká situ­a­ce v dané zemi.

Jak jste zmí­nil hrdin­ství, vaše posta­va je maji­te­lem zahrad­nic­tví a váš­ni­vým sbě­ra­te­lem kak­tu­sů, kte­ré nevá­há brá­nit vlast­ním tělem…

Miloš v tom­to tří­díl­ném bio­gra­fu pro­jde peri­pe­tií, kdy pře­ve­ze do Jaroměře polo­vi­nu sbír­ky kak­tu­sů Alberta Vojtěcha Friče, kte­rá by někde v Praze umrz­la. Druhou polo­vi­nu má na sta­ros­ti jiný kole­ga kak­tu­sář. Takže zachrá­ní­me celé­ho Friče. To je jed­na část pří­bě­hu. Pak je tam ješ­tě jed­na, kte­rá se týká toho, jak moc vel­ký hrdi­na Miloš je. Dozvíme se, že i malý hrdin­ský sku­tek může být hod­ně sta­teč­ný.

Film se ode­hrá­vá v časo­vém roz­me­zí od 40. do 60. let minu­lé­ho sto­le­tí. To zna­me­ná, že i mas­kér a kosty­mér­ka dosta­li pří­le­ži­tost se vyřá­dit. Co jste na to říkal?

Bylo to super, pro­to­že jenom já a můj Miloš pro­jde tře­mi změ­na­mi. Nejdříve mám boha­té­ho jež­ka, pak mi vla­sy uby­dou a staré­ho Miloše jsem ode­hrál ve svém. (smích) Zdeněk Klika je fan­tas­tic­ký člo­věk a výbor­ný mas­kér. Hodinka u něj je tako­vá zahří­va­cí. Bylo to vždy to prv­ní, co mě na natá­če­cím dnu potka­lo.

Na co se mohou divá­ci v kinech těšit?

Diváci zjis­tí, jak to měl Petr Jarchovský v rodi­ně, a mohou u toho zavzpo­mí­nat, jaká doba teh­dy byla, a co při­ná­še­la. Myslím si, že se mohou těšit na spous­tu zají­ma­vých her­ců a vel­kou rodin­nou ságu. Je to tří­díl­ný film, kde kaž­dý z dílů obsto­jí sám o sobě. Fajnšmekři si ale budou moci vychut­nat všech­ny tři díly.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66649 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72141 KB. | 20.07.2024 - 14:32:26