Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vyvolený - Vyvolený je údajně jen pouhým klíčem k otevření celé trilogie...

Vyvolený - Vyvolený je údajně jen pouhým klíčem k otevření celé trilogie...

Vyv
Vyv
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

https://web.archive.org/web/20070611070639im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super8/vyvoleny00.jpg Po famóz­ním při­je­tí fil­mu Šestý smy­sl, kte­rý se zařa­dil mezi 10 komerč­ně nej­ú­spěš­něj­ších fil­mů his­to­rie (vydě­lal 673 mil. USD), se přes­ně po roce vra­cí scé­náris­ta a reži­sér M. Night Shyamalan s novým thrille­rem. Pojmenoval ho Unbreakable (doslo­va Nerozbitný), má opět jis­tou pří­chuť nad­při­ro­ze­na, ode­hrá­vá se zase ve Philadelphii a hlav­ní roli si opět při­vlast­nil Bruce Willis. Bruce ztvár­ňu­je chla­pí­ka jmé­nem David Dunn, kte­ré­ho spat­řu­je­me v oka­mži­ku, kdy ve vla­ku, kte­rým se vra­cí do Philadelphie, neú­spěš­ně balí pohled­nou spor­tov­ní agent­ku.

O pár oka­mži­ků poz­dě­ji jeho syn, hra­jí­cí si doma s ovla­da­čem, vidí v tele­vi­zi zábě­ry z želez­nič­ní­ho neštěs­tí. David Dunn je jedi­ným ces­tu­jí­cím, kte­rý neho­du pře­žil. Bez jedi­né­ho zra­ně­ní nebo škráb­nu­tí. Pekelné štěs­tí, řek­ne si deva­de­sát devět pro­cent lidí. Po mši za tra­gic­ky zemře­lé při havá­rii ale nachá­zí David za stě­ra­čem auta lís­tek s jedi­nou, pros­tou otáz­kou: Kolikrát jsi byl v živo­tě nemoc­ný?. Autorem dota­zu je před­sta­vi­tel toho zbý­va­jí­cí­ho jed­no­ho pro­cen­ta lidí, kte­ří Davidově záchra­ně při­su­zu­jí hlub­ší smy­sl. Jmenuje se Elijah Price a naro­dil se s vel­mi křeh­kou těles­nou schrán­kou. Do oka­mži­ku setká­ní s Davidem utr­pěl cel­kem 54 frak­tur všech mož­ných kos­tí a tře­ti­nu živo­ta strá­vil v nemoc­ni­ci. Elijah se Davidovi svě­ří se svou teo­rií - jestli­že žije někdo, kdo trpí tak jako on sám, musí exis­to­vat i jeho pro­ti­pól - člo­věk, kte­rý ze vše­ho vyváz­ne bez jaké­ko­liv újmy na zdra­ví, kte­rý nikdy nepo­znal, co je nemoc -  https://web.archive.org/web/20070611070639im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super8/vyvoleny01.jpg nezra­ni­tel­ný. A zdá se, že David by tím Vyvoleným mohl být: „Jsme na opač­ných kon­cích jed­né křiv­ky“. David nej­pr­ve kou­ká na Elijaha jako na člo­vě­ka, kte­rý spad­nul z viš­ně, ale postup­ně začí­ná sám na vlast­ní kůži zjiš­ťo­vat, že by snad na téhle na prv­ní pohled ulít­lé teo­rii moh­lo něco být a že by snad koneč­ně mohl najít sebe samé­ho, neboť „není nic hor­ší­ho než nevě­dět, kam pat­říš...“ A to je vše, co Vám o ději Vyvoleného chci pro­zra­dit. Vězte, že čím méně toho víte, tím víc si zda­ři­lý thriller vychut­ná­te. Shyamalan kou­sek po kous­ku klid­ným tem­pem pood­krý­vá str­hu­jí­cí, tro­chu mys­te­ri­oz­ní pří­běh, kte­rý Vás pohl­tí již od úvod­ních minut. Dialog, kte­rý vede Dunn s dív­kou ve vla­ku, je sní­mán netra­dič­ně meze­rou mezi seda­dly před nimi a stej­ně neotře­le je pojat i celý sní­mek. Shyamalan rezig­nu­je na vyob­ra­ze­ní samot­né neho­dy vla­ku, nabí­zí pou­ze momen­ty, kte­ré těs­ně neho­dě před­chá­ze­jí a po moment­kách na tvá­ře, v nichž se zra­čí hrůza z při­chá­ze­jí­cí­ho neštěs­tí,  se Vám dosta­ne pou­ze něko­li­ka tele­viz­ních zábě­rů z vrtu­l­ní­ku na mís­to havá­rie. Absence této urči­tě divác­ky při­taž­li­vé (a mož­ná i oče­ká­va­né?) scé­ny však plně zapa­dá do cel­ko­vé kon­cep­ce sním­ku: neří­kat a neu­ka­zo­vat vše napl­no, nechť zapo­jí divák svou fan­ta­zii, nechť také pře­mýš­lí. Nejvíc úvah a dis­ku­sí se ihned po uve­de­ní sním­ku zača­lo vést o kon­ci fil­mu, pro­to­že stej­ně jako v Šestém smys­lu reži­sér kno­kau­tu­je divá­ka i ve Vyvoleném. Názory na toto Shyamalanovo K.O. se ovšem dost růz­ní. Někteří jej při­ví­ta­li, jiným dojem z celé­ho fil­mu roz­bí­jí. Sám za sebe musím při­znat, že jsem ho inka­so­val cel­kem rád.  https://web.archive.org/web/20070611070639im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super8/vyvoleny02.jpg Skvěle vybar­ve­ná je cel­ko­vá atmo­sfé­ra fil­mu. Shyamalan ji líčí v pěk­ně tem­ných bar­vách, ponu­ré jsou inte­ri­é­ry (pře­de­vším zašlý Dunnův byt ve stej­ně zaprá­še­ném čin­žá­ku) i exte­ri­é­ry (pří­še­ří, déšť). O něja­kých jas­ných bar­vách, slun­ci a mod­rém nebi si může­te nechat zdát. Nic tako­vé­ho sem pros­tě nepat­ří, snad kro­mě záři­vě mod­ré bun­dy jis­té­ho dro­go­vé­ho dea­le­ra, kte­rá je zde ovšem jedi­ně pro­to, abychom v této mini­ro­li nepře­hléd­li samot­né­ho reži­sé­ra. Precizní a sou­stře­dě­né jsou i herec­ké výko­ny obou hlav­ních před­sta­vi­te­lů, kte­ří, pokud nepo­čí­tá­me baro­vou scé­nu v Pulp Fiction, měli již tu čest setkat se spo­lu ve tře­tím díle Smrtonosné pas­ti. Tehdy byl jejich vztah zalo­že­ný na bázi nuce­né­ho part­ner­ství, tady je mno­hoznač­něj­ší, ne tak jas­ně defi­no­va­ný. Willis odvá­dí svůj tra­dič­ní nad­stan­dard posled­ní doby a zdá se, že má před sebou svět­lé zítř­ky, pro­to­že se naroz­díl od svých kole­gů (Seagal, Van Damme) doká­zal opros­tit od ška­tu­le akč­ní­ho hrdi­ny. Jackson v posta­vě tajem­né­ho sbě­ra­te­le comic­sů s pře­zdív­kou pan Skleněný vzbu­zu­je nepří­jem­né poci­ty, kte­ré mož­ná poci­ťu­je­te pokaž­dé, když se setká­te s těž­ko čitel­ným člo­vě­kem. Na závěr musím zkon­sta­to­vat, že tako­vé hro­bo­vé ticho v kinosá­le jako při Vyvoleném jsem dlou­ho nesly­šel. Skutečnost, že deva­de­sát devět pro­cent lidí v kině zůsta­lo stej­ně bez­hles­ně sedět až do kon­ce titul­ků, mě utvr­di­la v tom, že jsem nebyl jedi­ným, koho Vyvolený dostal.


Podívejte se na hodnocení Vyvolený na Kinoboxu.

Více na Kritiky.cz
Oddělen Jsou filmy, od kterých víte, co přesně byste měli čekat, potom jsou filmy, u kterých si nejs...
Czech Republic - Belarus | Live | Group A | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship ...
Svoboda není žádný dar, který člověk získá jen tak snadno, říká host Febiofestu Energický Abel Ferrara je režisér filmů jako je například Pasolini, Vítejte v New Yorku, Hled...
Titulky k Domina S02E01 - Conspiracy První díl druhé série seriálu Domina má titulky hotové. Epizoda s názvem spiknutí řeší h...
Mission: Impossible - Fallout O PRODUKCI CESTA ETHANA HUNTA Tom Cruise za poslední dvě dekády produkoval, hrál a zazářil v...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81542 s | počet dotazů: 277 | paměť: 69799 KB. | 01.12.2023 - 13:24:25