Kritiky.cz > Recenze knih > Helsing, Mason: Můj otec byl MIB

Helsing, Mason: Můj otec byl MIB

IMG 20191106 112149
IMG 20191106 112149
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Encyklopedický roz­měr kni­hy Můj otec byl MIB je jen jed­nou před­nos­tí. Další je fakt, že Jan van Helsing zpra­co­val infor­ma­ce ve spo­lu­prá­ci se synem muže, kte­rý prý pra­co­val jako Muž v čer­ném. A zda­le­ka nejde jen o ty chla­pí­ky s kufří­kem, kte­ří k vám při­šli poté, co jste měli minu­lou noc tu čest s mimo­zem­ským úno­sem.

Jejich pole působ­nos­ti je oprav­du širo­ké a lze jen tušit, že tady nejde vždyc­ky jen o něja­ké bohu­li­bé čin­nos­ti. Kapitol tu je požeh­na­ně – na své si při­jde milov­ník měsíč­ních záhad, sku­teč­ně tam někdo byl? Na své si při­jde milov­ník záhad Třetí říše, dlou­ho­le­bých lidí, mimo­zemš­ťa­nů, růz­ných taj­ných nábo­žen­ských sku­pin i sku­pin­ky nej­bo­hat­ších lidí svě­ta, kte­ří řídí celou eko­no­mi­ku. Co a kdy se komu vymklo z rukou a co se ješ­tě z rukou vymkne?

To je ta tře­tí při­da­ná hod­no­ta. To je to, nad čím se auto­ři, Jan van Helsing a Jason Mason, zamýš­lí, co zkou­ma­jí a co nám před­klá­da­jí. Suchá fak­te by totiž neby­la tak stra­vi­tel­ná, kdy­by v nich nebyl vlo­žen nádech tajem­ství a růz­ných vizí do budouc­na. A také nadě­je, pro­to­že ne vždy se dějí věci tak, jak si moc­ní pře­jí. A tak tu najde­te i roz­ho­vo­ry s růz­ný­mi bytost­mi, lid­mi s jas­no­vid­ný­mi schop­nost­mi a dost čas­to se téma pro­lí­ná s těmi sta­rý­mi zná­mý­mi rep­ti­li­á­ny.

No, máme jich tu kolem sebe sku­teč­ně hod­ně. A tak se rov­nou podí­vá­me na konec kni­hy, kte­rou autor shr­nu­je tak­to:

Ukázka:

Rád bych vše shr­nul tak­to: Během desí­tek let důklad­né­ho výzku­mu jsem dospěl k závě­ru, že si zřej­mě bude­me muset zvy­kat na exis­ten­ci dal­ších bytos­tí, kte­ré se kro­mě nás pohy­bu­jí na této pla­ne­tě, ať již to jsou mimo­zemš­ťa­né, vni­t­ro­zem­ci či ces­to­va­te­lé v čase. Tyto bytos­ti se navíc roz­dě­lu­jí na sku­pi­ny, jež jsou lidem pří­z­ni­vě naklo­ně­ny, a na nepřá­tel­sky nala­dě­né dru­hy…

…Doporučuji vám, abys­te se nad vším, co jste se dočet­li, důklad­ně (a kri­tic­ky) zamys­le­li a vyčka­li na udá­los­ti nej­bliž­ších měsí­ců a let. Jsem pře­svěd­če­ný, že nás v této oblas­ti čeká mohut­ný prů­lom…

S těmi­to slo­vy nás autor, Jan van Helsing a Jason Mason pro­pouš­tě­jí zpět do „nor­mál­ní­ho živo­ta“. Je čas se bát, je čas se zamys­let nad his­to­rií, je čas mít nadě­ji. Je čas na coko­liv, co ve vás tato kni­ha vyvo­lá. Na emo­ce je boha­tá a poprav­dě, někdy mi při­ná­še­la sta­vy bez­na­dě­je… a někdy zase nadě­je.

S chu­tí jsem se zakous­la do svých témat, abych zjis­ti­la, že mne zají­ma­jí nej­ví­ce ta, kte­rá nejsou bez­pro­střed­ně ohro­žu­jí­cí život na Zemi, a s jis­tou neli­bos­tí jsem se pro­kou­sá­va­la těmi, kte­ré zavá­ní stra­chem až ani­mál­ním.

Vybírejte:

  • Nibiru, o co vlast­ně jde?
  • Je mož­né ces­to­vá­ní v čase?
  • Tajná mise Apollo 20
  • Ztracené civi­li­za­ce a jejich moud­rost
  • Vývoj lid­ské duše a duchov­ní roz­voj, proč nevy­u­ží­vá­me celý svůj poten­ci­ál?

Všechno je zají­ma­vé, a je toho tady ješ­tě mno­hem víc. Sáhla jsem po Apollu 20, pro­to­že to je moje srdeč­ní téma... ale musím říct, že poslé­ze jsem se pro­lis­to­va­la i na všech­na dal­ší téma­ta a tře­ba téma pad­lých andě­lů mi při­šlo vel­mi zají­ma­vé.

IMG 20191106 112219
IMG 20191106 112219
IMG 20191106 112149
IMG 20191106 112149

O auto­rech:

Jan van Helsing je pseu­do­nym němec­ké­ho auto­ra, kte­rý píše kni­hy o tajem­ných spo­le­čen­stvích, odha­lu­je skry­té záha­dy svě­to­vlád a čas­to spo­lu­pra­cu­je s lid­mi a enti­ta­mi, kte­ré mu k těm­to taj­ným infor­ma­cím dáva­jí pří­stup. U nás je nej­zná­měj­ší jeho kni­ha Kdo se bojí Smrti?

Jason Mason: na pod­zim roku 2015 kon­tak­to­val Jana van Helsinga s infor­ma­ce­mi, kte­ré měly být jen for­mou roz­ho­vo­ru. Téma se uká­za­lo tak širo­ké, že infor­ma­ce od Masonova otce, muže v čer­ném, se sta­ly námě­tem na celou kni­hu.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch-Books, 2019, www.anch-books.eu


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu slátanina nejvyšší kategorie

Neuvěřitelná sláta­ni­na .... Jediné plus je (autor­ka „recen­ze“ má zde prav­du), že jde sku­teč­ně o „širo­ký“ záběr. Autor mele páté přes devá­té o všem mož­ném, mnoh­dy (i na téže stra­ně) si jeho sen­zač­ní odha­le­ní („co nám ONI tají“) odpo­ru­jí. Takže tu máme pře­de­vším poli­tic­ké spik­nu­tí přes­ně pod­le pro­rus­kých dez­in­for­mač­ních webů (pro­rus­ká ori­en­ta­ce je ovšem veli­ce „nená­pad­ná“, kde Američané sestře­lí asi 5 UFO měsíč­ně, Rusové jich doká­ží sestře­lit hned 20 .....), finanč­ní kej­kle růz­ných soro­sů, kte­ří NÁS zot­ro­či­li atd. Také ovšem mír­ně pro­na­cis­tic­ké názo­ry (už sou­druh Hitler, v zájmu „němec­ké­ho lidu“, bojo­val se spik­nu­tím mezi­ná­rod­ních finanč­ních upí­rů, říze­ných mimo­zemš­ťa­ny, kte­ří „nás“ vysá­va­jí dodnes), „Čvrtá říše“ se ovšem od Hitlera ide­o­lo­gic­ky odklo­ni­la, jen čis­tě z nos­tal­gie její pří­sluš­ní­ci se dodnes (či lépe řeče­no i v dale­ké budouc­nos­ti) rádi před­vá­dí ve slu­ši­vých uni­for­mách SS ....
Mne ovšem zají­ma­ly „záha­dy“, o kte­rých rád čtu i jin­de: Yetti, nále­zy dlou­ho­le­bých či obřích kos­ter, nevy­svět­le­né nále­zy arche­o­lo­gů. A pro­blémy kos­mo­lo­gie a fyzi­ky: mož­nost cest časem či do jiných gala­xií ...
Zde všu­de ovšem chy­bí jaké­ko­liv (i tře­ba nepřes­ně inter­pre­to­va­né či dokon­ce faleš­né mate­ri­ál­ní důka­zy - tře­ba arche­o­lo­gic­ké - kte­ré uvá­dí ti růz­ní Dänikenové, o názo­rech sou­čas­ných (ovšem napros­to „ved­le“ s jejich vědo­most­mi) fyzi­ků vůbec nemluvě. Zato spous­ta a spous­ta svě­dec­tví jakých­si pře­běh­lí­ků (zřej­mě cha­rak­ter­ních a důvě­ry­hod­ných lidí, pří­sa­ha­li mlčen­li­vost a dosta­li nevím jak vyso­ký stu­peň pro­vě­ře­ní a potom zra­di­li a pře­běh­li). A musí to být prav­da - dosvěd­ču­jí to pře­ce jejich foto­gra­fie, kte­rých ja tam požeh­na­ně ....
Neříkám, že něco jsem si z toho­to tlus­té­ho fas­ciklu neod­ne­sl. I o téma­tech, kte­rá mne zají­ma­jí (tak maxi­mál­ně 10% kni­hy), ale hlav­ně pozná­ní, že blbost někte­rých lidí je až neu­vě­ři­tel­ná (zby­tek kni­hy). A také jsem se někdy doce­la poba­vil: tře­ba při čte­ní kapi­to­ly, jak pochá­zí­me z mimo­zem­ských árij­ských „Svatorusů“ (samo­zřej­mě niko­liv „Svatoameričanů“), kte­ří při­le­tě­li před mili­o­ny let z něja­ké­ho sou­hvězdí (!!! - veli­ce přes­ná loka­li­za­ce) s fan­tas­tic­kou tech­ni­kou (jak jinak) a jsou vyob­ra­ze­ni v kni­ze jako jaký­si Ilija Muromec ze slav­né­ho měs­ta Muromi, v rubáš­ce, láp­tích a pře­pá­sán opaskem se zřej­mě vyso­ce sofis­ti­ko­va­ným mečis­kem ....
Kdo má sil­né ner­vy, dost času (více jak 700 stran) a dost peněz, může si kou­pit. Já bych se spí­še při­klo­nil k názo­ru čte­ná­ře (němec­ké­ho) na Amazonu: „po pře­čte­ní pár strá­nek kni­ha letě­la do odpad­ků....“.

Pavel

Ale no tak

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

2
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43753 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71697 KB. | 20.06.2024 - 13:20:12