Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Krotitelé duchů - 0 %

Krotitelé duchů - 0 %

KD3
KD3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hollywood bývá­val továr­nou na sny. Ale to už je dáv­no. Dnes jsou fil­my dost čas­to rema­ky, rebo­o­ty, nebo jiný­mi podob­ný­mi vykrá­dač­ka­mi sta­rých hitů. A neji­nak tomu je i u  Ghostbusters, nebo chcete-li Krotitelů duchů. I když... v pří­pa­dě toho­to „fil­mu“ se prak­ti­ko­va­la v sou­čas­nos­ti oblí­be­ná meto­da, a sice změ­ní­me posta­vám pohla­ví a nej­lé­pe i rasu. Jo, to bude skvě­lý, fajn, femi­nist­ky zvlhnou, když uvi­dí sil­né žen­ské hrdin­ky a ty idi­o­ti chla­pi si holt zvyk­nou. Přesně tyto myš­len­ky se honi­ly v hla­vě super­fe­mi­nis­tic­ké­ho idi­o­ta Paula Feige, kte­rý se drze nazý­vá reži­sé­rem a pod tím­to dílem je pode­psán!!!

Photo © Columbia Pictures / Hopper Stone

Co k fil­mu napsat? Byla to totál­ní srač­ka a zne­svě­ce­ní ori­gi­ná­lu!!! A proč? No, mož­ná to teď bude znít napros­to sexis­tic­ky, ale do hajzlu, když už dělá­te film se sil­ný­ma žen­ský­ma hrdin­ka­ma, tak ať aspoň nějak vypa­da­jí sak­ra!! Tady tohle totiž není hez­ký, tohle tro­chu ujde, ale stej­ně, brrr, no a tohle je posled­ní kap­ka. To by bylo k hlav­ní­mu herec­ké­mu obsa­ze­ní. Ne, vlast­ně ješ­tě něco... Ultradebila Feige nena­padlo nic jiný­ho, než že chlap­ské poko­le­ní poní­ží a pro­to je jedi­ný muž, kte­rý má vět­ší roli, Chris Hemsworth, uká­zán jako hloupouč­ký asi­s­tent. To pro­to, aby si ty hajzlo­vé muži nedě­la­li furt prdel z při­blb­lých prde­la­tých asistentek/sekretářek. Hahaha, skvě­lý, straš­ně super věc.

Já oprav­du nevím, proč jsem na tom fil­mu byl v kině. Posedl mě Satan, ovi­liv­nil mě snad Purple Man? Ať tak či onak, jed­nu věc Krotitelům (proč se to dopr­de­le jme­nu­je u nás Krotitelé, když jsou to Krotitelky????) upřít nemo­hu. A to CGI efek­ty na úrov­ni. Avšak to samo­zřej­mě ve spo­je­ní s debil­ním pří­bě­hem nic nezlep­šu­je.

Když to shr­nu, tak je fajn vidět, že se točí srač­ky, kde musí čer­noš­ská žena zachra­ňo­vat svět. Vemte si, že by to byl býval udě­lal bílý muž. No, to by byl ale prů­švih!!! Na rovi­nu: Naprosto nechá­pu, v jaké době to teď žije­me. V kaž­dém dru­hém fil­mu mění­me pohla­ví a rasu hrdi­nů, jen pro­to, že pár debi­lů si stě­žu­je na rasis­mus a sexis­mus. Pokud to takhle půjde dál, bude­me za něja­kou tu chví­li rema­ko­vat film Er ist Wieder Da, kde si ale Adolfa Hitlera bude muset zahrát žena. A pokud zajde­me ješ­tě dál, tak to bude žena půvo­dem z Beninu. Nebo z Toga. A pak to bude tepr­ve nej­ko­rekt­něj­ší film.

Modlím se, aby k podob­ným zne­svě­ce­ním kul­tov­ních děl už nedo­chá­ze­lo.

Hodnocení: 0 % (kdy­by to šlo, naso­lil bych méně :D)


Photo © Columbia Pictures / Hopper Stone


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,12938 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72149 KB. | 13.04.2024 - 14:04:34