Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > V tento den roku 1997 byl uveden film Titanic

V tento den roku 1997 byl uveden film Titanic

Photo © 1997 Paramount Pictures and Twentieth Century Fox
Photo © 1997 Paramount Pictures and Twentieth Century Fox
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Výroba fil­mu zača­la v roce 1995, kdy James Cameron nato­čil zábě­ry sku­teč­né­ho vra­ku Titaniku. Podařilo se mu pře­svěd­čit spo­leč­nost 20th Century Fox, aby pře­dem inves­to­va­la 4 mili­o­ny dola­rů do mar­ke­tingu fil­mu, když ji pře­svěd­čil, že pub­li­ci­ta spo­je­ná s potá­pě­ním k reál­né­mu vra­ku bude pro pro­duk­ci sku­teč­ně pří­nos­ná; alter­na­ti­vou bylo natá­če­ní mode­lů lodi, kte­ré by sice bylo lev­něj­ší, ale zda­le­ka by nevy­vo­la­lo tako­vou pub­li­ci­tu. Výkonný ředi­tel stu­dia Peter Chernin dal pro­jek­tu zele­nou čis­tě na zákla­dě Cameronovy zave­de­né pověs­ti a pro­dej­ní­ho nad­še­ní, pro­to­že v té době ješ­tě nee­xis­to­val žád­ný hoto­vý scé­nář, pou­ze hrubý nástin pří­bě­hu; pod­le zasvě­ce­ných toto roz­hod­nu­tí vyvo­la­lo ve Foxu nejed­no obo­čí.

Cameron se vzdal své­ho před­běž­né­ho reži­sér­ské­ho pla­tu ve výši 8 mili­o­nů dola­rů a pro­cen­ta z počá­teč­ních tržeb, když stu­dio zača­lo být zne­po­ko­je­no tím, jak moc film pře­kra­ču­je roz­po­čet; zpět­ně by dostal pro­cen­ta pou­ze v pří­pa­dě, že by si film vedl výji­meč­ně dob­ře. Poznamenal, že počá­teč­ní pochva­ly nad nezpra­co­va­nou sto­pá­ží se postu­pem času stá­va­ly šetr­něj­ší­mi, jak se nákla­dy vymy­ka­ly kon­t­ro­le, a šéfo­vé stu­dií 20th Century Fox a Paramount Pictures se s blí­ží­cím se datem pre­mi­é­ry „cho­va­li, jako by jim byla dia­gnos­ti­ko­vá­na smr­tel­ná rako­vi­na“. Dokonce i sám Cameron byl v jed­nu chví­li pře­svěd­čen, že film bude bom­ba a on už nikdy nebu­de pra­co­vat; ana­ly­ti­ci mu před­po­ví­da­li cel­ko­vou ztrá­tu nejmé­ně 100 mili­o­nů dola­rů, tak­že mohl jen dou­fat, že nato­čí ale­spoň vel­mi dob­rý film. V jed­nu chví­li nara­zil na gene­rál­ní­ho ředi­te­le spo­leč­nos­ti Fox Ruperta Murdocha a řekl mu: „Asi nejsem váš nej­ob­lí­be­něj­ší člo­věk na svě­tě, ale ten film bude dob­rý.“ A tak se roz­ho­dl, že se mu to poda­ří. Murdoch mu jed­no­du­še odpo­vě­děl: „Doufám, že bude sak­ra lep­ší než „dob­rý“.“

Během čás­ti, kdy jsou Rose a Jack na pří­di lodi a Rose říká: „Letím, Jacku,“ byl západ slun­ce sku­teč­ný a ne počí­ta­čo­vý (CGI). Kulisy byly záměr­ně posta­ve­ny na mís­tě u moře, aby bylo mož­né zachy­tit při­ro­ze­né svět­lo, a pro nato­če­ní scé­ny líbá­ní na pří­di bylo k dis­po­zi­ci osm natá­če­cích dnů. Z pocho­pi­tel­ných důvo­dů bylo na natá­če­ní scé­ny jen něko­lik minut den­ně, ale pokaž­dé něco neby­lo úpl­ně v pořád­ku. Štáb se uchý­lil k natá­če­ní zku­šeb­ních zábě­rů v nadě­ji, že dal­ší den se pod­mín­ky zlep­ší. Poslední den byla oblo­ha zata­že­ná, tak­že nikdo neo­če­ká­val, že se poda­ří nato­čit lep­ší záběr. Ale těs­ně před kon­cem dne se oblo­ha náh­le vyjas­ni­la. Cameron rych­le shro­máž­dil štáb, Kate Winsletová byla narych­lo vyta­že­na z mas­kér­ny a scé­na byla dokon­če­na těs­ně před­tím, než se obje­vil dal­ší mrak. Kvůli spě­chu byl záběr mír­ně rozostře­ný, ale Cameron ho přes­to pova­žo­val za doko­na­lý západ slun­ce, na kte­rý čekal, a prá­vě ten­to záběr se nako­nec dostal do fil­mu. I když je Cameron vel­kým zastán­cem počí­ta­čo­vých efek­tů, při­znal, že kouz­lo, kte­ré ten den zachy­ti­li kame­rou, by bylo těž­ké, ne-li nemož­né zopa­ko­vat pomo­cí CGI.

Zdroj: Imdb


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21471 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72418 KB. | 13.04.2024 - 15:06:20