Kritiky.cz > Recenze knih > Doktor Proktor a prdící prášek - audiokniha - recenze - 100 %

Doktor Proktor a prdící prášek - audiokniha - recenze - 100 %

stažený soubor 4
stažený soubor 4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo někdy četl pohád­ky od nor­ské spi­so­va­tel­ské hvězdy Jo Nesbø, tak zce­la jis­tě ví, že série o dok­to­ru Proktorovi je skvě­lá kniž­ně, tudíž se dalo před­po­klá­dat, že i prv­ní díl, načte­ný do podo­by audi­ok­ni­hy bude to samé – a tak se také sta­lo. Příběh začí­ná v momen­tě, kdy se do uli­ce jmé­nem Dělová při­stě­hu­je malý zrza­vý kluk Bulík s mamin­kou a sestrou. Začne se přá­te­lit s Lízou, pro­to­že nikdo jiný se nena­ma­ne.

Bulík si za to může svým způ­so­bem tak tro­chu sám, pro­to­že si vymýš­lí růz­né pří­běhy a nikdo mu nevě­ří. On a Líza se poslé­ze sezná­mí s podi­vín­ským, někdo by mohl říci bláz­ni­vým, dok­to­rem Proktorem. Ten vymýš­lí růz­né vyná­le­zy a poda­ří se mu prdí­cí prá­šek. Za vydat­né pomo­ci Bulíka a Lízy ho vyzkou­ší a chtě­jí pro­dá­vat. Zpočátku to nejde hlad­ce, ale pak se roz­je­dou. Ovšem na prdí­cí prá­šek má zálusk ješ­tě někdo jiný.

Nechci roze­pi­so­vat celý pří­běh na audi­ok­ni­ze, byla by ško­da, si ji nekou­pit a nepo­slech­nout. Kdo zná ilu­stra­ce na kni­ze, tak nebu­de pře­kva­pe­ný, je to vlast­ně to samé, ale per­fekt­ní. Obal je pove­de­ný jak na mlu­ve­né, tak na čte­né ver­zi. Nyní k inter­pre­to­vi, jenž audi­ok­ni­hu namlu­vil – David Novotný. Kdo ho nezná, tak vystu­do­val Pražskou kon­zer­va­toř a obje­vil se ve fil­mech spí­še v nega­tiv­ních rolích – Non plus ultras, ale i v jiných rolích – Okresní pře­bor, O rodi­čích a dětech, Křídla Vánoc a tak dále.

Pokud bych měla zhod­no­tit, jak namlu­vil tuto audi­ok­ni­hu, tak báječ­ně. Bulíka a Lízu mlu­ví jako v uvo­zov­kách nor­mál­ní člo­věk, ale u dok­to­ra Proktora mis­tr­ně a neo­pa­ko­va­tel­ně jak já říkám, laví­ro­val hlas a musím dodat, že jsem mís­ty nad tím hla­sem vyprsk­la smí­chy, jak jsem se bavi­la. Bezkonkurenční načte­ní pod­le mě. Doktor Proktor a prdí­cí prá­šek má dél­ku 7 hodin a 13 minut. Autor kniž­ní před­lo­hy, už zmí­ně­ný Jo Nesbø má na kon­tě vel­ké množ­ství trhá­ků, hlav­ně kri­mi­ná­lek, ale i tuto pohád­ko­vou sérii, kte­rá zatím čítá čty­ři vyda­né díly.

Kdo chce, může si poslech­nout zvu­ko­vou ukáz­ku na strán­kách vyda­va­tel­ství - https://soundcloud.com/onehotbook. Recenzní audi­ok­ni­hu poskyt­lo vyda­va­tel­ství OneHotBook pro­střed­nic­tvím por­tá­lu Audiolibrix - www.onehotbook.cz. Audioknihu pří­mo může­te najít zde - http://www.onehotbook.cz/audioknihy/doktor-proktor-prdici-pra/ nebo tu https://www.audiolibrix.com/cs/Directory/Book/2030/Audiokniha-Doktor-Proktor-a-prdici-prasek-Jo-Nesbo

  • Druh zbo­ží: CD nosič
  • Autor: Jo Nesbø
  • Žánr: děti a mlá­dež
  • Vydavatel: OneHotBook
  • Rok vydá­ní: 2014

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48946 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72259 KB. | 22.05.2024 - 13:52:47