Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Evil Dead II - Sam Raimi překonal sám sebe a vytvořil pokračování, které je lepší než originál. Alespoň pro mnohé fandy. Dvojka je vtipnější, ale původní „Evil Dead“ je pro mě ten pravý horor.

Evil Dead II - Sam Raimi překonal sám sebe a vytvořil pokračování, které je lepší než originál. Alespoň pro mnohé fandy. Dvojka je vtipnější, ale původní „Evil Dead“ je pro mě ten pravý horor.

Photo © Renaissance Pictures
Photo © Renaissance Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Evil Dead II“ je prů­kop­ní­kem nové­ho smě­ru horo­ru. Když se na tenhle film podí­vá­te, uvě­do­mí­te si, že jste patr­ně nikde jin­de nic podob­né­ho nevi­dě­li, pokud jste samo­zřej­mě neshléd­li někte­rý z prv­ních fil­mů Petera Jacksona, kte­ré jsou po strán­ce spo­je­ní horo­ru a kome­die zvlád­nu­té doko­na­le. Jedná se pře­de­vším o „Bad Taste“ a Braindead. Tohle jsou fil­my, kte­ré se do his­to­rie zapsa­ly sku­teč­ně nesma­za­tel­ným pís­mem. Mimo ně také ješ­tě „Re-Animátor“.

A říkám vám, bude to vážně sranda!
Photo © Renaissance Pictures

Jedním z nej­ú­spěš­něj­ších hororů/komedií se stal prá­vě Evil Dead, niko­li až tak jed­nič­ka, kte­rá si s komičnem tolik nepo­hrá­va­la a sáze­la pře­de­vším na děsi­vost, ale zejmé­na dvoj­ka. „Evil Dead II“ už je čis­to­krev­ným pro­po­je­ním horo­ru a kome­die, a to té kome­die nej­čer­něj­ší, jakou si jen umí­me před­sta­vit. Hned od počát­ku je pou­ká­zá­no na to, že u toho­hle fil­mu, pokud skousne­me jeho „poe­ti­ku“, se bude­me hod­ně dob­ře bavit, niko­li pou­ze hod­ně bát.

Jako kdyby měla předkus. Nebo tak něco.
Photo © Renaissance Pictures

Za všech­no mohou dva muži. Prvním byl Sam Raimi, kte­rý sta­věl na skvě­lém, i když do jis­té míry jed­no­du­chém scé­ná­ři. Přesto doká­zal z lát­ky, kte­rou si vybral, vyždí­mat to sku­teč­ně nej­lep­ší. Takhle sklou­bit komič­no s děsem se hned tak něko­mu nepo­ve­de. Tím dru­hým mužem, kte­rý sto­jí za doslo­va kul­tov­ním úspě­chem celé série Evil Dead, je samo­zřej­mě před­sta­vi­tel hlav­ní role, bez kte­ré­ho ani není mož­né si Evil Dead před­sta­vit. Ano, je to geni­ál­ní a tolik nedo­ce­ňo­va­ný Bruce Campbell, kte­rý si ale­spoň tímhle fil­mem vyslou­žil zápis do horo­ro­vé síně slá­vy.

Příběh dvoj­ky vychá­zí z toho samé­ho, z čeho vychá­ze­la jed­nič­ka. Máme zde kni­hu Necronomicon, Knihu mrtvých, kte­rá doká­že oži­vit zlo v tem­ném lese v blíz­kos­ti jed­né malé cha­ty. Musím říct, že pro mě je tohle pro­stře­dí v Evil Dead podá­no mno­hem lépe, než v tako­vém Cabin Fever. Ale to je hlav­ně tím, že Eliho Rotha jako reži­sé­ra neu­zná­vám. V chat­ce se opět setká­vá­me se sta­rým zná­mým Ashem, kte­rý hned na začát­ku pro­bu­dí zlo, kte­ré ho sto­jí pří­tel­ky­ni. Jak se tak zdá, tak i urči­tou část jeho těla, pro jejíž náhra­du se film stal sku­teč­ně kul­tov­ním. Myslím, že spous­ta lidí zná Bruce Campbella jako toho, co má mís­to ruky moto­ro­vou pilu.

Kdo to asi přežije?
Photo © Renaissance Pictures

Film se vyží­vá v nási­lí a v zob­ra­zo­vá­ní scén, kte­ré jsou sku­teč­ně nechut­né. Sem tam nás nechá nahlí­žet jen na stí­ny, nebo pří­mo neza­bí­rá „akci“, ale v ostat­ních pří­pa­dech to na nás valí v plné míře a nene­chá nás vydech­nout. Useknutí hla­vy, odře­zá­vá­ní ruky, tohle všech­no je jen začá­tek, kte­rý se poz­dě­ji pro­mě­ní v parád­ní jat­ka, u kte­rých buď bude­te zhnuse­ni, ane­bo se bude­te popa­dat za bři­cho. Campbell byl pro svou roli zvo­len doko­na­le a všech­no na něm pros­tě čpí Ashem. Jeho herec­tví, jeho hlas, jeho ges­ta, jeho pózy, jeho hláš­ky. Když si hra­je se svou rukou, to je váž­ně k popuká­ní. Film je pře­hna­ný, film je úchyl­ný, film je pros­tě skvě­lý.

Teď teprve začne ta skutečná sranda.
Photo © Renaissance Pictures

Když se natá­čel „Grindhouse“, čekal jsem, že Quentin Tarantino před­ve­de něco podob­né­ho, jako před­ve­dl Raimi. Ale Tarantino se vydal jinou ces­tou, a tak jej zastí­nil kole­ga Rodriguez, kte­rý si taky tyká s horo­rem a komičnem. Podobně jako to uká­zal tře­ba v „Od sou­mra­ku do úsvi­tu“, kte­rý osob­ně pova­žu­ji za sku­teč­ně výteč­ný upír­ský sní­mek. Ale zpět k „Evil Dead II“. Je to film, kte­rý se musí vidět. Nic podob­né­ho vám mno­ho jiných sním­ků nena­bíd­ne, a pokud si mys­lí­te, že jste fanouš­ci horo­rů, pros­tě se na to podí­vej­te. Jestli se nebu­de­te smát... No mys­lím, že vám chy­bí smy­sl pro humor a nad­sáz­ku.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Skvělé scé­ny, neza­po­me­nu­tel­ný Bruce Campbell, parád­ně vysta­vě­ný horor, kte­rý vás i v těch nej­hrůz­něj­ších momen­tech vede k tomu, abys­te ho nebra­li úpl­ně váž­ně. Tenhle film je jiný, než jed­nič­ka, kte­rá sta­vě­la pře­de­vším na hrůze. Je jiný a do jis­té míry lep­ší. Ale zále­ží na kaž­dém, aby si udě­lal vlast­ní pohled.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Masky a efek­ty se mohou jevit pro něko­ho nedo­ko­na­lé, já říkám, že jsou výteč­nou ruč­ní pra­cí, kte­rá si zaslou­ží oce­ně­ní maxi­mál­ní. Pokud máte radě­ji horo­ry atmo­sfé­ric­ké a tajem­né tady si také při­jde­te na své. V Evil Dead se pořád něco děje a atmo­sfé­ra je něco, s čím se pros­tě počí­tá.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87062 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72259 KB. | 21.02.2024 - 06:04:43