Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Jiří Macháček OTTO

Jiří Macháček OTTO

Machacek
Machacek
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve fil­mo­vé tri­lo­gii Zahradnictví ztvár­ňu­je­te maji­te­le kadeř­nic­tví Ottu, co vás při čte­ní scé­ná­ře nej­víc zau­ja­lo?

Zahradnictví vyprá­ví kus čes­kých dějin na pří­bě­hu jed­né rodi­ny, tedy tu nej­in­tim­něj­ší sou­část dané­ho obdo­bí naší his­to­rie. Takže mně se hned při čte­ní scé­ná­ře zača­ly vyba­vo­vat vzpo­mín­ky na vyprá­vě­ní mých dědeč­ků a babi­ček, na to, jaké to bylo za vál­ky a těs­ně po vál­ce. Jak říká Petr Jarchovský, my jsme ta posled­ní gene­ra­ce, kte­rá to od nich ješ­tě moh­la sly­šet pří­mo z jejich úst. To bylo pro mě hned od začát­ku asi to nej­při­taž­li­věj­ší.

Jaký pod­le vás Otto je?

Otto je z pod­sta­ty pod­ni­ka­vý a pra­co­vi­tý, uvnitř ovšem veli­ce křeh­ký člo­věk, nepo­u­či­tel­ný život­ní opti­mis­ta, kte­rý ač něko­li­krát osu­dem zlo­men, by si nikdy nepři­znal vlast­ní pád nebo pro­hru.

Bylo obtíž­né ztvár­nit muže, kte­rý nejen vlast­ní pro­spe­ru­jí­cí pod­nik, ale pro­jde si i zatče­ním a věz­ně­ním?

Otto je posta­va hus­tě opes­t­ře­ná něko­li­ka odliš­ný­mi život­ní­mi eta­pa­mi a fatál­ní­mi zvra­ty, že jsem se po prv­ním pře­čte­ní scé­ná­ře musel ptát, jest­li i v téhle scé­ně je to pořád ta samá posta­va, jako v pře­de­šlých scé­nách. To ovšem zna­me­ná, že pro her­ce je tako­vá posta­va napsa­ná vděč­ně. Takže obtíž­nost její­ho ztvár­ně­ní je pak spo­je­na hlav­ně s tím, aby člo­věk doká­zal všech­ny ty roz­lič­nos­ti a odliš­nos­ti pro­po­jit a nepro­mar­nit. V kaž­dém pří­pa­dě mno­hem obtíž­něj­ší by bylo muset ztvár­nit muže, kte­ré­mu by se nao­pak žád­né tako­vé fatál­ní zvra­ty nedě­ly.

Otto je maji­te­lem kadeř­nic­tví. Musel jste své herec­ké kole­gy před kame­rou i „upra­vit“, neměl jste z toho oba­vy?

Měl, ale náš mas­kér, Zdeňka Klika, a to jsem rád, že se na to ptá­te, poně­vadž mu mohu za to ale­spoň srdeč­ně podě­ko­vat, mě nau­čil všech­no, co bylo z kadeř­nic­ké­ho řemes­la pro danou věc potře­ba. Zdendo, díkes!

Nejedná se o vaši prv­ní spo­lu­prá­ci s duem Petr Jarchovský a Jan Hřebejk. Jaké to bylo opět se sejít na spo­leč­ném pro­jek­tu?

S Petrem Jarchovským to byla čtvr­tá, a s Honzou Hřebejkem dokon­ce pátá fil­mo­vá spo­lu­prá­ce a byla to radost jako vždyc­ky. Pokud se dob­ře pama­tu­ju, tak s Petrem Jarchovským jsme se už před čtyř­mi roky bavi­li o tom, že pro mě píše roli Jiřího, čehož jsem si vážil. A to, že Honza Hřebejk nako­nec roz­ho­dl, že tu roli obsa­dí Ondřejem Sokolem, a že já budu hrát Ottu, toho si vážím taky. Nevím, k čemu bych tu spo­lu­prá­ci při­rov­nal, když už se kouč a hráč dob­ře zna­jí, tak na sebe sta­čí jen občas mrk­nout, že? Jo, a Ondřej mimo­cho­dem hra­je Jiřího skvě­le.

Vaši fil­mo­vou man­žel­ku ztvár­ni­la Gabriela Míčová a v roli syna Karlíka se dokon­ce vystří­da­jí tři chlap­ci…

Gábina Míčová je skvě­lá hereč­ka. Když máte pocit, že máte chuť něco změ­nit nebo zku­sit jinak, je vždyc­ky ote­vře­ná ke hle­dá­ní a ke spo­leč­né doho­dě, a to, co je dohod­nu­té, vždyc­ky dodr­ží. Je radost s ní pra­co­vat, je milá a na natá­če­ní cho­dí vždyc­ky upra­ve­ná a stříz­li­vá. Co se týče všech dětí, tak sme­kám před jejich dis­ci­pli­no­va­nos­tí, trpě­li­vos­tí a pro­fe­si­o­na­li­tou. Celé to natá­če­ní trva­lo půl roku a nároč­né bylo pře­de­vším pro ně. Ve fil­mu jsou úžas­né, však uvi­dí­te!

Jak bys­te tri­lo­gii Zahradnictví při­blí­žil?

Jako bez­peč­ně nej­lep­ší fil­mo­vou tri­lo­gii, ve kte­ré jsem měl dosud mož­nost hrát.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03088 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72247 KB. | 24.02.2024 - 10:43:52