Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Smrt čeká všude

Smrt čeká všude

Smrt
Smrt
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po tra­gic­ké smr­ti ser­žan­ta Thompsona (Guy Pearce) se vele­ní jed­not­ky ame­ric­kých pyro­tech­ni­ků v Bagdádu ují­má rot­ný William James (Jeremy Renner). Svérázný vete­rán bez­sta­rost­ně hazar­du­je se živo­tem svým i obou pod­ří­ze­ných, kte­ří se jej mar­ně sna­ží ukáz­nit. Zdá se však, že štěs­tí oprav­du pře­je odváž­ným, a počá­teč­ní nevo­le ser­žan­ta Sanborna (Anthony Mackie) i spe­ci­a­lis­ty Eldridge (Brian Geraghty) vůči nové­mu veli­te­li poma­lu ubý­vá. Trojice pro­fe­si­o­nál­ních vojá­ků postup­ně čelí nej­růz­něj­ším podo­bám smr­ti – při zne­škod­ňo­vá­ní nálo­ží v uli­cích měs­ta, během pře­stře­lek tvá­ří v tvář či v sou­bo­ji odstře­lo­va­čů upro­střed pouš­tě. Nejtěžší zkouš­kou pro mno­hé z nich je však čelit nor­mál­ní­mu kaž­do­den­ní­mu živo­tu po návra­tu domů…

Představitel hlav­ní­ho hrdi­ny, Jeremy Renner, začí­nal jako diva­del­ní herec a poz­dě­ji vymě­nil jeviš­tě za tele­viz­ní obra­zov­ku, kde pře­váž­ně hos­to­val v řadě seri­á­lů. Až po něko­li­ka letech na sebe upo­zor­nil pře­svěd­či­vým ztvár­ně­ním hlav­ní role ve sním­ku Dahmer, pod­le sku­teč­ných udá­los­tí nato­če­ném pří­bě­hu o maso­vém vra­ho­vi. Poté se obje­vil v něko­li­ka zají­ma­vých fil­mech, mimo jiné v dra­ma­tu Dvanáciletí, spor­tov­ním sním­ku Legendy z Dogtownu, wes­ter­nu Zabití Jesseho Jamese zba­běl­cem Robertem Fordem nebo horo­ru 28 týd­nů poté. Na oprav­do­vou pří­le­ži­tost si však musel počkat až do roku 2008, kdy jej Kathryn Bigelow obsa­di­la do své­ho  sním­ku Smrt čeká všu­de. Renner důvě­ru zku­še­né reži­sér­ky nezkla­mal a svou posta­vu ztvár­nil nad­mí­ru pře­svěd­či­vě – o tom konec­kon­ců svěd­čí jeho nomi­na­ce na brit­skou cenu BAFTA i ame­ric­ké­ho Oscara. Ostatní posta­vy, potaž­mo her­ci, zůstá­va­jí poně­kud v poza­dí, byť jejich výko­ny niko­ho neu­ra­zí – to se týká jak nepří­liš zná­mých před­sta­vi­te­lů dvo­ji­ce zby­lých ústřed­ních postav, tak i jejich zku­še­něj­ších ang­lic­kých kole­gů, jaký­mi Guy Pearce a Ralph Fiennes beze­spo­ru jsou, ve ved­lej­ších rolích.

Kathryn Bigelow pat­ří k nemno­ha reži­sér­kám, jež se věnu­jí spí­še „muž­ským“ žánrům – v její fil­mo­gra­fii, číta­jí­cí nece­lou desít­ku celo­ve­čer­ních sním­ků, nalez­ne­me napří­klad dra­ma Nemilovaná o motor­ká­ři naru­šu­jí­cím malo­měst­skou idy­lu, „poe­tic­ký horor“ Na pra­hu tem­not, detek­tiv­ní sci-fi Zvláštní dny, thriller Váha vody či pod­le sku­teč­ných udá­los­tí nato­če­né „ponor­ko­vé dra­ma“ K-19: Stroj na smrt. Největšího uzná­ní se však dočka­la až nyní se svým fil­mem Smrt čeká všu­de, váleč­ným dra­ma­tem ode­hrá­va­jí­cím se v sou­čas­ném Iráku, za něž obdr­že­la coby jeho reži­sér­ka a spo­lu­pro­du­cent­ka dvě ceny BAFTA, nomi­na­ci na Zlatý gló­bus za režii a má šan­ci zís­kat i dva Oscary. Snímek je nomi­no­ván cel­kem na 9 cen Akademie a šan­ci zís­kat jed­no­ho z nich má i sce­náris­ta Mark Boal. Ten se coby novi­nář sku­teč­ně stal na něja­ký čas čle­nem vojen­ské pyro­tech­nic­ké jed­not­ky a z jeho osob­ních zku­še­nos­tí celý pří­běh vychá­zí – a snad prá­vě díky tomu půso­bí tak rea­lis­tic­ky.

Filmy s podob­nou tema­ti­kou nejsou v posled­ních letech pří­liš­nou vzác­nos­tí – sta­čí při­po­me­nout Mendesova Mariňáka či Redigováno Briana De Palmy. Ukazuje se však, že pro­ble­ma­ti­ka vál­ky, jejích podob a vli­vu na všech­ny zúčast­ně­né, není ješ­tě zda­le­ka vyčer­pá­na – a nej­spíš ani nikdy nebu­de. Vždyť odmyslíme-li si kon­krét­ní pro­stře­dí, podob­né pří­běhy vzni­ka­jí a nachá­ze­jí si své divá­ky již celá dese­ti­le­tí. Přesto dodnes při­ná­ší ten­to spe­ci­fic­ký žánr ved­le sním­ků prů­měr­ných i díla nepo­chyb­né kva­li­ty – nyní k nim může­me při­řa­dit film Smrt čeká všu­de. Nejnovější opus Kathryn Bigelow při­ná­ší přes svou spí­še epi­zo­dic­kou for­mu sil­ný pří­běh, kte­rý reži­sér­ka doká­za­la ztvár­nit navý­sost rea­lis­tic­ky a při­tom po vizu­ál­ní strán­ce dosta­teč­ně při­taž­li­vě (sní­mek je ostat­ně nomi­no­ván na Oscara i za kame­ru, střih, výpra­vu a hud­bu). Když k tomu při­poč­te­me Rennerův nad­prů­měr­ný herec­ký výkon, máme tu zají­ma­vý pří­růs­tek do rodi­ny fil­mů s podob­nou tema­ti­kou a čer­né­ho koně nad­chá­ze­jí­cí­ho udí­le­ní Oscarů.

Kvalitní repre­zen­tant moder­ních sním­ků s váleč­nou tema­ti­kou – pod tak­tov­kou krás­né, ale drs­né reži­sér­ky Kathryn Bigelow vznik­lo vyvá­že­né dílo, jehož jed­not­li­vé slož­ky spo­leh­li­vě fun­gu­jí a kte­ré při své rea­lis­tič­nos­ti v akci nijak neza­os­tá­vá za holly­wo­od­ský­mi stří­leč­ka­mi...


Photo © Summit Entertainment


Podívejte se na hodnocení Smrt čeká všude na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72050 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71913 KB. | 22.07.2024 - 12:30:05