Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tenkrát v Americe poslední film Sergia Leoneho

Tenkrát v Americe poslední film Sergia Leoneho

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Píšu recen­zi fil­mu, kte­rý není v kinech, ani to není novin­ka, kte­rá nešla do kin. Je to film, kte­rý byl nato­čen už před dlou­hý­mi sko­ro 40 lety. I tak­to sta­ré fil­my sto­jí za to vidět. Nejsou to ješ­tě fil­my pro pamět­ní­ky. Jsou to fil­my, na kte­rých se lze učit, jak slav­ní reži­sé­ři ovlá­da­jí svo­jí prá­ci a jak lze film nato­čit bez digi­tál­ních tri­ků a bez slav­ných hvězd.

Tenkrát v Americe je jed­ním z fil­mů, na kte­ré se nesmí zapo­me­nout. Sergio Leone nato­čil ten­to film pou­ze něko­lik let před svo­ji smr­tí. Mnoho let ho při­pra­vo­val, pře­pi­so­val scé­nář a upra­vo­val, až byl nato­čen film, kte­rý byl jeho srdeč­ní zále­ži­tos­tí.

Bohužel, pro­du­cen­ti fil­mu byli pro­ti tomu, aby se kin dostá­va­la vize reži­sé­ra, a tak jej pře­stři­ha­li, zkrá­ti­li a vytvo­ři­li hyb­rid, kte­rý se od tvor­by reži­sé­ra odklá­něl. Kvůli těm­to úpra­vám byl film znač­ně neú­spěš­ný a pro­dě­la­lo se na něm mno­ho peněz. Vizi reži­sé­ra může širo­ká veřej­nost vidět ať teď.

Pečlivě sesklá­da­ná mozai­ka, pří­bě­hu mafi­án­ské­ho bose Noodlese, během jeho mlá­dí, střed­ní­ho věku a stá­ří, je ta pra­vá pro fanouš­ky fil­mu, co oče­ká­vá na nej­no­věj­ším Blu-ray. Celý pří­běh se v reži­sér­ském sestři­hu neo­de­hrá­vá chro­no­lo­gic­ky, a tak člo­věk na začát­ku fil­mu neví žád­ná vodít­ka, co se vlast­ně sta­lo. Postupným obje­vo­vá­ní his­to­rie a její budouc­nos­ti postup­ně odha­lu­je všech­ny kar­ty. Po 4 hodi­nách, kte­ré jsem sle­do­vá­ní fil­mu věno­val, kon­sta­tu­ji, že v tom­to fil­mu je vše, na co by se mělo kou­kat, pokud si lidé chtě­jí zopa­ko­vat fil­mař­ské řemes­lo Sergia Leoneho.

V 60. Letech bylo to hlav­ní sex/ženy/drogy. Za dob ame­ric­ké pro­hi­bi­ce byly hlav­ní sex/ženy/alkohol. Za mlá­dí posta­vy, kdy ješ­tě byla Amerika mla­dá a začí­na­la eko­no­mic­ká kri­ze, to nej­dů­le­ži­těj­ší bylo: pře­žít a užít si. A to vše bez žád­ných ochran, anti­kon­cep­cí a léku pro­ti nemo­cem. Amerika byla tvr­dá a pře­žít ješ­tě těž­ší.

Do našich kon­čin se dostá­vá film v reži­sér­ské vizi. Střihat tuto koneč­nou ver­zi pomá­hal tře­ba i Martin Scorsese. Zpracování fil­mu je ale znač­ně nevy­rov­na­né. 20 minut nových scén, kte­ré vysvět­lu­jí detai­ly v pří­bě­hu, se těž­ko shá­ně­lo a do Blu-ray edi­ce jsou nové scé­ny naske­no­vá­ny pří­mo ze zdro­jo­vých, nekva­lit­ních pod­kla­dů. Tím, že se čes­ký dabing tvo­řil před tím, než se dél­ka fil­mu pro­dlou­ži­la na více než 4 hodi­ny, tak tyto scé­ny si může­me poslech­nout jenom v ori­gi­ná­le. Kvalita obra­zu těch­to nových scén veli­ce pokul­há­vá opro­ti celé­mu fil­mu. Je vidět, že byly vystřih­nu­ty  ihned na začát­ku uvá­dě­ní fil­mu v kinech a tak obra­zo­vou kva­li­tou při­po­mí­na­jí fil­my, kte­ré jsme s rodi­či natá­če­li na ana­lo­go­vou 8mm kame­rou.

Nejsem pro­ti tomu, aby se fil­my dopl­ňo­va­li o nové zábě­ry, když víme, že byly v reži­sér­ské vizi, ale mám tro­chu výhra­dy k tomu, aby se  obra­zy dáva­li do tak kva­lit­ních nosi­čů, jako je Blu-ray. Je ško­da, aby obra­zo­vý záži­tek kazi­la kva­li­ta obra­zu u nových scén. Možná, že za 10 let k 40. výro­čí fil­mu se zno­vu veš­ke­ré pod­kla­dy naske­nu­jí, upra­ví a restau­ru­jí, aby veš­ke­rý obraz byl kon­zis­tent­ní a aby se fanouš­ci fil­mu moh­li kochat pří­bě­hem fil­mu a nic je neroz­pty­lo­va­lo.

Každý z oprav­do­vých fanouš­ků fil­mu by ale měl ten­to film ve své sbír­ce mít. Je to přes­ně ten film, kte­rý se hodí na dlou­hé odpo­led­ne až veče­ry. Z pří­bě­hu fil­mu se dozví­me, jak to cho­di­lo před sto lety a jak byl život v té době těž­ký. A hlav­ně že je to posled­ní vel­ký film reži­sé­ra, kte­rý natá­čel fil­my s chu­tí a s lás­kou k dané době. Nevynechal žád­né detai­ly a žád­ná tabu, kte­rá veli­ce rád poru­šo­val. Nejen v pří­bě­zích, ale v zob­ra­ze­ní kaž­do­den­ní­ho živo­ta hlav­ní postav. Včetně věcí, co 99 % nor­mál­ních fil­mů igno­ru­je – reál­ný sex/krvavé vraždy/trestné činy mlá­de­že. Jsem rád, že  Blu-ray toho fil­mu už má své mís­to v polič­ce mezi ostat­ní­mi fil­my.


Galerie z Blu-ray vydá­ní fil­mu


Podívejte se na hodnocení Tenkrát v Americe na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,65382 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72029 KB. | 03.03.2024 - 00:07:03