Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Aňa Geislerová VILMA

Aňa Geislerová VILMA

Anna
Anna
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vaše posta­va Vilmy je pro prv­ní pří­běh napros­to stě­žej­ní . Mohla bys­te ji popsat?

Vilma je nejmlad­ší ze tří sester. Je to žena odhod­la­ná udě­lat pod­le svých před­stav všech­no správ­ně nebo tak, jak se od ní oče­ká­vá. A mož­ná tro­chu pře­hléd­ne to, že není šťast­ná a že se v živo­tě měla roz­ho­do­vat tro­chu jinak. Takže si svůj život tak tro­chu pro­tr­pí. V pod­sta­tě to je ale hod­ná a pocti­vá žen­ská.

Vilmě scé­nář pře­de­pi­su­je milost­ný troj­ú­hel­ník…

Je to v pla­to­nic­ké rovi­ně. Jenom něco, co celý život cítí­te. Na jed­né kři­žo­vat­ce jste udě­la­li chy­bu, ale záro­veň cítí­te, že jste se pro­ti niče­mu nepro­vi­ni­li. Což nedě­lá osud leh­čí, ale mož­ná těž­ší. Člověk si nako­nec vyčí­tá, že byl pří­liš vel­ký blb nebo dob­rák. Jsme někdy zača­ro­va­ní ve svých hla­vách, ve svých před­sta­vách o tom, jak bychom se měli cho­vat, a pak si mož­ná vyčí­tá­me, že jsme se roz­hod­li špat­ně.

Dostala jste se někdy do situ­a­ce, kdy jste se muse­la roz­ho­do­vat mezi dvě­ma muži?

Jen mezi dvě­ma? Tsss… 🙂 Myslím si, že se kaž­dý někdy dosta­ne v živo­tě do tako­vé­to situ­a­ce, ale o mně to není.

Vilma je pod­le cha­rak­te­ris­ti­ky sce­náris­ty Petra Jarchovského cito­vě roz­pol­ce­ná, milu­jí­cí, cit­li­vá a něž­ná mat­ka. Ztotožňujete se s těmi­to vlast­nost­mi Vilmy?

Není potře­ba, aby se her­ci zto­tož­ňo­va­li se vše­mi vlast­nost­mi postav, kte­ré hra­jí. Ale samo­zřej­mě jí rozu­mím. Citově roz­pol­ce­ná je, ale záro­veň si mys­lím, že ta její odhod­la­nost je sil­něj­ší než jaká­ko­liv její jiná emo­ce. Svým způ­so­bem to je její vnitř­ní čest, kte­rá ji zave­de někam, kde se nako­nec necí­tí dob­ře.

S reži­sé­rem Janem Hřebejkem nespo­lu­pra­cu­je­te popr­vé, jste ráda, že jste se opět sešli na spo­leč­ném pro­jek­tu?

Jak jsme se tak sešli, tak jsme si uvě­do­mi­li, že tohle jsou v pod­sta­tě tři fil­my najed­nou a hned po tom nava­zu­je­me pokra­čo­vá­ním seri­á­lu Až po uši. Tak to už jsme asi tro­chu pře­písk­li. (smích)

V tri­lo­gii Zahradnictví hra­je­te hlav­ně s Ondřejem Sokolem a Martinem Fingerem. Jak se vám s vaši­mi fil­mo­vý­mi part­ne­ry spo­lu­pra­co­va­lo?

Ondra je pří­jem­ný, sou­stře­dě­ný a je vtip­ný. A taky nesmír­ně inte­li­gent­ní, krás­ný a skrom­ný. Hraje se s ním dob­ře, hlav­ně na scho­vá­va­nou. A na tom našem troj­ú­hel­ní­ku je straš­ně hez­ké to, že jsou Ondra s Martinem kama­rá­di

Více na Kritiky.cz
Titulky k American Housewife S04E13 - The Great Cookie Challenge U Ottových se dějí významné věci. Taylor očekává výsledek přijímaček, Anna-Kat startuje...
Vysoká hra - 1 ...
Surgeon Simulator 2 od Bossa Studios právě vyšel na Epic... Surgeon Simulator 2 od Bossa Studios právě vyšel na Epic Games Store...
Avengers: Age of Ultron | The Avengers: Age of Ultron [65%] Navázat na jeden z nejvýdělečnějších snímků filmové historie rozhodně není sranda. V...
Ivana Korolová jako Líza Simpsonová – druhé video Druhé video s Ivanou Korolovou jako Lízou Simpsonovou....

z dět­ství. Znají se odma­lič­ka. Takže je milé, že jejich život­ní pří­běh je pro­po­je­ný. A oba jsou oprav­du pří­jem­ní. Martin je doslo­va nená­pad­ný. Tichý a pozor­ný a pak vás úpl­ně dosta­ne, jak hra­je. Já to vždy opa­ku­ju, ale mám straš­ně ráda, když jsou lidé na pla­ce sou­stře­dě­ní, když tu prá­ci pocti­vě odkra­ju­jí. Oba to takhle mají, a to mě hod­ně baví.

Když jste si pře­čet­la scé­nář, co vás na posta­vě Vilmy zau­ja­lo?

Jsou typy postav, a už jsme to zaži­li i s Honzou spo­leč­ně, u kte­rých nee­xis­tu­je tako­vý ten prvek, motiv, kvů­li kte­ré­mu bych hned řek­la, to chci dělat. Naopak je to těž­ké v tom, že je tam spous­ta pro­sto­ru, kdy se posta­va nijak nepro­je­vu­je. Ale i to je výzva a já bych pros­tě nedo­ká­za­la nedě­lat ten­to pro­jekt. Celkově si totiž mys­lím, že je krás­ný.

Ve fil­mu hra­je­te kadeř­ni­ci. Už jste si něco z této pro­fe­se vyzkou­še­la?

Barvila jsem vla­sy Sabině Remundové, kte­rá hra­je vyni­ka­jí­cím způ­so­bem posta­vu Mařči. Navzájem jsme si umy­ly hla­vy s Gábinou Míčovou, a tím to has­ne. Troufnu si klid­ně ale i na stří­há­ní. Jen se muse­jí najít dob­ro­vol­ní­ci. (smích)

Děj fil­mo­vé tri­lo­gie se ode­hrá­vá od 40. do 60. let minu­lé­ho sto­le­tí. Což zna­me­ná spous­tu dobo­vých dobo­vých kos­tý­mů, úče­sů a líče­ní. Těšila jste se na tuto strán­ku natá­če­ní?

Těšila jsem se. Mám tu dobu ráda. Myslím si, že je slu­ši­vá pro všech­ny. Když cho­dí chla­pi v oble­cích, je to nád­her­né. A ženám taky suk­ně, šaty a dobo­vé úče­sy straš­ně slu­ší. Čím teda trpím, ale celo­ži­vot­ně, je doba strá­ve­ná v mas­kér­ně. Strašně nera­da sedím na mís­tě. A začí­nat kaž­dý den tím, že musím dvě hodi­ny sedět v křes­le, je pro mě utr­pe­ní. Vyloženě se trá­pím. Je tolik věcí, kte­ré bych děla­la radě­ji, než sedě­la na mís­tě. (smích)

Zahradnictví je obsáh­lý pro­jekt. Je to fil­mo­vá tri­lo­gie. Jak bys­te ho při­blí­ži­la divá­kům?

Když to vysvět­lu­ji svým kama­rá­dům a pří­buz­ným, tak je to v pod­sta­tě pří­běh té rodi­ny, kte­rou zná­me z Pelíšků. Ale je to pří­běh před vál­kou, během vál­ky a po vál­ce. Ta rodi­na tam je mno­hem obsáh­lej­ší. Jsou tam tři sest­ry kadeř­ni­ce. Pak je tam dal­ší rodi­na, kte­rá má zahrad­nic­tví. Všechno to jsou vlast­ně reál­né pří­běhy z rodi­ny Petra Jarchovského. A mapu­jí život jed­né rodi­ny na poza­dí poměr­ně dra­ma­tic­kých udá­los­tí.

Více na Kritiky.cz
Vánoce v průřezu ročníků ...
Death Note - Zápisník smrti Recenze na japonské anime Death Note – Zápisník smrti: Velice svérázný počin. Na rovinu ř...
Hudbu složil, slova napsal (Music & Lyrics) - soundtrack Alex Fletcher je bývalý popový idol fiktivní skupiny Pop! (cosi v duchu tehdejších What! a ABC...
Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo ja...
PlayStation na čtvrtek připravil State of Play, která bude... PlayStation na čtvrtek připravil State of Play, která bude zaměřená na 10 her pro PS4 a PS5. P...

Když si vzpo­me­ne­te na natá­če­ní, co se vám vyba­ví jako prv­ní?

Ty nesku­teč­ně krás­né deko­ra­ce, ve kte­rých jsme hrá­li. Nic tak pěk­né­ho jsem dlou­ho nevi­dě­la. Mám hroz­ně ráda hez­ké před­mě­ty a tady je kaž­dý detail dobo­vý a krásný.Naše jed­not­li­vé byty a domy jsou tako­vé, že bychom se tam hned všich­ni pře­stě­ho­va­li. A skvě­lý štáb. A tým. A kole­go­vé a vůbec… Děkuji, že jsem u toho byla.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,44984 s | počet dotazů: 291 | paměť: 70260 KB. | 05.12.2023 - 07:22:50