Kritiky.cz > Speciály > Fanfán Tulipán

Fanfán Tulipán

Photo © Cosortium du Film
Photo © Cosortium du Film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Fanfán Tulipán je francouzsko-italský film reži­sé­ra Christiana-Jaquea, kte­rý byl uve­den do kin v roce 1952.

Tento film o pláš­tích a dýkách s Gérardem Philipe v hlav­ní roli zazna­me­nal v pade­sá­tých letech vel­ký divác­ký úspěch.

Synopse

Děj se ode­hrá­vá během sed­mi­le­té vál­ky (1756-1763). Aby uni­kl sňat­ku s dce­rou sed­lá­ka, do kte­ré­ho ho chtě­jí při­nu­tit, vstou­pí Fanfan (Gérard Philipe) do fran­couz­ské armá­dy poté, co mu Adeline (Gina Lollobrigida), údaj­ná věšt­ky­ně, před­po­vě­dě­la skvě­lou kari­é­ru, a dokon­ce i sňa­tek s dce­rou krá­le Ludvíka XV. Fanfan pří­sa­há, že před­po­věď spl­ní. Zachrání život krá­lo­vě milen­ce mada­me de Pompadour (Geneviève Page) a krá­lo­vě dce­ři mada­me Henriette (Sylvie Pelayo), kte­ré po neho­dě pře­pad­nou lupi­či na dál­ni­ci. Jako podě­ko­vá­ní dosta­ne od paní de Pompadour brož ve tva­ru tuli­pá­nu a vyslou­ží si pře­zdív­ku „Fanfan la Tulipe“.

Když chce o něco poz­dě­ji navští­vit Henriettu a vstou­pit na její zámek, je zatčen a odsou­zen k smr­ti. Adelině se ho poda­ří zachrá­nit tím, že požá­dá Ludvíka XV. (Marcel Herrand) o milost, ale ten chce na oplát­ku její las­ka­vost. Odmítne jeho návrhy, dá mu fac­ku a ukry­je se v kláš­te­ře. Lebel (Jean-Marc Tennberg), krá­lův komor­ník, obje­ví její útěk a vydá se ji hle­dat. Fanfan a jeho kama­rád se vydá­va­jí za ním. Přitom nara­zí na nepřá­tel­ské veli­tel­ství a poda­ří se jim zajmout nepřá­tel­ské gene­rá­ly. To je vítěz­ství. Fanfán je na oplát­ku jme­no­ván kapi­tá­nem a má prá­vo ože­nit se s Adelínou, kte­rou mu král před­sta­ví jako svou „ado­p­tiv­ní dce­ru“. Lamželezo je pový­šen na maré­chal des logis a la Franchise je jme­no­ván tchá­nem s při­zná­ním troj­ná­sob­né­ho pla­tu.

O filmu

 • Francouzská prin­cez­na Henrietta zemře­la v roce 1752, čty­ři roky před začát­kem sed­mi­le­té vál­ky, tak­že její pří­tom­nost ve fil­mu je ana­chro­nis­mem.
 • Exteriéry se natá­če­ly pře­váž­ně v Grasse, zejmé­na ve čtvr­ti Paoute (Domaine St Donat), na zám­ku Castellaras (poblíž Mouans-Sarthoux) a na zám­ku Maintenon a v Sospelu.
 • Na čtr­náct dní pře­ru­ši­ly natá­če­ní neho­dy: Gérard Philipe byl zra­něn (měl pro­pích­nu­tou ruku a vyklou­be­ná žeb­ra), stej­ně jako Olivier Hussenot (vyklou­be­né rame­no) a Nerio Bernardi (zlo­me­né zápěs­tí). Gina Lollobrigida se také sta­la účast­ni­cí neho­dy během scé­ny úno­su Adeline.
 • Jednalo se o prv­ní fran­couz­ský film dabo­va­ný do čín­šti­ny.
 • Tento film byl zlo­mo­vým bodem v kari­é­ře Gérarda Philipa a pro­sla­vil ho na mezi­ná­rod­ní úrov­ni.
 • Film byl adap­to­ván do stej­no­jmen­né­ho komik­su sce­náris­ty Jeana Prada a kres­lí­ře Étienna Le Rallica ve fran­couz­ském týde­ní­ku L’Intrépide od dub­na 1952 do dub­na 1956.
 • Fanfán Tulipán román Georgese G. Toudouze, vyda­lo nakla­da­tel­ství Taillandier v roce 1952. Tato nove­li­za­ce dopl­ni­la původ­ní scé­nář.
 • Film byl nato­lik úspěš­ný, že od roku 1952 vzni­ka­ly ved­lej­ší fil­my.
 • V roce 1980 se v pro­jek­tu na obno­ve­ní fil­mu počí­ta­lo s Patrickem Dewaerem v hlav­ní roli. Režie se ujal Claude Miller a spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře měl být Luc Béraud, ale k rea­li­za­ci fil­mu nikdy nedo­šlo.
 • Film byl v roce 2000 zno­vu vydán na DVD spo­leč­nos­tí René Chateau Vidéo, a to v původ­ní ver­zi na jed­né stra­ně a v digi­tál­ně kolo­ro­va­né ver­zi na stra­ně dru­hé. Na kolo­ro­vá­ní dohlí­že­la Sophie Juin ze spo­leč­nos­ti Films Ariane. V roce 2021 vyšla u Coin de Mire DVD-Bluray edi­ce „La séan­ce“, kte­rá obsa­hu­je i kolo­ro­va­nou ver­zi na Blu-ray.
 • V roce 2003 nato­čil Gérard Krawczyk rema­ke Fanfan la Tulipe s Vincentem Pérezem a Penélope Cruz v hlav­ních rolích.
 • Fanfán Tulipán při­lá­kal v době uve­de­ní do kin 6,73 mili­o­nu divá­ků, zatím­co rema­ke Gérarda Krawczyka jen něco přes 1,2 mili­o­nu. Film byl od počát­ku paříž­ským tri­um­fem, což doka­zu­jí čís­la exklu­ziv­ních paříž­ských vydá­ní i kri­ti­ky.
 • Byly poří­ze­ny kame­ro­vé zázna­my doku­men­tu­jí­cí natá­če­ní: bitev­ní pole, honič­ky, kaska­dér­ské kous­ky, sou­bo­je, atmo­sfé­ric­ké scé­ny z natá­če­ní. Tuto 27 minu­to­vou němou mon­táž si může­te pro­hléd­nout na webo­vých strán­kách Národního insti­tu­tu pro audi­o­vi­zi.

 • Zdroj: Francouzská Wikipedie
 • Fotka © Cosortium du Film

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78065 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72090 KB. | 22.02.2024 - 03:17:09