Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází | 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi [75%]

13 hodin: Tajní vojáci z Benghází | 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi [75%]

rp timthumb.jpg
rp timthumb.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Michael Bay si vypěs­to­val pověst krá­le explo­zí v Hollywoodu. Není se moc čemu divit, sta­čí se podí­vat na jeho dosa­vad­ní fil­mo­vou kari­é­ru. Nicméně už jej neu­spo­ko­ju­je jen ničit gigan­tic­ké robo­ty na vel­kém plát­ně a tak si odska­ku­je k men­ším fil­mům. No a po fil­mu, kte­rý se točil kolem kul­tu­ris­tů a ste­re­o­i­dů při­chá­zí dal­ší tako­vá odbočka. Film 13 hodin: Tajní vojá­ci z Benghází, kte­rý vstou­pil vče­ra do kin, vychá­zí z klí­čo­vé vojensko-politické udá­los­ti, kte­rá se ode­hrá­la před nece­lý­mi čtyř­mi lety v Libyi. Jak dopadla tahle patri­o­tis­tic­ká mili­tant­ní podí­va­ná? 

V noci z 11. na 12. září 2012 se ode­hrá­la udá­lost, kte­rá pozna­me­na­la desít­ky ame­ric­kých obča­nů usi­lu­jí­cích o nasto­le­ní míru v Libyi, kte­rá po svrh­nu­tí Muammara Kaddáfího je dějiš­těm do dneš­ní­ho dne neu­tu­cha­jí­cích vojen­ských akcí, kte­ré mají za cíl nasto­lit vlá­du nad celým úze­mím pro jed­nu ze sou­pe­ří­cích frak­cí. Když je do Benghází povo­lán ame­ric­ký vel­vy­sla­nec Chris Stevens (Matt Letscher), jeho výro­ky na adre­su situ­a­ce v celé Libyi si vyklá­da­jí mili­tant­ní sku­pi­ny po svém a mís­to jeho dočas­né­ho poby­tu je v pod­ve­čer 11. září 2012 napa­de­no sku­pi­nou vojá­ků, kte­rá zde­ci­mo­va­la mini­mál­ní ochran­ku, kte­rou vel­vy­sla­nec měl. Jedinou mož­nost na záchra­nu pro ohro­že­né ame­ric­ké obča­ny je sku­pi­na žol­dá­ků, kte­ří hlí­da­jí agen­ty CIA na neda­le­ké uta­je­né základ­ně...
Musím se při­znat, ale v pří­pa­dě toho­to sním­ku se nebo­jím jej tro­chu nad­hod­no­tit. Popravdě, nejsem úpl­ně fanou­šek těch­to moder­ních akč­ních vojen­ských zále­ži­tos­tí, pře­de­vším díky tomu, že je ten patri­o­tis­mus a nai­vi­ta, se kte­rou jsou zpra­co­vá­ny v kom­bi­na­ci s čis­tě vojen­ským feti­šem něco, co mi úpl­ně moc neří­ká. Samozřejmě, jsou tu výjim­ky, kte­rou se pro mě stá­vá i tahle novin­ka holly­wo­od­ské­ho mis­tra explo­zí. Ten ač totiž všech­ny výše zmí­ně­né prv­ky ve svém fil­mu má (člo­věk by až čekal v někte­rých scé­nách pře­hna­né­ho patri­o­tis­mu licen­co­vá­ní sklad­by America, Fuck Yeah! z fil­mu Team America: Světovej poli­cajt), doká­že to všech­no pro­dat tak, že to divá­ka i oslo­ví a zaujme, nemluvě o vta­že­ní do děje a napí­na­vos­ti situ­a­ce, ve kte­ré se hlav­ní hrdi­no­vé ocit­li. 
Jistě, film ope­ru­je s výraz­nou úrov­ní zjed­no­du­še­ní pří­bě­hu pro vět­ši­no­vé­ho divá­ka, něja­ký­mi zkrat­ka­mi opro­ti tomu, co se vlast­ně v Benghází v ten den sta­lo, a ona nai­vi­ta a nuce­ný patri­o­tis­mus (roz­stří­le­ná ame­ric­ká vlaj­ka nesmí chy­bět) mís­ty hod­ně ruší, přes­to ty dvě hodi­ny a něco v kině ute­čou nesku­teč­ně sviž­ně a díky vyjí­meč­ně atmos­fe­ric­ké­mu soun­d­trac­ku (byť náram­ně kom­po­zi­ce při­po­mí­ná pár let sta­rý počin sku­pi­ny HEALTH k atmos­fe­ric­ky podob­né hře Max Payne 3) jsou celá akce i klid­ná mís­ta mezi akč­ní­mi sek­ven­ce­mi náram­ně pro­vá­za­né a film tak fun­gu­je víc, než všech­no co Bay za posled­ních více jak deset let poslal do kin.
A to je prá­vě to pře­kva­pi­vé. I přes­to, že film 13 hodin: Tajní vojá­ci z Benghází obsa­hu­je všech­no špat­né, za co by mohl spo­leč­ně s dal­ší­mi fil­my být zkri­ti­zo­ván až hrůza, v tom­to podá­ní to všech­no fun­gu­je a baví. Navíc na film, kte­rý je oproš­těn o jaké­ko­liv hlub­ší myš­len­ky a hra­je pře­de­vším na vizu­a­li­tu, se daří Bayovi a spol krás­ně vykres­lit ukáz­ku toho, proč je vál­ka nesmy­sl­ná a zby­teč­ná. Pokud vám tedy neva­dí tro­chu myš­len­ko­vě jed­no­duš­ší vojen­ská akce, kte­rá ale vypa­dá a šla­pe zatra­ce­ně dob­ře, neboj­te se dát 13 hodi­nám šan­ci. Michael Bay po letech nato­čil něco, co má hla­vu a patu a při­tom to v jádru fun­gu­je, zatím­co jsou hrdi­no­vé fil­mu sku­teč­né bytos­ti a ne jen kari­ka­tu­ry a arche­ty­py. 
Černý jes­třáb sestře­len na ste­re­o­i­dech. Michael Bay se vrá­til s dal­ší bokov­kou, kte­rá byť patri­o­tis­tic­ká a naiv­ní až hrůza, fun­gu­je výji­meč­ně dob­ře, akce šla­pe jak po más­le a celé víc jak dvě hodi­ny ute­čou nesku­teč­ně rych­le. Pokud jsou mili­ta­ris­tic­ké akce vaší krev­ní sku­pi­nou a neva­dí vám tro­chu zby­teč­ná pří­mo­ča­rost a jed­no­du­chost, pak je 13 hodin jas­ná vol­ba.  

 Koktejl: 

25% Akce
25% Povstalci
25% Naivita
25% America, Fuck Yeah!

13 hodin: Tajní vojá­ci z Benghází
(13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, 13 hodín: Tajní voja­ci z Bengházi)
Akční / Drama / Thriller
USA, 2016, 144 min

Režie: Michael Bay
Předloha: Mitchell Zuckoff (kni­ha)
Scénář: Chuck Hogan
Kamera: Dion Beebe
Hudba: Lorne Balfe

Hrají: John Krasinski, James Badge Dale, Pablo Schreiber, David Denman, Dominic Fumusa, Max Martini, Alexia Barlier, David Costabile, Peyman Moaadi, Matt Letscher, Toby Stephens, Demetrius Grosse, David Giuntoli, Freddie Stroma, Liisa Evastina, Andrei Claude, Nikovich Sammut, Alan Paris

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 04.02.2016 CinemArt CZ
Slovensko V kinech od: 04.02.2016 CinemArt SK
USA V kinech od: 15.01.2016 Paramount Pictures

http://www.csfd.cz/film/51848-13-hodin-tajni-vojaci-z-benghazi/
http://www.imdb.com/title/tt4172430/


Podívejte se na hodnocení 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • The Dark and the Wicked (2020)7. listopadu 2020 The Dark and the Wicked (2020) The Dark, the Wicked and Evil!! Bryan Bertino proslavený svou prvotinou Strangers z roku 2008 bohužel za dalších 12 let nenatočil už dobrý film, ale nyní to vypadá, že je zpátky ve hře a […] Posted in Krátké recenze
  • ZUŘÍCÍ BÝK - Projekt 1006. února 2004 ZUŘÍCÍ BÝK - Projekt 100 Film podle stejnojmenné životopisné knihy o legendárním boxerovi Jakeu La Mottovi, na níž se vysloužilý sportovec podílel ještě se dvěma spoluautory. Díky neuvěřitelnému nasazení jak […] Posted in Filmové premiéry
  • Babí léto ve znamení lokálních kuchařských show6. září 2018 Babí léto ve znamení lokálních kuchařských show Pepeho zdravá kuchyně je nová kuchařská show televizní stanice TV Paprika, díky které milovníci zdravé stravy zjistí, že jídlo pro udržení štíhlé linie může být i lahodné. Relací provází […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Dark Relic (2010)14. srpna 2022 Dark Relic (2010) Křižáci pod vedením Sira Gregoryho naleznou nedaleko Jeruzaléma starodávnou relikvii, po které však prahnou i temné síly…Roku 1099 nalezne křižácký velitel Sir Gregory na hoře […] Posted in Horory
  • Wolf Creek 2 (2013)6. října 2014 Wolf Creek 2 (2013) ,,VÍTEJ V AUSTRÁLII, HULIBRKU!“ Každý rok dojde v Austrálii k ohlášení zmizení více jak 30 000 lidí. 90% z nich se podaří najít během jediného měsíce. Zbylých 10 % už nikdy […] Posted in Horory
  • ZLÍNFEST - Rozhovor s Julianou Rychlíkovou a Bartem Klimszou 27. května 201828. dubna 2018 ZLÍNFEST - Rozhovor s Julianou Rychlíkovou a Bartem Klimszou 27. května 2018 Posted in Videa
  • Teeth (2007)6. září 2016 Teeth (2007)  Vagina dentata: mýtus nebo skutečnost? Raději se však pánové mějte před ní na pozoru!!! Dawn je mladá dívka propagující na škole cudnost a sexuální zdrženlivost. Žije […] Posted in Horory
  • Komiks 11415. června 2019 Komiks 114 Posted in Komiks
  • Kosmatice - smažené květy černého bezu12. ledna 2013 Kosmatice - smažené květy černého bezu Kdo neochutnal, neví, o jakou pochoutku našich babiček a prababiček, ve skutečnosti přichází. Suroviny: 8 až 12 čerstvých květů černého bezu (celé květenství) 8 lžic hladké mouky 1/2 […] Posted in Domácí rady
  • Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70%30. března 2012 Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70% Po toužení fanoušků jednoho z nejlepšího seriálů poslední doby na TV Nova Okresního přeboru se rozhodl režisér natočit i celovečerní film. Napadl ho dobrý nápad v tom, že nejdůležitějším […] Posted in Filmové recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07641 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71569 KB. | 24.06.2024 - 03:08:16