Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Everest na Blu-ray

Everest na Blu-ray

Everest 040
Everest 040
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Everest. Nejvyšší hora, kte­rá byla vždy vní­má­na jako tri­umf lid­ské vůle a vytr­va­los­ti. Její vrchol při­ta­hu­je čím dál tím více horo­lez­ců, avšak samot­ná ces­ta k vrcho­lu si do dneš­ní­ho dne vyžá­da­la více jak 250 lid­ských živo­tů. Uskutečnění snu, či dobýt nemož­né zajis­té pat­ří k lid­ské při­ro­ze­nos­ti. Co se ale sta­ne, pokud se lid­ská poše­ti­lost střet­ne se silou mat­ky pří­ro­dy?

Evr01

Recenzi na ten­to film jsme Vám při­nes­li již v září. Pro při­po­me­nu­tí struč­ný obsah děje: Everest líčí pří­běh dvou horo­le­zec­kých expe­dic, kte­ré spo­lu sou­pe­ří ve zdo­lá­ní nej­vyš­ší­ho vrcho­lu. Jejich sou­boj začne být nebez­peč­ný ve chví­li, kdy lez­ce zasko­čí jed­na z nej­mo­hut­něj­ších sně­ho­vých bou­ří. Komplikované poča­sí tak pohl­tí nejen horu, ale i jed­not­li­vé čle­ny expe­di­ce, kte­ří dáva­jí před­nost vrcho­lu před záchra­nou vlast­ní­ho živo­ta.

Režisér Baltasar Kormákur se spo­lu s pře­ži­vší­mi čle­ny expe­di­ce pokou­ší obrá­tit tragé­dii, kte­rá je zalo­že­na na prav­di­vé udá­los­ti z roku 1996, do fas­ci­nu­jí­cí­ho a dob­ro­druž­né­ho dra­ma­tu. To mu někdo může mít za zlé, vzhle­dem k tomu, že spous­ta odbor­ní­ků má pro­ti­chůd­né názo­ry o tom, jak a proč k této tragé­dii došlo. Scénáristé William Nicholson a Simon Beaufoy se přes­to pokou­še­jí do fil­mu vnést reál­ný a cit­li­vý pohled na udá­los­ti, kte­ré ved­ly k ono­mu osud­né­mu dni. Seznamují nás se čle­ny expe­di­ce, s jejich pří­pra­vou na výstup, a také nám odpo­ví­da­jí na otáz­ku „Proč?“. Tím ale sezna­mo­vá­ní a vytvá­ře­ní emo­ci­o­nál­ních pout kon­čí. Everest se více zamě­řu­je na nepří­z­ni­vou situ­a­ci, než na lidi, kte­ří se v této situ­a­ci ocit­li. V tom­to pří­pa­dě je tedy vývoj cha­rak­te­rů opo­mí­jen ve pro­spěch zob­ra­ze­ní nemi­lo­srd­né pří­ro­dy.

Evr02

 I přes­to, že je film obsa­zen zná­mý­mi tvá­ře­mi (Jake Gyllenhaal, Jason Clarke či Keira Knightley), hlav­ní hvězdou je hora samot­ná. Pokud se Everest může něčím pochlu­bit, tak dechbe­rou­cím vizu­á­lem. Ani na oka­mžik neu­cí­tí­te pří­tom­nost zele­né­ho plát­na, nýbrž jen ledo­vý a ští­pa­jí­cí chlad ve tvá­řích. Kameraman Salvatore Totino nám posky­tu­je pohle­dy na pře­krás­né hor­ské sce­né­rie, díky nimž se zřej­mě nej­ví­ce při­blí­ží­te k vrcho­lu hory, aniž bys­te na ní sku­teč­ně muse­li vylézt. Vizuální efek­ty se tu po celou dobu stá­va­jí jakousi při­po­mín­kou toho, jak moc je člo­věk pro­ti pří­ro­dě bez­moc­ný. Vám tak po tom­to vyčer­pá­va­jí­cím zážit­ku nezbu­de nic jiné­ho, než si oddech­nout, že jste ten­to výstup pod­stou­pi­li pou­ze jako divá­ci.

Evr03

Pokud jste nestih­li zajít do kina, Blu-ray Vám to zajis­té vyna­hra­dí. Krásný vizu­ál si může­te vychut­nat jak ve 2D, tak i ve 3D. Díky vyso­ké­mu roz­li­še­ní 1080p zazna­me­ná­te kaž­dič­ký detail, pře­krás­né sce­né­rie a impo­zant­ní množ­ství prá­ce, kte­ré stá­ly za tou­to auten­tic­kou podí­va­nou. Součástí jsou i bonu­sy, kte­ré trva­jí nece­lých 30 minut, což je pod­le mého názo­ru ško­da vzhle­dem k mate­ri­á­lu, kte­rý se nabí­zel. I přes­to však může­te pro­zkou­má­vat drs­né pod­mín­ky, ve kte­rých štáb a her­ci natá­če­li, pří­pra­vu her­ců, lezec­ký tré­nink, nebo sku­teč­né výpo­vě­di zúčast­ně­ných osob a pozůsta­lých po obě­tech tragé­die.

Partner recen­ze:


Za poskyt­nu­tí dis­ků na recen­zi děku­je­me spo­leč­nos­ti Bontonfilm.

Objednete si Blu-ray nebo DVD.


Obraz: 2,40:1 1080p (MPEG-4 AVC)

Zvuk: DOLBY ATMOS - ang­lic­ky, DD 5.1 čes­ky

Titulky: čes­ké

Bonusy

  • Lezecký tré­nink
  • Hora prá­ce
  • Závod na vrchol: Z natá­če­ní fil­mu Everest
  • Snaha o auten­ti­ci­tu: Skutečný pří­běh
  • Komentář reži­sé­ra Baltasara Kormákura

Bitrate

EVEREST_UPT2-00800-bitrate-10s


Podívejte se na hodnocení Everest na Kinoboxu.

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,48025 s | počet dotazů: 263 | paměť: 73052 KB. | 25.02.2024 - 00:13:18