Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Peníze těch tupců

Peníze těch tupců

Photo © Sony Pictures
Photo © Sony Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film popi­su­je neu­vě­ři­tel­ný pří­běh boje Davida s Goliášem, kdy se par­ta ama­tér­ských inves­to­rů na inter­ne­tu roz­hod­la během pan­de­mie COVID-19 uká­zat, jak je bur­za na Wall Street křeh­ká, a orga­ni­zo­va­ně zača­la navy­šo­vat hod­no­tu spo­leč­nos­ti GameStop (ano, obchod s video­hra­mi), až se z ní sta­la nej­ú­spěš­něj­ší spo­leč­nost na svě­tě. V důsled­ku toho utr­pě­ly význam­né hed­ge­o­vé fon­dy a nezá­vis­lí short selle­ři zni­ču­jí­cí finanč­ní ztrá­tu....

Film Já, Tonya o kon­tro­verz­ní brus­lař­ce Tonye Hardingové, seri­ál Pam a Tommy o kon­tro­verz­ní sexu­ál­ní nahráv­ce Pamely Anderson a její­ho man­že­la Tommym Lee, či Mike o živo­tě a kari­é­ře kon­tro­verz­ní­ho boxe­ra Mike Tysona. Craig Gillespie (mimo jiné reži­sér Cruelly s Emmou Stone v hlav­ní roli) jako­by  v posled­ních letech smě­řo­val svo­jí tvor­bu smě­rem sku­teč­ných pří­bě­hů, kte­ré jsou i díky kon­tro­ver­zím vel­mi divo­ké a při­ta­že­né za vla­sy, kdy se vlast­ně těž­ko věří tomu, že se sku­teč­ně zaklá­da­jí na sku­teč­ných udá­los­tech. Příběh z počát­ku této deká­dy o tom, jak se GameStop náh­le stal jed­nič­kou na trhu akcií a lidé z Wall Street najed­nou měli těž­ké spa­ní, se tak snad­no zdá jako ide­ál­ní terč prá­vě pro zmí­ně­né­ho Gillespieho. Skrze pří­běh o akci­ích již nyní dochá­zí ke srov­ná­vá­ní s Vlkem z Wall Street Martina Scorseseho nebo Sázkou na nejis­to­tu Adama McKaye,  ani v pří­pa­dě Gillespieho novin­ky poté roz­hod­ně nechy­bí výraz­né herec­ké obsa­ze­ní. Paul Dano, Seth Rogen, Peter Davidison, Gillespieho oči­vid­ný oblí­be­nec Sebastian Stan či Vincent D´Onofrio jsou jen tak pou­ze někte­ré herec­ké tvá­ře toho­to jis­tě zají­ma­vé­ho fil­mu.

Dumb Money
Zdroj: Sony Pictures

Gillespie ten­to­krát nere­kon­stru­u­je deká­dy sta­ré udá­los­ti,  ale udá­los­ti z roku 2020 a 2021. V rám­ci fil­mu je tak vyu­ži­to něko­lik sta­rých pří­spěv­ků ze soci­ál­ních sítí (nechy­bí ani čes­ká sto­pa), dochá­zí k rekon­struk­cím sku­teč­ných tele­viz­ních zázna­mů, a věro­hod­né­mu pře­vy­prá­vě­ní sku­teč­né­ho pří­bě­hu. Kauza GameStop je rela­tiv­ně pořád čer­stvá a film vlast­ně dva­krát nepři­ná­ší nic nové­ho v pří­pa­dě, že již o ní člo­věk byl v obra­ze. Pokud se navíc divák dva­krát neo­ri­en­tu­je v tom, jak fun­gu­je obcho­do­vá­ní s akci­e­mi, Peníze těch tup­ců ho prav­dě­po­dob­ně do vel­ké míry necha­jí tápat. Chybí Matthew McConaughey, kte­rý mezi řeč­mi o mastur­ba­ci mlu­ví o pra­vi­dlech fun­go­vá­ní obcho­dá­ni i Margot Robbie ve vaně. Film má i díky skrom­né dél­ce (104 minut) kva­lit­ní tem­po a sym­pa­tic­ky díky tomu utí­ká, sku­teč­ně je ovšem prav­dě­po­dob­né, že někte­ří divá­ci jed­no­du­še budou tápat v tom, co se to vlast­ně celou dobu na onom trhu děje,  jak to celé fun­gu­je, a co napří­klad zna­me­ná slo­vo „shor­ting.´´ A nepo­mů­že tomu nespo­čet videí z Tik Toku a meme, kte­ré čer­pa­jí z nejed­né fil­mo­vé kla­si­ky.

Scénář dvo­ji­ce Lauren Schuker Blum a Rebeccy Angelo zalo­žen na romá­nu The Antisocial Network Bena Mezricha (jeho román The Accidental Billonaires již slou­žil jako před­lo­ha ke sním­ku Sociální Síť Davida Finchera o zalo­že­ní Facebooku), v pod­sta­tě vypra­ví dal­ší pří­běh o hon­bě za spl­ně­ním ame­ric­ké­ho snu. Keith Gill v podá­ní Paula Dena se v pod­sta­tě guru v obo­ru obcho­du s akci­e­mi pro něko­lik out­si­de­rů. Někteří jsou zadlu­že­ni kvů­li stu­diu nebo slo­ži­té rodin­né situ­a­ci, někte­ří žijí na samém dne soci­ál­ní­ho živo­ta, všech­ny z nich začne hnát prá­vě ukáz­ka toho, že Gill dle vše­ho neme­le do prázd­na a neprav­dě­po­dob­ně se z GameStopu sku­teč­ně může na obcho­du s akci­e­mi stát jed­nič­ka na trhu. Film je roz­hod­ně sym­pa­tic­ký v tom ohle­du, že zvlád­ne ze zdán­li­vě bizar­ní­ho a vlast­ně kdo­ví­jak nepří­liš slo­ži­té­ho pří­bě­hu sku­teč­ně vymač­kat po celou dobu zábav­ný koktejl, kte­rý zvlá­dá tak nějak pra­co­vat s emo­ce­mi, poza­dím celé kau­zy i oči­vid­nou for­mou rýpnu­tí do vyš­ších vrs­tev.

Dumb Money
Photo © Sony Pictures

Peníze těch tup­ců v tom­to ohle­du roz­hod­ně nejdou nikdy tak dale­ko jako Vlk z Wall Street nebo Sázka na nejis­to­tu, Já, Tonya nebo Pam a Tommy Peníze těch tup­ců při­po­me­nou tím, že posta­vy někdy zvlá­da­jí půso­bit vylo­že­ně kari­ka­tur­ně, i v tom­to pří­pa­dě to ovšem celé má něja­ké pod­lo­že­né zákla­dy. Postav je ve finá­le mno­ho, někte­ří her­ci ovšem půso­bí vylo­že­ně nevy­u­ži­tým dojmem. Větší pro­stor nako­nec dostá­va­jí zmí­ně­ní out­si­de­ři, Nick Offerman jako Kenneth C. Griffin, Vincent D´Onofrio jako Steve Cohen nebo Seth Rogen jako Gabe Plotkin tak ve finá­le nedo­stá­va­jí zrov­na nej­vět­ší pro­stor, což se ve finá­le pro­je­ví jako ta nej­vět­ší ško­da. Ať už se totiž Peníze všech tup­ců mohou opřít o sebe­sym­pa­tič­těj­ší obsa­ze­ní, svo­bod­ná mat­ka, lesbic­ké zadlu­že­né stu­dent­ky nebo chudý mexic­ký mla­dík ve finá­le nejsou tak kdo­ví­jak vykres­le­né posta­vy a jsou spí­še objek­ty, kte­ré mají zob­ra­zit davo­vé šílen­ství, kte­ré­ho se Gill dopus­til.

Zmíněný Gill je zce­la urči­tě ústřed­ní posta­vou fil­mu, kte­rá je nějak zají­ma­vě vykres­le­na, nako­nec se funkč­ně pra­cu­je i s jeho slo­ži­tým vzta­hem s bra­t­rem v podá­ní Petea Davidsona. Skrze zna­los­ti původ­ních videí sku­teč­né­ho Gilla zvlá­dá Dano jis­tě dát do této role podob­nou ener­gii jako sku­teč­ný Gill do pre­zen­to­vá­ní ve své teh­dej­ší tvor­bě. V Gillespieho fil­mu je tak Gill sku­teč­ně sko­ro až Robinem Hoodem, roz­dě­le­ní na dob­ro a zlo je z celé­ho fil­mu oči­vid­né až pří­liš, výsled­ná for­ma je navíc urči­tě zábav­něj­ší než tří­díl­ný net­fli­xov­ský doku­men­tár­ní seri­ál „Jak si nama­zat pra­chá­če na chle­ba: GameStop.´´

Dumb Money
Photo © Sony Pictures

I když ovšem může být krat­ší dél­ka a díky tomu lep­ší tem­po pro jed­nu stra­nu vítěz­stvím, dost mož­ná by mož­ná pře­ci jen neuško­di­lo ješ­tě tro­chu času navíc a zamě­ře­ní se na celý pří­pad ješ­tě kra­pet podrob­ně­ji. Výsledný film roz­hod­ně nevy­vo­lá­vá pocit, že by něco výraz­ně chy­bě­lo, pře­ci jen jde ovšem dost mož­ná o pří­liš zjed­no­du­še­nou ver­zi pří­bě­hu, kte­rá mož­ná pře­ci jen něja­kou tu Margot Robbie ve vaně postrá­dá. I ovšem za doslov­nou ukáz­ku toho, jak vlast­ně Wall Street (ne)funguje a při­po­me­nu­tí toho, že ten­to sys­tém nabou­ral jeden oby­čej­ný chla­pík, si Peníze těch tup­ců zaslou­ží od divá­ků sym­pa­tie.  Především i díky fak­tu, že je Gillespie pořád schop­ný řeme­sl­ník a na výsled­ném fil­mu je to urči­tě poznat.

Srovnávat Peníze těch tup­ců s Vlkem z Wall Street, Sázkou na nejis­to­tu i Social Network se mož­ná snad­no nabí­zí, tahle sviž­ná jed­no­hub­ka ovšem zpra­co­vá­vá zají­ma­vé téma dosta­teč­ně funkč­ně a výsled­kem je roz­hod­ně zábav­ný divác­ký koktejl, kte­rý sluš­ně pra­cu­je se zapo­je­ním soci­ál­ních sítí, aby skr­ze ně vyprá­věl pořád rela­tiv­ně čer­s­tvý pří­běh, kte­rý ovšem roz­hod­ně pře­psal his­to­rii. Po Já, Tonya nebo Pam a Tommy ukáz­ka toho, že prá­vě Gillespie by se měl podob­ných látek cho­pit i nadá­le, výsle­dek je totiž i v tom­to pří­pa­dě zábav­ný. A to i přes fakt, že by neuško­dil šir­ší pohled na celou kau­zu nebo ale­spoň sna­ha o zasvě­ce­ní pro ty, kte­ří nej­spíš nebu­dou vědět, co se to vlast­ně celou dobu děje....


Podívejte se na hodnocení Peníze těch tupců na Kinoboxu.

Verdikt: 70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15874 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72051 KB. | 22.07.2024 - 16:51:15