Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Druhá série dobového dramatu společnosti Netflix „The Empress“ se bude tento měsíc natáčet v Praze

Druhá série dobového dramatu společnosti Netflix „The Empress“ se bude tento měsíc natáčet v Praze

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zatímco pro­bí­ha­jí­cí stáv­ka SAG-AFTRA zasta­vi­la a odlo­ži­la řadu vel­kých pro­duk­cí v České repub­li­ce, men­ší titu­ly se nadá­le natá­če­jí pod­le plá­nu. Příští týden by se měla v cen­t­ru Prahy natá­čet dru­há série seri­á­lu The Empress (Císařovna), němec­ko­ja­zyč­né­ho seri­á­lu spo­leč­nos­ti Netflix o císa­řov­ně Alžbětě Rakouské (Sisi).

V roli císa­řov­ny Sisi, kte­rá zača­la prv­ní sérii seri­á­lu jako šest­nác­ti­le­tá bavor­ská vévod­ky­ně, kte­rá se zami­lu­je do rakous­ké­ho císa­ře Františka Josefa (Philip Froissant), jenž se původ­ně chtěl ože­nit s její sestrou (Elisa Schlott), vystu­pu­je Devrim Lingnauová.

Po svat­bě s Františkem Josefem a pře­stě­ho­vá­ní do Vídně se Sisi oci­tá upro­střed poli­tic­kých intrik, do nichž jsou zaple­te­ni její teta, kte­rá se sta­la tchy­ní, Žofie, Františkův mlad­ší bra­tr arci­vé­vo­da Maxmilián (Johannes Nussbaum), Františkova dáv­ná milen­ka (Svenja Jung) a revo­lu­ci­o­nářka vydá­va­jí­cí se za hra­běn­ku (Almila Bagriacik). V roli Sisiiny mat­ky se před­sta­ví Jördis Triebel.

První série Císařovny se ode­hrá­vá pře­de­vším ve Vídni, ale natá­če­ní z vel­ké čás­ti pro­bí­ha­lo ve stu­diu Babelsberg v Postupimi a v okol­ních oblas­tech v Bavorsku včet­ně zám­ku Weißenstein v Pommersfeldenu, kte­rý nahra­dil vídeň­ský zámek Schönbrunn.

Praha se mezi­tím mož­ná bude hrát pro scé­ny v dru­hé sérii Císařovny. Skutečná císa­řov­na Alžběta Rakouská navští­vi­la čes­ké země se svým novým man­že­lem krát­ce po svat­bě v roce 1854 a pár pobý­val v dneš­ních Hradčanech u Pražského hra­du.

V cen­t­ru Prahy se budou scé­ny pro film Císařovna natá­čet v oblas­tech Malé Strany a Hradčan od 11. do 14. září. Mezi vyu­ží­va­né loka­ce pat­ří čás­ti Královské ces­ty od Nerudovy uli­ce po Radnické scho­dy až k Hradu a uli­ce Ke Hradu.

Císařovna se bude natá­čet také u Pražského hra­du na Hradčanském náměs­tí a v neda­le­ké Loretánské uli­ci, kte­ré byly vyu­ži­ty i pro natá­če­ní fil­mu Interview s upí­rem na začát­ku letoš­ní­ho léta.

Mezi dal­ší praž­ské loka­ce, kte­ré sku­teč­ná Sisi navští­vi­la během své ofi­ci­ál­ní návštěvy a kte­ré by moh­ly být vyu­ži­ty pro film Císařovna, pat­ří Valdštejnský palác na Malé Straně a kos­tel sva­tých Cyrila a Metoděje v Karlíně. Sisi a František Josef se také vypra­vi­li na děčín­ský zámek a zámek Ploskovice v sever­ních Čechách, kde navští­vi­li císa­ře Ferdinanda I. a jeho man­žel­ku.

Mezi dal­ší titu­ly, kte­ré se v sou­čas­né době natá­če­jí v Praze, pat­ří také dlou­ho­do­bý němec­ko­ja­zyč­ný detek­tiv­ní seri­ál Penězokazectví Curych (Der Zürich-Krimi), kte­rý se od minu­lé­ho měsí­ce natá­čí také v cen­t­ru měs­ta a na dal­ších mís­tech v Praze.

Interview s upí­rem, kte­ré uza­vře­lo zvlášt­ní doho­du se SAG-AFTRA, aby moh­lo pokra­čo­vat v natá­če­ní upro­střed pro­bí­ha­jí­cí stáv­ky her­ců, se do čes­ké met­ro­po­le vrá­tí ješ­tě letos na pod­zim poté, co kon­cem čer­ven­ce pře­ru­ši­lo natá­če­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31896 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71690 KB. | 13.07.2024 - 02:56:36