Kritiky.cz > Recenze knih > Dubánci - příběhy jednoho roku

Dubánci - příběhy jednoho roku

Dubanci
Dubanci
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co vznik­ne ze spo­lu­prá­ce uči­tel­ky, kte­rá si pus­ti­la fan­ta­zii na špa­cír, pro­gra­má­to­ra s nepře­ber­ným množ­stvím nápa­dů a šikov­né­ho gra­fi­ka a foto­gra­fa – ori­gi­nál­ní kníž­ka, spo­ju­jí­cí text, foto­gra­fii a kresbu o dubán­cích, novém dru­hu pohád­ko­vých bytos­tí, jemuž se daří v lesích, v nichž ros­te ale­spoň jeden dub.

„Ahoj děti a dospě­lí, cho­dí­te rádi do lesa? A umí­te poznat dub? Pokud ano, zkus­te něja­ký najít a pod ním odho­ze­né dubo­vé čepič­ky. Věřte, že ty pat­ří dubán­kům, skvě­lým bytos­tem, o kte­rých byte měli všich­ni vědět. Jsou totiž milí, přá­tel­ští, mají rádi legra­ci a pomá­ha­jí ostat­ním. Přestože jsou malič­cí a nená­pad­ní, lze je najít oprav­du v kaž­dém lese, ve kte­rém ros­te ale­spoň jeden dub. Mnozí z nich jsou navíc pla­ší, ale jak se dozví­te v této kni­ze, doká­ží tuto pla­chost pře­ko­nat, když je tře­ba,“ píší auto­ři v úvo­du kníž­ky jakési vysvět­le­ní k posta­vič­kám dubán­ků. Ti v kníž­ce pro­ži­jí v pod­sta­tě jeden rok – kapi­to­ly jsou nazvá­ny po jed­not­li­vých měsí­cích: „Knížku jsme nako­nec roz­dě­li­li do kapi­tol, aby bylo zřej­mé, co kdy dubán­ci děla­jí nej­ra­dě­ji a co se jim v jed­not­li­vých měsí­cích při­ho­di­lo,“ vysvět­lu­jí auto­ři kon­cept kníž­ky.

Dějištěm dubán­čí­ho vyprá­vě­ní je jak jinak než les Dubčín.  V něm se ode­hrá­vá vět­ši­na dubán­čích pří­hod, ačko­li jsou oka­mži­ky, kdy dubán­ci bez­pe­čí lesa opus­tí. Například v led­nu, kdy s brus­le­mi a hokej­ka­mi brázdí zamrz­lou hla­di­nu blíz­ké­ho lesa Raubířníku. Dubánci svým brus­le­ním ale ruší vod­ní­ka Mníka, kte­rý vydá vyhláš­ku, zaka­zu­jí­cí hra­ní na ryb­ní­ku. Tento zákaz nako­nec odvo­lá, pro­to­že se zami­lu­je. Jakou sou­vis­lost má lás­ka s hoke­jem se dozví­te v led­no­vém pří­bě­hu.

„V dub­nu si dubán­ci důklad­ně pro­táh­nou ruce a nohy, vysko­čí z poste­lí a už se v lese shá­ní po všem, z čeho by se dal udě­lat bubí­nek. Nakonec si kaž­dý vyro­bí něco, co by se dalo nazvat bubín­kem, radost­ně do něj třís­ká a zpí­vá pís­nič­ky – kaž­dý dubá­nek jinou. To však napros­to vytá­čí špač­ky, a tak jsou v dub­nu peče­ní vaře­ní na Lesním úřa­dě,“ vyprá­ví dub­no­vý pří­běh o dal­ší kra­to­chví­li per­so­ni­fi­ko­va­ných les­ních žalu­dů.

V červ­nu se dokon­ce dubán­ci v lesa vyda­jí ke Středozemnímu moři. „Jakmile dubán­ci v kalen­dá­ři odškr­ta­jí všech­ny dny v čer­ven­ci, začnou je jak­si svr­bět nožič­ky. Záhy si vzpo­me­nou, že od počát­ku roku ješ­tě neo­práši­li svá kola,“ začí­ná srp­no­vé vyprá­vě­ní o tom, jak dubán­ci pro­há­ně­jí dře­vě­ná koleč­ka a ješ­tě při tom mají čas pomo­ci jed­no­mu zarmou­ce­né­mu člo­vě­ku – Jakubovi – kte­rý vypa­dal jako stra­ši­dlo. V září dubán­ky čeká ško­la a v lis­to­pa­du stav­ba nebo opra­va pří­byt­ků, v nichž trá­ví zimu.  V kapi­to­le o pro­sin­ci nechy­bí popis Štědrého dne u mla­dých vod­nic­kých man­že­lů, kte­ří pozva­li dubán­ky ke sto­lu.  S kon­cem roku by se zdá­lo, že je i konec kníž­ky, opak je prav­dou. Bonusová kapi­to­la nás zave­de do pro­stře­dí fes­ti­va­lu nových kapel. Poslední pří­běh do kon­cep­tu kníž­ky pří­liš neza­pa­dá, a je mož­ná na ško­du, že kníž­ka nekon­čí poho­dou Vánoc.

Knížka Dubánci. Příběh jed­no­ho roku ej poměr­ně zda­ři­lým a rela­tiv­ně nená­sil­ným poku­sem o per­so­ni­fi­ka­ci pří­ro­dy pro­střed­nic­tvím žalu­dů. Příběhy, kte­ré zaží­va­jí, jsou vcel­ku sro­zu­mi­tel­né a lze je dopo­ru­čit jako čte­ní před spa­ním před­škol­ním dětem.  Knížka je nápa­di­tá spo­je­ním foto­gra­fie a ilu­stra­ce – obo­jí skvě­le roz­ví­jí dět­skou fan­ta­zii a názor­ně dopl­ňu­je vyprá­vě­ní.

Pro ty, kte­ří se o dubán­cích chtě­jí dozvě­dět více exis­tu­je face­boo­ko­vá strán­ka a webo­vý odkaz dubanci.cz.


  • Autor:Petr Václavek, Slávek Rydval, Leona Šťastná
  • Žánr:pohád­ka
  • Nakladatelstvi:CPRESS
  • Datum vydá­ní: 17.04.2017
  • Hodnocení: 90 %

Kniha ke kou­pi  na Abatrosmedia.cz za 199 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29196 s | počet dotazů: 270 | paměť: 69491 KB. | 08.12.2023 - 10:32:55