Kritiky.cz > Seriály > Dětské seriály > Povídání o mamince a tatínkovi: Komediální kouzlo rodinného seriálu

Povídání o mamince a tatínkovi: Komediální kouzlo rodinného seriálu

Photo © Česká televize
Photo © Česká televize
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rodinné seri­á­ly pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší a nej­žá­da­něj­ší tele­viz­ní for­má­ty, a prá­vem. Povídání o mamin­ce a tatín­ko­vi, reží­ro­va­né Kristinou Dufkovou a napsa­né pod perem Pavla Cmírala, není žád­nou výjim­kou. Tato ori­gi­nál­ní a chytla­vá kome­die nás zavá­dí do svě­ta plné­ho fan­ta­zie, humo­ru a lás­ky, kde není nic nemož­né­ho ani v pří­bě­zích oby­čej­ných lidí.

Ústřední posta­vou je nena­ro­ze­ný Toník, kte­rý nám svým neo­do­la­tel­ným komen­tá­řem vyprá­ví pří­běh ze své­ho bříš­ka. Sledujeme, jak jeho mamin­ka Lucie, malíř­ka s umě­lec­kou duší, a tatí­nek Josef, truh­lář s dob­ro­sr­deč­ným cha­rak­te­rem, do sebe zami­lo­va­li a jak spo­leč­ně vybu­do­va­li Tondovu rodi­nu. Jejich lás­ka je nakaž­li­vá, a pro­to si ji zís­ká­va­jí i divá­ci.

Svatební epi­zo­da „Jak se mamin­ka a tatí­nek vza­li“ nám při­blí­ží, jakým způ­so­bem se vzá­jem­ně dopl­ňu­jí a tvo­ří pou­to, kte­ré je nezlom­né. V dal­ší epi­zo­dě „Jak tatí­nek zapo­mněl po sobě uklí­zet“ se setká­vá­me s humor­ný­mi situ­a­ce­mi, kte­ré vzni­ka­jí kvů­li tatín­ko­vě neschop­nos­ti udr­žet pořá­dek. A tak se nám odha­lu­je i jeho komic­ká strán­ka, kte­rá dodá­vá seri­á­lu na svě­žes­ti.

Stejně jako kaž­dá rodi­na, i Tondova rodi­na čelí kaž­do­den­ním výzvám a situ­a­cím, s nimiž se vět­ši­na divá­ků může snad­no zto­tož­nit. V epi­zo­dě „Jak se nau­či­li šet­řit“ se mamin­ka a tatí­nek sna­ží najít způ­sob, jak lépe hos­po­da­řit s finan­ce­mi, což může být pro někte­ré rodi­če vskut­ku nároč­né, ale zábav­né pro divá­ky.

Tondova rodi­na se roz­růs­tá až o naro­ze­ní malé­ho sou­ro­zen­ce, a to nám při­blí­ží epi­zo­da „Jak tatí­nek také čekal mimin­ko“. Tento krok posou­vá rodin­ný pří­běh dál a uka­zu­je, jak se Lucie a Josef vyrov­ná­va­jí se změ­na­mi v rodi­ně.

Nechybí ani dal­ší zají­ma­vé posta­vy, jako jsou babič­ky Coco a Paganini, stej­ně jako dědeč­ko­vé Lojza a Antonín. Každý z nich při­ná­ší do rodin­né­ho dění své zážit­ky a své­ráz­ný humor. Tondova rodi­na také sou­se­dí s přá­tel­ský­mi zví­řát­ky, jako jsou Dudko, Zajíc, Veverka a Sova, což dodá­vá seri­á­lu nádech kouz­la a pohád­ko­vos­ti.

Povídání o mamin­ce a tatín­ko­vi je ide­ál­ním rodin­ným seri­á­lem, kte­rý nabí­zí zába­vu pro dospě­lé i děti. Jeho pří­běhy jsou plné lás­ky, přá­tel­ství a rados­ti z kaž­do­den­ních malých rados­tí. Seriál si zís­ká­vá divá­ky svým ori­gi­nál­ním pří­stu­pem a schop­nos­tí při­nést úsměv na tvář kaž­dé­ho divá­ka.

Hlavní her­ci Tatiana Dyková, David Novotný a Viktor Antonio exce­lu­jí ve svých rolích a při­ná­še­jí do seri­á­lu auten­tič­nost a sym­pa­tic­kou che­mii, kte­rá způ­so­bu­je, že Tondově rodi­ně fan­dí­me a rádi ji sle­du­je­me.

Povídání o mamin­ce a tatín­ko­vi je jako skvě­lý rodin­ný oběd, kte­rý vás po krát­kém vyprá­vě­ní a smí­chu napl­ní rados­tí a poci­tem souná­le­ži­tos­ti. A kdo by si nepřál být sou­čás­tí tako­vé nád­her­né a milu­jí­cí rodi­ny jako je Tondova? Takže, posaď­te se do gau­če, zapně­te tele­vi­zi a vstup­te do toho­to kou­zel­né­ho svě­ta, kte­rý vás potě­ší a roze­smě­je na kaž­dém kro­ku.


Zdroj: Čsfd.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57842 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72770 KB. | 25.05.2024 - 22:36:22