Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Unikátní příběh Andrei Absolonové: Od vrcholové sportovkyně k pornoherečce

Unikátní příběh Andrei Absolonové: Od vrcholové sportovkyně k pornoherečce

Foto: Mia Production s.r.o.
Foto: Mia Production s.r.o.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Za pou­hé dva měsí­ce bude mít divá­ci mož­nost nahléd­nout do neu­vě­ři­tel­né­ho a pro­vo­ka­tiv­ní­ho pří­bě­hu, kte­rý zkou­má osud jedi­neč­né ženy, Andrei Absolonové. Tento pří­běh je ztvár­něn ve fil­mu „Její tělo,“ reží­ro­va­ném Natálií Císařovskou, a je inspi­ro­ván živo­tem vrcho­lo­vé sko­kan­ky do vody, kte­rou zra­ně­ní při­ved­lo k napros­to odliš­né drá­ze v „prů­mys­lu pro dospě­lé.“

Film nás zave­de do živo­ta Andrei, její­ho vzta­hu se sestrou Lucií a její­mi rodi­či. Ztvárnění těch­to postav je svě­ře­no výbor­ným her­cům, jako jsou Denisa Barešová, Zuzana Mauréry a Martin Finger. Zatímco na jed­né stra­ně vidí­me Andreinu vášeň pro sko­ky do vody a nároč­ný svět vrcho­lo­vé­ho spor­tu, na dru­hé stra­ně se setká­vá­me s jejím odváž­ným vstu­pem do por­no­prů­mys­lu.

Jedním z klí­čo­vých témat fil­mu je vztah ženy k vlast­ní­mu tělu a jeho trans­for­ma­ce v národ­ní dis­ku­si. Ve svě­tě vrcho­lo­vé­ho spor­tu je tělo spor­tov­ce veřej­ným bie­ná­le, zatím­co v por­no­prů­mys­lu se stá­vá sexu­ál­ním objek­tem pro širo­kou veřej­nost. Režisérka Natálie Císařovská, kte­rá má za sebou více než šes­ti­le­tou ces­tu od myš­len­ky k rea­li­za­ci toho­to fil­mu, zdů­raz­ni­la důle­ži­tost těch­to témat.

Hlavní posta­vu Andrei Absolonové ztvár­ni­la hereč­ka Natália Germáni, kte­rá se roz­hod­la při­jmout tuto výzvu a před­vést nám slo­ži­tý život­ní pří­běh této ženy, kte­rý nás zasáh­ne a pro­vo­ku­je k pře­mýš­le­ní. Natália Germáni, zná­má z fil­mů jako „Princezna zakle­tá v čase,“ „Amnestie“ a „Světlonoc,“ nám před­sta­ví svo­ji kari­é­ru ve fil­mu, kte­rý jí posky­tu­je mož­nost sku­teč­ně „hrát“ a pro­zkou­má­vat nároč­nou roli Andrei.

Film „Její tělo“ nevy­hý­bá se výzvám spo­je­ným s nato­če­ním scén z por­no­prů­mys­lu. Natáčení těch­to chou­los­ti­vých momen­tů bylo říze­no s ohle­dem na kom­fort her­ců a respek­tem k jejich hra­ni­cím. Natália Germáni nám sdě­li­la, že na začát­ku byly jas­né hra­ni­ce a že někte­ré scé­ny byly nato­če­ny její­mi dublér­ka­mi.

Filmový trai­ler exis­tu­je ve dvou ver­zích, jed­né pro všech­ny divá­ky a dru­hé pro ty star­ší osm­nác­ti let. Film samot­ný bude také k dis­po­zi­ci ve dvou ver­zích, jed­né pro dospě­lé a dru­hé ver­zi bez ome­ze­ní.

„Její tělo“ vznik­lo díky pod­po­ře Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie a Audiovizuálního fon­du, a bude dis­tri­bu­o­vá­no spo­leč­nos­tí Bontonfilm. Plánovaný datum pre­mi­é­ry je 16. lis­to­pa­du 2023.

Tento film sli­bu­je divá­kům inten­ziv­ní a pro­vo­ka­tiv­ní záži­tek, kte­rý nás zave­de do nit­ra kon­tro­verz­ní­ho svě­ta vrcho­lo­vé­ho spor­tu a por­no­prů­mys­lu, a při­nu­tí nás pře­mýš­let o otáz­kách iden­ti­ty, sexu­a­li­ty a vzta­hu k vlast­ní­mu tělu. Budeme sle­do­vat osud ženy, kte­rá doká­za­la změ­nit svůj život úpl­ně a násle­do­vat své tou­hy, ať už to bylo ve spor­tu nebo ve svě­tě por­na.


Foto a zdroj: Mia Production s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87182 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72034 KB. | 24.07.2024 - 06:24:43