Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > MARTIN FINGER JINDŘICH

MARTIN FINGER JINDŘICH

Finger
Finger
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vaše posta­va je pro celou tri­lo­gii zásad­ní, jste vlast­ně „mlad­ší ver­zí“ Jiřího Kodeta v Pelíškách. Jak bys­te Jindřicha popsal?

Jindřich Rohn je člo­věk pev­ných zásad, kte­rý kvů­li své­mu vlas­te­nec­tví trpěl, ať už za nacis­tů v lágrech, nebo za komu­nis­tů, když při­šel o prá­ci. Ale záro­veň se k tomu­to jeho tem­pe­ra­men­tu a pře­svěd­če­ní řadí i jeho cha­rak­ter. Od Petra Jarchovského vím, že jeho předob­raz, Petrův děde­ček, byl člo­věk prch­li­vý, vznět­li­vý cho­le­rik. Hodně mi o něm vyprá­věl. Tohle potom nej­víc odná­ší jeho blíz­cí, rodi­na a jeho děti. Ten cha­rak­ter, kte­rý hra­ju, je pro mě hod­ně zají­ma­vý prá­vě tím, že na jed­nu stra­nu to je člo­věk pev­ných zásad, kte­rý vždy sto­jí na dob­ré stra­ně, ale na dru­hou doká­že svým dik­tá­tor­stvím deptat svo­ji rodi­nu.

Pomohlo vám vědět tolik o předob­ra­zu Jindřicha, dědeč­ko­vi Petra Jarchovského?

To ano, ale tře­ba předob­raz Pelíšků a pana Kodeta, kte­rý tu roli hrál pře­de mnou, mi moc nepři­dal. Nicméně urči­té uklid­ně­ní při­šlo po prv­ních natá­če­cích dnech ze stra­ny jak Petra Jarchovského, tak Honzy Hřebejka. Ze vše­ho nej­ví­ce mě ale potě­ši­lo, když mě mamin­ka Petra Jarchovského uvi­dě­la ve scé­ně, kdy komu­nis­to­vi Zikovi na chod­bě nadá­vám do komu­nis­tů a posí­lám ho na Sibiř. Řekla totiž: „To je on. To je Jindřich.“ A to jsou věci, kte­ré mi dodá­va­jí sebe­vě­do­mí a pocit, že to snad dělám dob­ře nebo se vydá­vám správ­ným smě­rem.

Jaká byla vaše prv­ní reak­ce, když vám roli Jindřicha nabíd­li?

Když mi zate­le­fo­no­va­li, tak ješ­tě ani neby­lo jis­té, zda se bude oprav­du točit. Dokonce jsem neměl ani před­sta­vu, jak ohrom­ný pro­jekt to je. Jsou to vlast­ně tři fil­my. A ani jsem netu­šil, kte­rou posta­vu budu hrát. Tehdy jsem věděl, že se roz­ho­do­va­lo mezi mnou a Ondrou Sokolem, kdo bude Jindřich a kdo Jiří. Dostal jsem scé­nář k prv­ní­mu dílu. Ten jsem si pře­če­tl a potom bylo straš­ně dlou­ho ticho. Pak jsem se na jed­nom natá­če­ní potkal s Honzou Hřebejkem, kte­rý mi říká: „A počí­táš teda s tím Zahradnictvím? Máš tam toho oprav­du hod­ně. Abys měl čas.“ Teprve potom jsem se do toho plně vrh­nul a zjis­til jsem, jak je to mon­stróz­ní. A tak jsem se začal těšit a záro­veň jsem měl sta­že­né půl­ky.

Která z těch dvou postav vás víc zau­ja­la?

Nejdříve jsem si pře­če­tl prv­ní díl, kte­rý je hod­ně o Jiřím. Je to krás­ně pro­kres­le­ná posta­va. Hlavně ten pří­běh a že je co hrát. Tak se mi líbi­la tahle. Když jsem si ale pře­če­tl všech­no ostat­ní, tak jsem zjis­til, že Jindřich je taky exce­lent­ní role. Jsem člo­věk, kte­rý si doká­že před­sta­vit straš­nou spous­tu věcí a even­tu­a­lit. Čili nemám vysně­né role. Nechávám to na jiných. Když jsem herec, tak je mým úko­lem zjis­tit, jak mě vidí ten dru­hý, pro­to­že mám o sobě něja­kou před­sta­vu. Strašně mě baví, když mi dá reži­sér naje­vo, že ve mně tuto posta­vu vidí.

Jindřich toho v živo­tě pro­žil hod­ně, dokon­ce strá­vil šest let v lág­ru. Bylo těž­ké vcí­tit se do tak­to živo­tem zkou­še­né posta­vy?

Bylo to těž­ké. Jednu z nej­těž­ších scén jsme toči­li hned zkra­je natá­če­ní, kdy dlou­hým mono­lo­gem popi­su­ju své ženě Vilmě, kte­rou hra­je Aňa Geislerová, co jsem pro­žil během jed­no­ho nále­tu v lág­ru. Jak to bylo hroz­né. Samozřejmě, nikdy nemůžu dospět do sta­dia, kdy si doká­žu před­sta­vit, jaké to teh­dy bylo. Nicméně, něja­kou před­sta­vu urči­té otu­pě­los­ti a vyho­ře­ní po pro­ži­tí tako­vé hrů­zy jsem měl. Když to pak hra­ju, není to o vel­kých emo­cích. Právě nao­pak. A tak nějak jsem to vní­mal, když při­šel Jindřich z vál­ky. Ty prv­ní hodi­ny a dny. Pak zase dostá­vá s postu­pu­jí­cím časem elán do živo­ta, když si uvě­do­mí, že pře­žil a byd­lí se svo­jí rodi­nou. A potom dosta­ne ťaf­ku od komu­nis­tů. Má to oprav­du naho­ru a dolů.

Jindřich pro­jde nejen psy­chic­kou, ale i fyzic­kou pro­mě­nou. Když se vrá­tí z kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra, je vyhub­lý, scé­nář vám dokon­ce pře­de­pi­so­val vlézt v tom­to zubo­že­ném sta­vu nahý do vany. Měl jste z této scé­ny oba­vy?

Mám to už ve své herec­ké kari­é­ře za sebou něko­li­krát. A i před kame­rou. Hrál jsem Edvarda Beneše v Českém sto­le­tí. Tam jsem byl dokon­ce odha­le­ný úpl­ně čel­ně na kame­ru. Tady to bylo brá­no zbo­ku a zeza­du. Mám vždyc­ky něja­ký stud, ale pokud to má něja­ký význam a smy­sl, jako­že tady mělo, tak jsem nevá­hal ani chví­li a šel jsem do toho.

Během tri­lo­gie Zahradnictví zestár­ne­te o 25 let. Jaký je to pocit, pozo­ro­vat, jak vás mas­ké­ři postup­ně mění?

Skvělý. Mám tyto pro­mě­ny na herec­tví rád. To je to herec­tví totál­ní pro­mě­ny. To, že si člo­věk do sebe vstře­bá všech­ny ty vje­my, rozu­mo­vě, poci­to­vě i emo­ci­o­nál­ně. A potom se do posta­vy pro­mě­ní a záro­veň tam v sobě má punc své osob­nos­ti. Když se to ješ­tě pod­po­ří mas­kou, tak to úpl­ně zbož­ňu­ju, pro­to­že ta straš­ně moc pomů­že. Podívám se na sebe do zrca­dla a to mi hod­ně napo­ví, jak to mám hrát. Maskér Zdeněk Klika je napros­to exce­lent­ní.

Vaši fil­mo­vou man­žel­ku Vilmu si zahrá­la Aňa Geislerová. Byla pro vás tato spo­lu­prá­ce pří­jem­ná?

Pro mě je krás­né, že jsem si mohl zahrát s divou čes­ké­ho fil­mu! Myslím, že to bylo hez­ké setká­ní a part­ne­ře­ní. Před rokem bych se nena­dál, že si zahra­ju s Aňou, že bude moje man­žel­ka. To je úpl­ně úžas­né.

Když si vzpo­me­ne­te na natá­če­ní Zahradnictví, co vám nej­ví­ce utkvě­lo v pamě­ti?

Těch věcí je víc. Strašně jsem se tře­ba bál toho, že Jindřich je vel­mi zdat­ný kla­ví­ris­ta. Já sice na kla­vír nehra­ju, ale zku­še­nost, že se doká­žu nau­čit, už mám, tak jsem do toho šel. Pracoval jsem na tom a dřel, ale straš­ně jsem se toho natá­če­cí­ho dne bál, pro­to­že jsem věděl, že se spus­tí kame­ry a Honza Hřebejk řek­ne, že to chce jinak, rych­le­ji, poma­le­ji… A v tom jsem si nevě­řil. Naštěstí se to pak vyře­ši­lo tak, že jsem hrát nemu­sel. To byla úle­va! Další kri­zo­vý moment nastal, když jsem si při natá­če­ní hnul kole­nem. Byla to tako­vá lehce akč­ní scé­na, kdy jsme se s Karlem Dobrým, kte­rý hra­je mého bra­t­ra, rva­li. To jsem se vydě­sil, jak to půjde dál. Trochu se muse­lo při­způ­so­bit natá­če­ní, někde se čeka­lo, někde se o mně jen mlu­vi­lo a když se tře­ba ve fil­mu obje­vím popr­vé po návra­tu z lág­ru, což se toči­lo asi 14 dnů po té neho­dě, kdy jsem cho­dil o ber­lích, tak to Honza vyře­šil tak, že mi dal do ruky hůl. Jindřich šel pochod smr­ti, kte­rý pře­žil, tak se to k tomu hodi­lo.

Jak bys­te divá­kům Zahradnictví popsal?

Je to pří­běh oby­čej­ných lidí a rodi­ny, kte­ří na poza­dí vel­kých his­to­ric­kých udá­los­tí, jako jsou vál­ka, dik­ta­tu­ra komu­nis­tic­ké­ho reži­mu, doká­žou držet pohro­ma­dě a navzá­jem si pomá­hat. Prožívají svo­je vnitř­ní vel­ká i malá život­ní dra­ma­ta, což je mys­lím přes­ně to, co by se moh­lo divá­kům líbit. Protože nej­líp se zto­tož­ňu­jí s kon­krét­ním osu­dem něja­ké­ho člo­vě­ka. Navíc na tak­to obsáh­lé plo­še, od roku 1939 do roku 1959.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Její tělo – Recenze – 60 %16. listopadu 2023 Její tělo – Recenze – 60 % České drama Její tělo vypráví příběh Andrey Absolonové, která byla v 90. letech úspěšnou sportovkyní a několikanásobnou mistryní republiky ve skoku do vody, až do nehody při trénování na […] Posted in Filmové recenze
  • Krásno17. srpna 2021 Krásno Adam a Michal, kamarádi z dětství, se po dvaceti letech vracejí do Šumperka, do města, odkud „utekli", ale kde stále žije jejich minulost. Michalova matka je mrtvá několik let, Michalův […] Posted in Galerie
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu11. dubna 2021 Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu Film vycházející ze skutečného případu prezidentské milosti, který měl být původně pouze pilotním dílem pro sérii příběhů, jež spojuje právě amnestie. Protože se však téma notně rozrostlo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Vysoká hra přinese na televizní obrazovky napětí a politickou špínu21. ledna 2020 Vysoká hra přinese na televizní obrazovky napětí a politickou špínu Dnes představili tvůrci nový dvojdílný film o velkých finančních machinacích, které propojují zločince s politickou špičkou. Autor scénáře a režisér Jiří Svoboda se nechal inspirovat […] Posted in Filmové premiéry
  • Stockholmský syndrom8. ledna 2020 Stockholmský syndrom Kriminalista Viktor Mojžíš (David Švehlík) při obraně své dcery, kterou napadne rotvajler, zastřelí nejen psa, ale nešťastnou náhodou postřelí i jeho majitele Jindřicha Oseckého (Martin […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Milenci a vrazi - zfilmovaná kniha Vladimíra Párala5. března 2019 Milenci a vrazi - zfilmovaná kniha Vladimíra Párala Milenci a vrazi jsou filmem o tom, že každý, ať už chudý nebo bohatý, starý nebo mladý, každý touží po svém kousku štěstí a k jeho dosažení neváhá použít jakékoli prostředky. Je také […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78371 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72367 KB. | 25.02.2024 - 20:50:21