Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Evil Dead - Klasický horor, který vás vážně dokáže vyděsit. První film ze série, kde se Sam Raimi ještě zdržel komediálních prvků a pokusil se o skutečně děsivý film. Podařilo se.

Evil Dead - Klasický horor, který vás vážně dokáže vyděsit. První film ze série, kde se Sam Raimi ještě zdržel komediálních prvků a pokusil se o skutečně děsivý film. Podařilo se.

Photo © Renaissance Pictures
Photo © Renaissance Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je jen málo horo­rů, kte­ré pro žánr zna­me­na­ly sku­teč­ně hod­ně. „The Evil Dead“ – čes­ký název „Lesní duch“ nebo „Smrtelné zlo“ odmí­tám pou­žít, pro­to­že zná­měj­ší je pře­ce jen název ang­lic­ký – je jed­ním z mála horo­rů, kte­ré se mohou napros­to beze stra­chu pyš­nit titu­lem horo­ru, kte­rý ovliv­nil mno­hé. I když, abych byl úpl­ně přes­ný, není to pou­ze prv­ní film, ale vlast­ně celá série, kte­rá pomá­ha­la utvá­řet žánr. Série se postu­pem času pro­mě­ni­la v horo­ro­vě kome­di­ál­ní, ale prv­ní díl tako­vý ješ­tě není. První díl má být pře­de­vším děsi­vý, bru­tál­ní se špet­kou toho čer­né­ho humo­ru. Ale prvot­ní je sna­ha vydě­sit. „The Evil Dead“ není tak uvol­ně­ným horo­rem jako jeho dru­hé pokra­čo­vá­ní, kte­ré je mno­hý­mi pova­žo­vá­no za lep­ší, už jen pro­to, že se zde kom­plet­ně vypro­fi­lo­va­la posta­va Ashe, a to se vším všu­dy, tedy i s moto­ro­vou pilou mís­to ruky.

Zubař by se vyřádil.
Photo © Renaissance Pictures

„The Evil Dead“ je pře­vrat­ným horo­rem pro­to, že i s málo peně­zi bylo mož­né nato­čit něco, na co se pros­tě neza­po­me­ne. A věř­te tomu, že na „The Evil Dead“ sku­teč­ně neza­po­me­ne­te. Vždycky, když si na film vzpo­me­ne­te, vyba­ví se vám scé­ny, kte­ré pros­tě utkví hlu­bo­ko v hla­vě – pře­de­vším pak scé­na les­ní­ho zná­sil­ně­ní, ta je hod­ně drs­ná, a když film vidí­te popr­vé, dosta­ne vás. Navíc má sní­mek skvě­lé efek­ty, i když nejsou doko­na­lé, stej­ně na ně bude­te rádi vzpo­mí­nat – zabod­nu­tí tuž­ky do achi­lov­ky je jed­ním z nich.

Tenhle přišel rovnou z ošklivé dopravní nehody.
Photo © Renaissance Pictures

Ale vůbec, pokud se týká masek, tak film pros­tě exce­lu­je. Posedlí lidé jsou jedi­neč­ní a sku­teč­ně děsi­ví a v hla­vě vám bude ješ­tě dlou­ho znít šíle­ný smích Ashovy pří­tel­ky­ně, když s ním zápa­sí a když na něj ská­če, on bere do ruky lopa­tu a nechá na sebe dopad­nout jen bez­hla­vé tělo. Tyhle scé­ny jsou pros­tě skvě­lé a „The Evil Dead“ tak uka­zu­je, že Sam Raimi měl skvě­lou před­sta­vi­vost a doká­zal svým dílem nasmě­ro­vat i dal­ší horo­ro­vé auto­ry. Vždyť kolik horo­rů, kte­ré se ode­hrá­va­jí v dře­vě­ných chat­kách v lesích, jste už vidě­li ane­bo ješ­tě uvi­dí­te?

Zombie patří do sklepa, to je jasné. Jen si tam nesmíte nechat nic důležitého.
Photo © Renaissance Pictures

Příběh „The Evil Dead“ není nijak kom­pli­ko­va­ný a prá­vě v tom je jeho kouz­lo. Nemluvě pak o tom, že je zde pou­ze pět her­ců – do podrob­nos­tí nebu­de­me zachá­zet – kte­ří se zde obje­ví a kte­ré sle­du­je­me v pod­sta­tě celou dobu. Nejvíce je pak samo­zřej­mě zamě­ře­no na Bruce Campbella, kte­rý si díky celé sérii vydo­byl posta­ve­ní kul­tov­ní­ho her­ce. Sledujeme tedy pěti­ci mla­dých lidí, kte­ří si vyje­dou do lesů na cha­tu, pro­to­že to bylo pře­ce jen hod­ně lev­né. Nic tak hroz­né­ho by se asi nesta­lo, kdy­by si nepře­čet­li kni­hu, kte­rou zde najdou, respek­ti­ve, kdy­by si nepus­ti­li pás­ku, kde je pře­klad tex­tů z této kni­hy. Kniha totiž není nic men­ší­ho než samot­ný Necronomicon. Přečtením tex­tu je vyvo­lán les­ní duch, kte­rý posed­ne téměř kaž­dé­ho z pěti­ce hrdi­nů.

Má takový láskyplný pohled.

Skvělý Bruce Campbell, jed­no­du­chý, ale děsi­vý nápad, schop­nost sta­vět atmo­sfé­ru a v ty správ­né momen­ty ji odleh­čit, tohle všech­no je to, co film zdo­bí. A to nemlu­vím o tom, že z díla doslo­va čiší lás­ka k žán­ru a „The Evil Dead“ je napl­něn tou­hou udě­lat něco děsi­vé­ho, a to za jakou­ko­li cenu, respek­ti­ve v pod­sta­tě bez peněz. Rozpočet oko­lo 400 000 dola­rů se vrá­til zhru­ba sto­ná­sob­ně. Nevím, kte­rý díl upřed­nost­ňu­je­te vy, ale pro mě je jed­nič­ka lep­ší než dvoj­ka, hlav­ně pro­to, že se sna­ží pře­de­vším vydě­sit. A ty mas­ky pros­tě sto­jí za to.

Hodnocení: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81989 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72263 KB. | 24.02.2024 - 23:09:13