Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Divergence - Beatrice a Čtyřka - láska na první pohled

Divergence - Beatrice a Čtyřka - láska na první pohled

divergence divergent 8211 35 sutgWjz10sM
divergence divergent 8211 35 sutgWjz10sM
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Divergence se řadí mezí dal­ší fil­my, kte­ré byly nato­če­né pod­le knih pro puber­tál­ní děv­ča­ta a kte­rá jsou psá­na pořád pod­le stej­né­ho must­ru. Hlavní hrdin­ka, kte­rá se na prv­ní pohled zdá být nud­nou a šered­nou, se sta­ne sil­nou, úžas­nou, krás­nou, zami­lu­je se a musí zachrá­nit sebe, svět, lás­ku, duhu, jed­no­rož­ce a koťát­ka.

U Divergence tomu samo­zřej­mě není jinak. Děj ze začát­ku dost při­po­mí­ná Hunger Games - oci­tá­me se v posta­po­ka­lyp­tic­kém svě­tě, kon­krét­ně Chicagu (co bylo pří­či­nou oné apo­ka­ly­psy neví­me a jak to fun­gu­je někde mimo Chicago taky ne). Aby se udr­žel mír, lidi jsou roz­dě­lo­vá­ní do pěti tzv. frak­cí:

  • Sečtělí - uzná­va­jí­cí moud­rost, vzdě­lá­ní, vědu
  • Upřímní - mlu­ví­cí prav­du za kaž­dou cenu a okol­nos­tí, i když to není zrov­na pěk­né
  • Mírumilovní - míru­mi­lov­ní země­děl­ci, šťast­ní a jed­no­duš­ší lidé
  • Odevzdaní - neso­beč­tí, věnu­jí se potřeb­ným a ofi­ci­ál­ně vlád­nou
  • Neohrožení - odváž­ní, pote­to­vá­ní a opier­cin­go­vá­ní, hus­to­kru­to­přís­ní týp­ci cho­dí­cí v čer­ném, kte­ří fun­gu­jí jako míst­ní poli­cie a armá­da

Jednotlivé frak­ce se vzá­jem­ně moc nemu­sí a žijí oddě­le­ně. Hlavní hrdin­ka fil­mu, Beatrice, se naro­di­la do frak­ce Odevzdaných a není z toho zrov­na dva­krát odva­ře­ná. Naštěstí je jí ale zrov­na šest­náct let a to zna­me­ná rozřa­zo­va­cí test a ritu­ál - i když se člo­věk do něja­ké frak­ce naro­dí, může jí prá­vě v šest­nác­ti letech změ­nit. Pomoci k tomu má spe­ci­ál­ní test, kte­rý člo­vě­ku má frak­ci určit, výsled­kem se ale dotyč­ný řidit nemu­sí.

Beatrice ale v tes­tu vyjdou před­po­kla­dy pro rov­nou něko­lik frak­cí záro­veň. Beatrice je diver­gent­ní. Dozví se, že je to vzác­ná odchyl­ka, dosta­ne zákaz se o ní komu­ko­liv zmi­ňo­vat a dopo­ru­če­ní zůstat ve své rod­né frak­ci.

To by ale byla nuda a neby­lo pak o čem psát a o čem točit fil­my. Takže při rozřa­zo­va­cím ritu­á­lu se Beatrice roz­hod­ne opus­tit rodi­nu a při­dat se k frak­ci Neohrožených. Protože jsou cool a nespou­ta­ní a hroz­ně free.

Správný člen Neohrožených by neměl být žád­né oře­zá­vát­ko, tak­že se všich­ni noví čle­no­vé hned vrh­nou do drs­né­ho bojo­vé­ho výcvi­ku pod vede­ním instruk­to­rů Erica a Čtyřky. Všichni jsou při výcvi­ku bodo­va­ní a oso­by s nejmen­ším počtem bodů po ukon­če­ní výcvi­ku budou muset frak­ci opus­tit. A žád­ná jiná frak­ce si je nebu­de smět vzít mezi sebe - sta­nou se z nich bez­do­mo­več­tí vágu­so­vé, bez­frakč­ní ztra­ce­né exis­ten­ce.

Beatrice a Čtyřka - lás­ka na prv­ní pohled

Výcvik není žád­ná sran­da a Beatrice dosta­ne pár­krát solid­ně do drž­ky. Má to cel­kem sluš­ně nahnu­té k  vyha­zo­vu, ale instruk­tor Čtyřka pro ní má jis­tou sla­bost a pomá­há jí ve frak­ci pře­žít. Zatímco to vypa­dá, že dru­hý instruk­tor Eric na ní má pif­ku a něco zlé­ho kuje.

Mezitím se frak­ce Sečtělých chys­tá svrh­nout vlá­du Odevzdaných a poza­bí­jet všech­ny diver­gent­ní. A špi­na­vým tri­kem k tomu chce pou­žít vojá­ky Neohrožených. Takže má Beatrice sak­ra pro­blém, pro­to­že chtě­jí zabít jí, její rodi­nu, sta­rou frak­ci a pou­žít k tomu novou frak­ci. A tomu se musí zabrá­nit.

K ději už rad­ši dost - je to totiž hroz­ně uny­lý a otrav­ný. A je to celý straš­ně dlou­hý (má to přes DVĚ hodi­ny!!!), posled­ních 40 minut fil­mu jsem zača­la chy­tat pani­ku, že to snad nikdy neskon­čí. Přišlo mi to hroz­ně nata­ho­va­né, což bude mož­ná i tím, že film nena­bí­zí abso­lut­ně nic nové­ho - všech­no už tady jed­nou bylo, ať už to byly Hunger Games, Twilight, nebo jiná zába­va pro děv­ča­ta v puber­tě. Jo, a taky to nedá­vá moc smy­sl, bylo to celé děra­vé jak ced­ník - jako tře­ba fakt, že bejt diver­gent­ní je hroz­ně vzác­ný, při­tom ve fil­mu uvi­dí­me mini­mál­ně tři a to jen mezi pár Neohroženými. Nebo fun­go­vá­ní celé­ho svě­ta, spo­leč­nos­ti - k tomu se nedo­ví­me nic. Protože bull­shit.

Hlavní před­sta­vi­te­lé mi taky při­pad­nou k těm slab­ším - výkři­ky puber­ťa­ček v kině šly někde mimo mě. WOULD NOT BANG. Ani jed­no­ho.

A roman­ce byla ve fil­mu abso­lut­ně Twilight sty­le. Po prv­ním omuc­ká­ní se Beatrice ozná­mí Čtyřkovi, že sex nebu­de. Ani teď, ani v blíz­ké budouc­nos­ti. Čtyřka zacho­vá svůj poker face a jde si leh­nout na pod­la­hu.

Takže žád­né full fron­ta­ly nebo něco, co by aspoň tro­chu vyzved­lo tenhle film z šedý­ho prů­mě­ru a tro­chu ho vyčle­ni­lo někam mimo ten ostat­ní balast.

Knihu jsem nečet­la a začí­nat s tím nebu­du. Možná to tam dává tro­chu vět­ší smy­sl, ale mám o tom sil­né pochyb­nos­ti. A tro­chu mě děsí, že knih o diver­gent­ní Beatrice je víc, tak­že pokra­čo­vá­ní je na ces­tě...


Podívejte se na hodnocení Divergence na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Divergence


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,75992 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71750 KB. | 14.07.2024 - 06:15:48