Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > House of Cards začal jako král seriálového světa a skončil jako nějaký šupák

House of Cards začal jako král seriálového světa a skončil jako nějaký šupák

House of Cards
House of Cards
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jako bych sle­do­val arto­vou tele­no­ve­lu z poli­tic­ké­ho pro­stře­dí, kte­rá byla záro­veň jakousi nepo­ve­de­nou paro­dií svých úvod­ních sérií. Asi tak bych jed­nou větou popsal závě­reč­nou řadu dří­ve uzná­va­né­ho feno­mé­nu House of Cards nebo­li čes­ky Domu z karet. Bez vyhoš­tě­né­ho Kevina Spaceyho, kte­rý uva­da­jí­cí­mu seri­á­lu dodá­val v posled­ní době ale­spoň něja­ký šmrnc, se Dům z karet v šes­té sérii pro­pa­dl na dno.

První řadu, kte­rá byla vskut­ku více než zají­ma­vou son­dou do záku­li­sí ame­ric­ké poli­ti­ky, jsem sle­do­val s vel­kým nad­še­ním. Kromě atrak­tiv­ních poli­tic­kých témat na tom měl vel­kou záslu­hu zce­la nepo­chyb­ně cha­risma­tic­ký Kevin Spacey a jeho posta­va ďábel­ské­ho mani­pu­lá­to­ra Francise Underwooda. Velkým bonu­sem navíc bylo, že i býva­lí ame­rič­tí pre­zi­den­ti (Bill Clinton či Barack Obama) se necha­li sly­šet, že seri­ál veli­ce věr­ně zachy­cu­je rea­li­tu.

Se tře­tí sérií už se kra­pet vytra­til ten počá­teč­ní drajv, kte­rý byl spo­je­ný pře­de­vším s hon­bou Francise za pre­zi­dent­ským ouřa­dem. Přibily nud­né pasá­že (kupří­kla­du scé­ny s rus­kým pre­zi­den­tem Petrovem), ale někte­ré to nao­pak zachra­ňo­va­ly – svě­ží vánek při­ne­sl tře­bas spi­so­va­tel Tom Yates.

Ve čtvr­té řadě se z House of Cards poma­lu začí­nal stá­vat jaký­si umě­lec­ký počin, z něhož se poma­lu vytrá­cel děj i zají­ma­vé poli­tic­ké kau­zy. Příkladem při­bý­va­jí­cích „arto­vých scén“ může být záplet­ka s umí­ra­jí­cí mat­kou Claire nebo jaký­si milost­ný troj­ú­hel­ník man­že­lů Underwoodových a Toma Yatese.

Pátá série = jeden dlou­hý táh­nou­cí se štr­ú­dl nudy. Snad jedi­né, co tu stá­lo za pozor­nost byly herec­ké výko­ny Kevina Spaceyho a Robin Wright. Trochu mi to zača­lo při­po­mí­nat Hannibala, tedy oprav­du kva­lit­ně nato­če­ný seri­ál, kde všech­no vypa­dá čis­tě a ele­gant­ně, ale záro­veň až pří­liš umě­lec­ky s mís­ty nesnad­no pocho­pi­tel­ný­mi až filo­zo­fic­ký­mi deba­ta­mi. Nechce se mi věřit, že by tako­vé dia­lo­gy ved­li sku­teč­ní hla­vou­ni ame­ric­ké poli­ti­ky. Tady už jsem měl vel­ký pro­blém sérii dokou­kat, pře­mohl mě ale pocit vědět, jak to všech­no dopad­ne.

Šestou řadu jsem shr­nul už v úvo­du. Jestli si tvůr­ci od začát­ku zaklá­da­li na co nej­vět­ší podob­nos­ti s rea­li­tou, co měl tedy zna­me­nat ten­to pra­po­div­ný paskvil?

Pokud prah­ne­te po oprav­do­vé kva­li­tě a věro­hod­ném seri­á­lo­vém kous­ku z podob­né­ho pro­stře­dí, okoš­tuj­te radě­ji něko­li­ka­ná­sob­ně oce­ně­ný Homeland (Ve jmé­nu vlas­ti). Jde o jeden z nej­lep­ších poči­nů týka­jí­cích se ame­ric­ké poli­ti­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Salky

Není Kevin Spacey, není House of Cards.

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31916 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72085 KB. | 22.04.2024 - 13:59:41