Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Druhá série Interview s upírem se bude od října natáčet v Praze

Druhá série Interview s upírem se bude od října natáčet v Praze

Photo © AMC+
Photo © AMC+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Krátce poté, co spo­leč­nost AMC Networks dosáh­la doho­dy o zproš­tě­ní povin­nos­ti pokra­čo­vat ve výro­bě Interview s upí­rem navzdo­ry pro­bí­ha­jí­cí stáv­ce SAG-AFTRA, bylo zve­řej­ně­no před­běž­né datum obno­ve­ní výro­by. Podle ozná­me­ní míst­ních cas­tingů bude Interview s upí­rem pokra­čo­vat v natá­če­ní v Praze od 2. říj­na.

Do kon­ce natá­če­ní Interview s upí­rem zbý­vá v Praze zhru­ba šest týd­nů (33 natá­če­cích dnů), což zna­me­ná, že natá­če­ní by mělo skon­čit v polo­vi­ně lis­to­pa­du. To by mělo pro­duk­ci poskyt­nout dosta­tek času na natá­če­ní v exte­ri­é­rech, aniž by poča­sí (tj. sníh) způ­so­bi­lo kom­pli­ka­ce.

Vzhledem k tomu, že seri­ál natá­čel exte­ri­é­ry pře­de­vším v noč­ních hodi­nách (pro­to­že vět­ši­na jeho postav jsou upí­ři, kte­ří nema­jí rádi slun­ce), krat­ší den­ní doba během pod­zi­mu poskyt­ne pro­duk­ci ješ­tě více času na dokon­če­ní noč­ních exte­ri­é­ro­vých zábě­rů.

Komparzisty pro nad­chá­ze­jí­cí scé­ny bude shá­nět míst­ní cas­tingo­vá agen­tu­ra Extrafilms. Ti, kte­ří se podí­le­li na dosud nedo­kon­če­né sek­ven­ci, budou v nad­chá­ze­jí­cích týd­nech kon­tak­to­vá­ni, aby byla zajiš­tě­na jejich účast při obno­ve­ní natá­če­ní a aby se natá­če­ní vyhnu­lo pří­pad­ným pro­blé­mům s kon­ti­nu­i­tou.

Interview s upí­rem je adap­ta­cí stej­né­ho romá­nu Anne Riceové, pod­le kte­ré­ho byl v roce 1994 nato­čen film s Tomem Cruisem a Bradem Pittem v hlav­ních rolích. Druhá série se zača­la natá­čet v Praze v dub­nu 2023 po natá­če­ní prv­ní série v New Orleans. České hlav­ní měs­to si v seri­á­lu zahra­je mimo jiné Paříž z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky.

Sam Reid and Jacob Anderson in Interview with the Vampire. Photo: Pompo Bresciani / AMC Networks
Foto: Pompo Bresciani / AMC Networks

Seriál se ode­hrá­vá v něko­li­ka růz­ných obdo­bích a upír Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) vyprá­ví svůj pří­běh novi­ná­ři Danielu Molloyovi (Eric Bogosian) v titul­ním roz­ho­vo­ru. Vypráví mu o svém vzta­hu s Lestatem de Lioncourtem (Sam Reid), kte­rý zahr­nu­je obdo­bí od New Orleansu v 10. letech 19. sto­le­tí až po Paříž ve 40. letech 20. sto­le­tí.

V seri­á­lu dále hra­jí Delainey Haylesová, Ben Daniels a Assad Zaman, mimo jiné se vra­ce­jí z prv­ní série a jsou nováč­ky v té dru­hé.

V čes­kém hlav­ním měs­tě se Interview s upí­rem natá­če­lo v praž­ském Barrandov Studiu spo­lu s loka­ce­mi v cen­t­ru měs­ta, kte­ré zahr­nu­jí oblas­ti v blíz­kos­ti Pražského hra­du, Staroměstského náměs­tí a his­to­ric­ké­ho Stavovského diva­dla.

Dokud se nevy­ře­ší stáv­ka SAG-AFTRA, bude Interview s upí­rem prav­dě­po­dob­ně jed­nou z mála vel­kých pro­duk­cí, kte­ré se budou natá­čet v Praze. Kolo času, jehož dru­há série prá­vě debu­to­va­la na Amazon Prime Video, pokra­ču­je v natá­če­ní tře­tí série, ale pro­duk­ce seri­á­lu Nadace Apple TV byla na neu­r­či­to zasta­ve­na.

Odloženy byly i dal­ší vel­ké pro­jek­ty, kte­ré se měly natá­čet v Praze letos na pod­zim. Mezi men­ší pro­duk­ce, kte­ré se ten­to měsíc natá­če­jí v čes­kém hlav­ním měs­tě, pat­ří dru­há série seri­á­lu The Empress od Netflixu a dlou­ho­le­tý němec­ko­ja­zyč­ný detek­tiv­ní seri­ál Vražda peněz v Curychu (Der Zürich-Krimi).

Hlavní foto: Zdeněk Krejčí, Mgr: Sam Reid a Jacob Anderson v Interview s upí­rem s las­ka­vým svo­le­ním Michele K. Short / AMC Networks.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29238 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71588 KB. | 24.06.2024 - 06:30:29