Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Americký gangster - Adrenalinová pecka roku 2007

Americký gangster - Adrenalinová pecka roku 2007

AmGanster
AmGanster
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Frank Lucas (Denzel Washington) se z šofé­ra mafie vypra­co­val až na dro­go­vé­ho bos­se, kte­rý celý Harlem v 70. letech záso­bo­val kva­lit­ním hero­i­nem dová­že­ným z Vietnamu v rakvích zesnu­lých vojá­ků. V sou­kro­mí to ale byl milu­jí­cí syn, bra­tr a man­žel kte­rý pod­po­ru­je cha­ri­tu a kaž­dou nedě­li cho­dí na boho­služ­by.

Na sto­pě mu je poli­cej­ní vyšet­řo­va­tel Richie Roberts (Russell Crowe), kte­rý je sice vzor­ný poli­cis­ta, ale v sou­kro­mí je to Lucasův pra­vý opak…

Námět nové­ho fil­mu reži­sé­ra Ridleyho Scotta (Vetřelec, Thelma a Louise) vychá­zí ze sku­teč­né udá­los­ti, kte­rá v 70. letech otřás­la celým New Yorkem. V rolích ústřed­ních pro­ti­hrá­čů se obje­vi­li dva osca­ro­ví herci- Russel Crowe, kte­rý se Scottem spo­lu­pra­co­val už na Gladiátorovi a Dobrém roč­ní­ku a Denzel Washington, jež s reži­sér­skou legen­dou spo­lu­pra­co­val popr­vé. Zatímco prv­ně jme­no­va­ný hra­je spí­še svůj stan­dart, Washington vel­mi pře­kva­pil. Svojí posta­vě dro­go­vé­ho bos­se dodal pat­řič­nou hloub­ku a mož­ná i díky své­mu před­sta­vi­te­li je zřej­mě nej­sym­pa­tič­těj­ší posta­vou sním­ku.

Během celé sko­ro tří­ho­di­no­vé dél­ky nese film na svých bed­rech a divá­ko­vu pozor­nost pou­tá na sto pro­cent. Pochvalu zaslou­ží i ostat­ní her­ci, jejichž obsa­ze­ní tipo­vě přes­ně sedí. Chiwetel Ejiofor jako Lucasův bra­tr, Josh Brolin coby zko­rum­po­va­ný detek­tiv Trupo nebo Lymari Nadal v posta­vě man­žel­ky hlav­ní­ho hrdi­ny, všich­ni odvá­dí na malém pro­sto­ru skvě­lé výko­ny a hlav­ní pro­ti­hrá­če skvě­le pod­po­ru­jí. Největší hvězdou sním­ku je ale beze­spo­ru sám reži­sér, kte­rý ve svých zhru­ba sedm­de­sá­ti letech doká­zal nato­čit bri­lant­ní mafi­án­ský film jaký se s pře­hle­dem vyrov­ná sérii Kmotr nebo Scorseseho Mafiánům.

Snímek má skvě­lé tem­po vyprá­vě­ní a ty tři hodi­ny ute­čou jako voda. Příběh skvě­le gra­du­je a divák jen málo­kdy odhad­ne co bude násle­do­vat. Z fil­mu pří­mo čiší Scottovo zau­je­tí pří­bě­hem Franka Lucase. Úžasně se mu poda­ři­lo i zachy­ce­ní atmo­sfé­ry teh­dej­ší­ho Harlemu, kde se sní­mek mimo­cho­dem sku­teč­ně natá­čel což mu při­dá­vá na auten­ti­ci­tě. Už nyní se Americký Gangster zařa­dil na žeb­ří­ček nej­lep­ších fil­mů his­to­rie a něja­ká ta pozla­ce­ná soš­ka osca­ra ho zřej­mě asi také nemi­ne. Já osob­ně před panem reži­sé­rem sme­kám, i když mojí úctu má už dáv­no. Filmů jako je American Gangster je dnes třesku­tě málo a pro­to je snad pro kaž­dé­ho fil­mo­vé­ho fan­du povin­nos­tí.

Adrenalinová pec­ka roku, kte­rou by si neměl žád­ný fan­da žán­ru nechat ujít. Ridley Scott doká­zal, že nepat­ří do staré­ho žele­za ale na pan­te­on nej­lep­ších tvůr­ců všech dob. Smekám a jdu si to pus­tit ješ­tě jed­nou, a pak znovu…a pak…


Photo © Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Americký gangster na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,09577 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72354 KB. | 28.05.2024 - 02:43:49