Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Velký Gatsby - Když něco režíruje Baz Luhrmann, tak to stojí opravdu za to!

Velký Gatsby - Když něco režíruje Baz Luhrmann, tak to stojí opravdu za to!

Gatsby
Gatsby
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběh Nicka Carrawaye a jeho tajem­né­ho sou­se­da, bohá­če Gatsbyho, napsal ame­ric­ký spi­so­va­tel Francis Scott Fitzgerald, když mu bylo 28 let. Prostředí pře­py­chu, nád­her­ná vila Gatsbyho, pro­ple­te­né vzta­hy bohá­čů i pří­běh tra­gic­ké lás­ky jsou inspi­ru­jí­cí a svým způ­so­bem vyho­vu­jí i dra­ma­tic­kou stav­bou pro dal­ší zpra­co­vá­ní. Proto se lite­rár­ní před­lo­ha sta­la už něko­li­krát inspi­ra­cí pro fil­mo­vé ztvár­ně­ní. V letoš­ním roce může­me vidět, jak doká­zal na fil­mo­vé plát­no pře­nést lite­rár­ní před­lo­hu scé­náris­ta, pro­du­cent a reži­sér Baz Luhrmann.  Režisér, kte­rý má mimo­řád­nou schop­nost dodá­vat divá­kům obra­zy se zvu­ko­vý­mi a vizu­ál­ní­mi efek­ty tak, že film doslo­va vtáh­ne divá­ky do atmo­sfé­ry urči­té­ho pro­stře­dí. To se mu osvěd­či­lo už v úspěš­ném fil­mu Moulin Rouge.  Román F.S. Fitzgeralda byla pro Luhrmanna výzvou, kde mohl svou vlast­ní před­sta­vi­vost a oso­bi­tou inter­pre­ta­ci před­vést.

Připomeneme si v krát­kos­ti základ­ní linii pří­bě­hu. Nick Carraway  popi­su­je svůj pří­jezd do New Yorku a setká­ní s tajem­ným sou­se­dem, kte­rý ho postup­ně vtáh­ne do své­ho svě­ta.  Mladý Nick při­jel do měs­ta hle­dat svou vlast­ní ver­zi ame­ric­ké­ho snu a usa­dí se v malém dom­ku neda­le­ko honos­né rezi­den­ce Jaye Gatsbyho, kte­rý pořá­dá osl­ni­vé a bláz­ni­vé večír­ky. Nick se setká­vá se svou sestře­ni­cí Daisy a jejím zálet­ným man­že­lem s mod­rou krví Tomem Buchananem.  Postupně pozná­vá své pří­buz­né i své­ho tajem­né­ho sou­se­da, kte­rý ho začne zvát k sobě.  Bujaré večír­ky Nicka fas­ci­nu­jí stej­ně, jako tajem­ný zami­lo­va­ný sou­sed.  Příběh nemož­né lás­ky a věč­ných snů kon­čí neštěs­tím a Nick z New Yorku odjíž­dí zkla­ma­ný z morál­ky a „vel­ké­ho svě­ta“ z New Yorku.

Gatsby

Režisér Baz Luhrmann se roz­ho­dl pře­vést lite­rár­ně zpra­co­va­ný pří­běh a pře­de­vším pro­stře­dí, kde se pří­běh ode­hrá­vá. A zvo­lí k tomu ade­kvát­ní pro­střed­ky - bar­vy, kos­týmy, hud­bu, střih a tem­po jed­not­li­vých scén vždy o malič­ko pře­sa­hu­jí prů­měr. Občas vyu­ží­vá až kýčo­vi­té zábě­ry, ale prá­vě to kore­spon­du­je s pří­bě­hem.  Je to hra na ilu­zi bohat­ství a lás­ky. Je to hra o vysně­ném živo­tě.

Scény ve vilách bohá­čů jsou plné krás­né­ho nábyt­ku, kvě­tin, vla­jí­cích záclon, slu­žeb­nic­tva, pití a jíd­la. Když Jay Gatsby před­vá­dí Daisy své síd­lo, a chce na ní maxi­mál­ně zapů­so­bit. Dá pro­bu­dit hudeb­ní­ka a nechá ho zahrát jen pro ni. Předvede šat­ník a množ­ství košil, kte­ré s rados­tí vyhá­zí z regá­lů posta­ve­ných v poscho­dích nad sebou.  Předměty i pro­sto­ry půso­bí úžas­ně a divák je v kli­du pře­svěd­čo­ván o movi­tos­ti domá­cí­ho pána, stej­ně jako Daisy.

Divoké Gatsbyho večír­ky půso­bí nao­pak razant­ně. Je to kom­bi­na­ce divo­ké a zma­te­né hudeb­ní a taneč­ní show s uvol­ně­nou zába­vou.  Hudba udá­vá zbě­si­lé tem­po. Rozjaření hos­té křepčí, víno teče prou­dem a všich­ni „vzhů­ru do bez­vě­do­mí“. Ten ztřeš­tě­ný svět večír­ků pak ostře kon­tras­tu­je s vnitř­ní osa­mě­los­tí Jaya Gatsbyho.

Velký Gatsby je vlast­ně sym­bol. Jeho tajem­ná posta­va vyža­du­je výraz­né­ho her­ce s vel­kým kouz­lem osob­nos­ti a vnitř­ním tajem­ství. Zatím nej­ví­ce zapů­so­bil v této roli Robert Redford  v nej­zná­měj­ším fil­mo­vém zpra­co­vá­ní je  z roku 1974. V době natá­če­ní fil­mu byl už osvěd­če­nou fil­mo­vou hvězdou, neboť slav­né fil­my Podraz a Butch Cassidy a Sundance Kid divá­ky pře­svěd­či­ly o jeho kva­li­tě a kouz­lu osob­nos­ti.  Režisér Baz Luhrmann vsa­dil na nemé­ně slav­né­ho her­ce, kte­rý má ve svě­tě obrov­ské množ­ství obdi­vo­va­te­lek od doby, kdy se roz­ho­dl vstou­pit na fil­mo­vou loď Titanic.  Leonardo DiCaprio není jen libo­vým milov­ní­kem. Mnohokrát také doká­zal, že umí zahrát posta­vy s růz­ným osu­dem a své výra­zo­vé pro­střed­ky doká­že dáv­ko­vat s přes­nos­tí lékár­ní­ka. Jeho Gatsby je pře­de­vším tajem­ný a svým způ­so­bem báz­li­vý.  Působí sebe­jis­tě a v jiné chví­li zase jak zami­lo­va­ný chla­pec. Přestože mi pří­běh Velkého Gatsbyho s jeho vytou­že­nou lás­kou při­pa­dá jak z pohád­ky, v podá­ní Leonarda DiCapria je mož­né mu uvě­řit.

Myslím si, že s výbě­rem her­ců měl Baz Luhrmann doce­la šťast­nou ruku. Tobey Maguire jako Nick Carraway má dar tvá­řit se jako pozo­ro­va­tel a nad­še­ný obdi­vo­va­tel. Nechává tak neu­stá­le pro­stor svým spo­lu­hrá­čům a jejich vzta­hům. V roli Toma Buchanana zaujme svým výko­nem Joel Edgerton. Jeho zálet­ný a neu­r­va­lý man­žel je  na své zvy­ky pat­řič­ně hrdý. Dokáže však dob­ře sply­nout s boha­tou spo­leč­nos­tí a se svou ženou tvo­ří na prv­ní pohled vyrov­na­ný pár. Jednu z jeho lásek, ženu pum­pa­ře Wilsona, si zahrá­la Isla Fisher. Nemá mno­ho tex­tu, ale to jí neva­dí a svou důle­ži­tou malou roli si pěk­ně uži­la. Naopak nevý­raz­ně hra­je Carey Mulligan osu­do­vou ženu Daisy. Až by se chtě­lo kři­čet, kam dal ten Gatsby rozum, že se zami­lo­val do tako­vé panič­ky?

Co říci závěrem? Velkou podívanou doprovází velice kvalitní hudba s moderním šmrncem. Autorem je Craig Armstrong, který předvedl své kvality už ve filmu Moulin Rouge. Není to žádné retro, ale kombinace různých stylů, které především jako hudební doprovod večírků dotváří celkovou divokou atmosféru a hudebně ji přibližují  vnímání současného mladého diváka. Film Velký Gatsby  nezapře své tvůrce  a je osobitým ztvárněním literární předlohy..


Photo © Warner Bros. Pictures / Matt Hart


Podívejte se na hodnocení Velký Gatsby na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Moulin Rouge21. června 2022 Moulin Rouge Netradiční muzikál s jedinečným vizuálním stylem, barvitými kulisami, videoklipovým střihem, úchvatnou hudbou a silnou stylizací, to všechno a ještě mnohem víc je Moulin Rouge. Středem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Moulin Rouge - To nejkrásnější, co můžeš poznat, je lásku dát a v lásce být milován.4. srpna 2020 Moulin Rouge - To nejkrásnější, co můžeš poznat, je lásku dát a v lásce být milován. Paříž 1900. Básník Christian (Ewan McGregor) vzpomíná, jak se stal členem divadelní společnosti, která právě zkouší novou hru. Jenže aby ji mohli v Moulin Rouge uvádět, potřebují […] Posted in Retro filmové recenze
  • Moulin Rouge - O FILMU31. července 2018 Moulin Rouge - O FILMU Filmoví teoretici považují muzikál Moulin Rouge za poslední díl reži­sérovy trilogie „rudé opony“, která začala filmem Tanec v srdci (1992) a pokračovala snímkem Romeo a Julie (1996) s […] Posted in Speciály
  • Moulin Rouge21. května 2003 Moulin Rouge Netradiční muzikál s jedinečným vizuálním stylem, barvitými kulisami, videoklipovým střihem, úchvatnou hudbou a silnou stylizací, to všechno a ještě mnohem víc je Moulin Rouge. Středem […] Posted in Filmové recenze
  • Austrálie21. června 2022 Austrálie Baze Luhrmanna nemusíme asi douho představovat, stačí připomenout dva jeho nejvýznamnější a oba kontroverzní projekty Moulin Rouge! a Romeo + Juliet. Snaží se vyšlapovat na nová území a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Everest – emocionálně mrazivá smršť1. ledna 2022 Everest – emocionálně mrazivá smršť Podle skutečné události. Ledově ostrý vítr bičující sněhem. Lidské tragédie. Je těžké určit, z čeho mrazí nejvíc, ale Everest je neskutečně intenzivním zážitkem na všech frontách […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny10. května 2021 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny S válečnými filmy mám trochu problém. V úplně obecné rovině je mám docela rád, trochu to přičítám tomu, že ve mně pořád dýchá něco z toho kluka, který si rád hrál na vojáky. Pro upřímnost […] Posted in Retro filmové recenze
  • Veřejní nepřátelé5. března 2021 Veřejní nepřátelé Michael Mann se narodil roku 1943 v drsném průmyslovém městě Chicago v Illinois a jeho původ se opravdu nezapře. Jeho hlavním motivujícím motorem, jenž ho popohání stále kupředu se staly […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů22. října 2020 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů Zuří Klonové války, které prohloubily rozpory mezi kancléřem Palpatinem (Ian McDiarmid) a Radou Jediů. Mladý rytíř Jedi Anakin Skywalker (Hayden Christensen) se musí rozhodnout, na čí […] Posted in Retro filmové recenze
  • 30 minut po půlnoci - Největší hon na člověka v historii10. května 2020 30 minut po půlnoci - Největší hon na člověka v historii Dostat se na stopu teroristických vůdců je práce zoufale zdlouhavá a výsledek není nikdy jistý. Film 30 minut po půlnoci sleduje při práci agentku CIA Mayu (Jessica Chastain) od prvních […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35102 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72313 KB. | 19.05.2024 - 07:24:29