Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > ONDŘEJ SOKOL rodinný přítel Jiří

ONDŘEJ SOKOL rodinný přítel Jiří

Sok
Sok
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak bys­te popsal vaši posta­vu Jiřího v tri­lo­gii Zahradnictví?

Ten pří­běh se ode­hrá­vá ve vel­mi těž­ké době a Jiří je jed­ním z mužů, kte­ří zůsta­li. Většina ostat­ních byla zatče­na pro něja­kou pro­tistát­ní čin­nost, a ačko­liv se toho také účast­nil, jemu se to vyhnu­lo a on cítí potře­bu posta­rat se o rodi­nu kama­rá­dů, kte­ré Němci odved­li. Během toho se ale fatál­ně sblí­ží se s ženou své­ho nej­lep­ší­ho kama­rá­da.

Když jsou muži hlav­ních hrdi­nek zavře­ní, pohře­šo­va­ní či pro­hlá­še­ni za mrt­vé, tak se prak­tic­ky sta­ne­te hla­vou rodi­ny. Jak se vám tato úlo­ha, kdy jste se oci­tl obklo­pen samý­mi žena­mi, hrá­la?

Snažil jsem se tak nějak doce­ňo­vat dobo­vé okol­nos­ti. Musela to být oprav­du mimo­řád­ná situ­a­ce, kte­rou si ani neu­mí­me před­sta­vit. To, že vám mizí zná­mí ze dne na den a že se ze dne na den může­te dozvě­dět, že jste o ně defi­ni­tiv­ně při­šli. To si oprav­du neu­mí­me dnes před­sta­vit, co to bylo za hrů­zu. A ono je to o tom, že lidi, kte­ří byli zavře­ní, byli v rodi­nách pří­tom­něj­ší, než když tam oprav­du byli, pro­to­že se o nich pořád mlu­vi­lo a neu­stá­le se řeši­lo, co bude a co se může stát. Není to tak, že by se exis­to­va­lo bez nich. Právě nao­pak.

Rodinný pří­tel se ode­hrá­vá ve 40. letech minu­lé­ho sto­le­tí. Jak vám sed­ly mas­ky a kos­týmy?

Myslím si, že ten film je oprav­du výprav­ný v tom pra­vém slo­va smys­lu. I deko­ra­ce jsou neu­vě­ři­tel­né. Na naše pomě­ry jsem dlou­ho nevi­děl tak náklad­né deko­ra­ce. A straš­ně pozi­tiv­ně se to pode­pi­su­je na obra­ze a na tom, jak film vypa­dá. Bartek Cierlica je straš­ně šikov­ný kame­ra­man. Herectví posou­dit nemůžu, pro­to­že jsme se vždyc­ky díva­li jen na kon­t­rol­ní pro­jek­ce těs­ně po natá­če­ní. Ale že ten obraz vypa­dá výji­meč­ně, to bylo vidět už tam.

Hodně času jste nejen na pla­cu trá­vil s Aňou Geislerovou. Jak vám to spo­lu jako fil­mo­vým pla­to­nic­kým part­ne­rům šlo?

Ono to není zas tak pla­to­nic­ké, jak si lidé mys­lí. (smích) Myslím v tom fil­mu. S Aňou se mi hrá­lo výteč­ně. Vždycky jsem ji měl rád jako hereč­ku. Když jsem ale teď osob­ně zjis­til, jak na té roli pra­cu­je a jak k ní při­stu­pu­je, tak má můj obrov­ský obdiv a se vším všu­dy chá­pu její výji­meč­né posta­ve­ní mezi čes­ký­mi hereč­ka­mi.

Více na Kritiky.cz
Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky ...
Divadlo Spejbla a Hurvínka najdete nyní na Noci divadel. ‚Připravují se outdoorové hry.,Na dospělé i děti čekají také vánoční dárky od Spejbla a Hurvínka. Divadlo S+H si i v době, kdy nemůže hrát, nachází cestu ke svým ...
Westworld - S01E10: THE BICAMERAL MIND Trailer poslední epizody seriálu Westword v tomto roce....
The Mandalorian - Kapitola 1: Mandalorian Pilot se mi líbil hodně. Rozhodně by neuškodila delší stopáž, alespoň první díl mohl mít...
Seminář ...

Můžeme snad pro­zra­dit, že ale ani dal­ší ze sester, Bedřiška, k vám nezů­sta­ne chlad­ná…

Myslím si, že scé­na s Bedřiškou je vlast­ně tako­vý důsle­dek vše­ho, co se sta­ne po tom, kdy se údaj­ně mrt­vý Jindřich vra­cí domů.

Před kame­rou jste se taky potkal se spous­tou herec­kých kole­gů a kama­rá­dů, mělo to něja­ký vliv na to, jest­li tuhle roli vez­me­te?

Věděl jsem, že tam budu hrát nej­lep­ší­ho pří­te­le Martina Fingera. A že tam bude hrát Aňa. To mi sta­či­lo, pro­to­že jsem věděl, že vět­ši­nu natá­če­ní máme spo­lu. A taky že to bude reží­ro­vat Honza Hřebejk. To byly věci, kvů­li kte­rým bych to vzal, i kdy­by ty ostat­ní role hrá­li her­ci z Keni, kte­ré neznám. Ale ono by bylo blbý, kdy­by her­ci z Keni hrá­li gesta­pá­ky, pro­to­že by to nevy­pa­da­lo dob­ře, ty keň­ské obli­če­je v gesta­pác­kých uni­for­mách. (smích) Ale i se zby­lým obsa­ze­ním jsem byl straš­ně spo­ko­je­ný.

Ve fil­mu hra­je i spous­ta dět­ských her­ců…

Děti byly oprav­du skvě­lé a hrá­ly výji­meč­ně dob­ře. Na natá­če­ní jsme strá­vi­li spous­tu času spo­leč­ně, tak­že jsme se všich­ni sblí­ži­li.

A jaký byl Honza Hřebejk reži­sér?

Skvělý. On je oprav­du výteč­ný reži­sér. Honza k tomu má čas­to pří­stup, kte­rý vás na začát­ku mož­ná pře­kva­pí nebo se vám zdá řeše­ní té situ­a­ce v jeho poje­tí vel­mi nezvyk­lé, a najed­nou zjis­tí­te, že to fakt fun­gu­je. A je dob­ře, že se pořád sna­ží vytvá­řet věci, kte­ré sice nejsou oká­za­lé, ale jsou jiné a nové.

Předpokládám tedy, že nabíd­ka jít do pro­jek­tu s duem Hřebejk-Jarchovský pro vás byla potě­še­ním…

Honza Hřebejk mi to vlast­ně nabí­dl už hroz­ně dáv­no, když se byl podí­vat na jed­nom mém před­sta­ve­ní v Činoherním klu­bu. Myslím, že to ten­krát bylo ješ­tě ve sta­diu zro­du, a on se dokon­ce roz­ho­do­val, jak to bude. Co bude hrát Martin Finger a co budu hrát já. Jiří a Jindřich jsou totiž nej­lep­ší přá­te­lé a i Martin je můj nej­lep­ší pří­tel, a tak jsem vůbec nepře­mýš­lel o tom, kdo bude kdo. Kdyby to byl herec, kte­ré­ho nesná­ším, tak bych o tom mož­ná pře­mýš­lel, ale takhle mi to bylo úpl­ně jed­no.

Když jste si pak pře­če­tl hoto­vý scé­nář, jak na vás zapů­so­bil?

Scénář je krás­ný. Moc se mi líbil.

Více na Kritiky.cz
Po letech se konečně vrátíme do Bradavic. Warner Bros. Games... Po letech se konečně vrátíme do Bradavic. Warner Bros. Games se totiž na PS5 prezentaci rozhodl...
Ruce v mouce - domácí pečivo s kváskem i droždím Máte rádi kváskový chléb? Milujete jeho nádhernou vůni a podmanivou chuť? Chcete se naučit ...
Farma SK – 9. série – 1. díl ...
HYGGE. Prostě šťastný způsob života. Čas od času každý člověk hledá ten správný klíč ke svému štěstí, anebo alespoň něco...
Projekt Power | Project Power Kina se pomalu ale jistě vrací k režimu, který by se dal označit za v rámci možností normál...

Při psa­ní scé­ná­ře čer­pal Petr Jarchovský z his­to­rie vlast­ní rodi­ny. Cítil jste zod­po­věd­nost při ztvár­ně­ní posta­vy, kte­rá má reál­ný předob­raz?

Scénář byl krás­ný a Petr k tomu při­stu­po­val zod­po­věd­ně, když to psal. Honza k tomu, mys­lím, potom vel­mi správ­ně při­stu­po­val bez pie­ty. Což je potře­ba a je to to nej­lep­ší. Když je tam záro­veň vel­ká poko­ra a taky je u toho někdo, kdo se nebo­jí do toho tro­chu šáh­nout. Film má totiž svo­je vlast­ní pra­vi­dla a potře­bu­je svo­je záko­ny.

Jak bys­te Zahradnictví popsal? Na co se mohou divá­ci těšit?

Myslím si, že se mohou těšit na tři skvě­lé čes­ké fil­my. A ješ­tě tím, jak se tri­lo­gie Zahradnictví tak tro­chu pojí k Pelíškům, tak se vzta­hu­je nejen k his­to­rii České repub­li­ky, ale urči­tým způ­so­bem to odka­zu­je i na naši fil­mo­vou his­to­rii. Je to tako­vá dvo­ji­tá dáv­ka vel­mi slib­ných věcí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Buď chlap! - nová česká komedie plná dobrodružství a humoru20. března 2023 Buď chlap! - nová česká komedie plná dobrodružství a humoru Buď chlap! je nová česká komedie režiséra Michala Samira, která se odehrává v nádherné přírodě Vysokých Tater. Hlavní postavou je Pavel (Jakub Prachař), který se cítí nedospělý a nešťastný […] Posted in Filmové premiéry
  • Krásno17. srpna 2021 Krásno Adam a Michal, kamarádi z dětství, se po dvaceti letech vracejí do Šumperka, do města, odkud „utekli", ale kde stále žije jejich minulost. Michalova matka je mrtvá několik let, Michalův […] Posted in Galerie
  • Perfect Days nejsou „perfect“, ale příjemně pobaví7. června 2020 Perfect Days nejsou „perfect“, ale příjemně pobaví Českým filmem se divákovi nezavděčíš. Na české snímky je obecně kladeno více nároků, než na zahraniční produkce. Jako by se divák cítil odpovědný za to, co se na plátně děje. A když se mu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %29. září 2017 Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 % Ve filmu DEZERTÉR se musí členové tří vzájemně spřízněných rodin vyrovnávat s politicky vyhraněným obdobím let 1947-53. Nejvíce zvratů zažije Otto Stock, majitel noblesního kadeřnického […] Posted in Filmové recenze
  • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […] Posted in Filmové recenze
  • Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví8. ledna 2017 Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví Poslední klapka filmové trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského padla po půl roce natáčení pár dní před koncem roku v pražských Bohnicích a první film […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Vybíjená - 60 %3. března 2015 Vybíjená - 60 % Čtyřicátníci Skippy, Jeff a Tom jsou kamarádi již od studentských let na gymnáziu. Tehdy to byli mladí a energičtí mladíci, kteří kromě studia prožívali i své první lásky, zklamání, naděje […] Posted in Filmové recenze
  • Vybíjená - fotky z novinářské konference3. března 2015 Vybíjená - fotky z novinářské konference Posted in Filmové premiéry
  • Andělé všedního dne - O FILMU25. září 2014 Andělé všedního dne - O FILMU Film Alice Nellis podle scénáře a stejnojmenné předlohy Michala Viewegha Andělé všedního dne. Sledujeme originální příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, […] Posted in Filmové premiéry
  • Krásno - 60%27. ledna 2014 Krásno - 60% Když jede Adam (Ondřej Sokol) se svým kamarádem Michalem (Martin Finger) do rodného města Šumperku, vrací se vzpomínkami zpět k dětským zážitkům a k neobjasněné smrti maminky Michala. […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,53220 s | počet dotazů: 278 | paměť: 70295 KB. | 05.12.2023 - 06:00:09