Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) – Recenze – 50%

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) – Recenze – 50%

FBCOG CCTRLR 014
FBCOG CCTRLR 014
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Filmová série Fantastická zví­řa­tamapu­je dění v kou­zel­nic­kém svě­tě něko­lik desí­tek let před udá­lost­mi, kte­ré zná­me z knih a fil­mů o Harry Potterovi. Její prv­ní díl s názvem Fantastická zví­řa­ta a kde je najít šel do kin v roce 2016, sní­mek Fantastická zví­řa­ta: Grindelwaldovy zlo­či­ny je jeho pokra­čo­vá­ním. Celkem by těch fil­mů mělo být pět.
Název Fantastická zví­řa­ta a kde je najít při­tom nese už před­lo­ha celé série, lexi­kon magic­kých tvo­rů od spi­so­va­tel­ky J. K. Rowlingové, autor­ky všech knih o Harry Potterovi. Jednotlivé fil­my si z něj pocho­pi­tel­ně berou jen nápa­di­tě vymyš­le­nou fau­nu a posta­vu Mloka Scamandera, fik­tiv­ní­ho tvůr­ce lexi­ko­nu, neb nic jiné­ho útlá kní­žeč­ka ani neob­sa­hu­je. Příběh Fantastických zví­řat pro­to bylo potře­ba vzít odji­nud. Ne že by pro něj muse­la Rowlingová cho­dit dale­ko – myto­lo­gii a his­to­rii své­ho čaro­děj­né­ho svě­ta měla řád­ně pro­myš­le­nou už dáv­no, leč nic z toho, zdá se, nesta­čí na pokry­tí roz­sáh­lé fil­mo­vé pen­ta­lo­gie, údaj­ně se sna­ží­cí obsáh­nout deva­te­nác­ti­le­té obdo­bí let 1926 až 1945.
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) – Recenze
Zdroj fotek: Vertical Entertainment


U fil­mo­vých adap­ta­cí Harry Potterů měli jejich tvůr­ci vždyc­ky dost co dělat, aby se jim poda­ři­lo nacpat toho do nich z nadi­tých romá­no­vých před­loh co nej­víc a nemu­se­li děj ose­ká­vat víc, než bylo nezbyt­ně nut­né. Fantastická zví­řa­ta trpí opač­ným pro­blé­mem – celou dobu prak­tic­ky jen vaří z vody, jejich pří­běh, roz­ta­že­ný na pět dílů, půso­bí straš­li­vě říd­ce a nata­ho­va­ně, a vzhle­dem k tomu dá prá­ci zajis­tit, aby se v nich vůbec něco dělo. Celá série bude prav­dě­po­dob­ně vrcho­lit legen­dár­ním kou­zel­nic­kým sou­bo­jem mezi Albusem Brumbálem a Grindelwaldem (fanouš­ci jis­tě vědí, o čem je řeč), k němuž se ale už dru­hý film v řadě ako­rát poma­lič­ku schy­lu­je a zřej­mě se k němu bude i nadá­le poma­lič­ku schy­lo­vat ješ­tě v dal­ších dvou pokra­čo­vá­ních.
Oba dosa­vad­ní fil­my tudíž půso­bí jako pou­hé epi­zo­dy řád­ně roz­vol­ně­né­ho seri­á­lu, v nichž je postup­ně budo­ván fikč­ní svět a před­sta­vo­vá­no nema­lé množ­ství postav, na jejichž vzá­jem­ná střet­nu­tí a zásad­ní činy si však divá­ci budou muset mnoh­dy počkat až do dal­ších dílů. Pilotní film Fantastická zví­řa­ta a kde je najít v tom­to plnil úlo­hu jaké­ho­si pro­lo­gu, jenž sice načrt­nul něko­lik hlav­ních hrdi­nů, ale polo­vi­nu vyprá­vě­ní strá­vil nad jejich nahá­ně­ním kou­zel­nic­ké zví­ře­ny po uli­cích New Yorku. Ve dru­hém dílu pro­log pokra­ču­je, neb se tu po více než dvě tře­ti­ny sto­pá­že nahá­ní pro změ­nu po Paříži posta­va čaro­dě­je Credence (Ezra Miller), kte­rý ve fran­couz­ské met­ro­po­li pát­rá po své bio­lo­gic­ké mat­ce a vlast­ní iden­ti­tě.
O Credencově půvo­du a schop­nos­tech se šuš­ka­jí vše­li­ja­ké zvěs­ti, tak­že po něm jde jak Grindelwald (Johnny Depp), tak Albus Brumbál (Jude Law), kte­rý pošle pát­rat po jeho sto­pě Mloka Scamandera (Eddie Redmayne), ame­ric­ké Ministerstvo kou­zel, vysí­la­jí­cí do akce bys­trozor­ku Tinu (Katherine Waterson) i brit­ské Ministerstvo kou­zel, kde pra­cu­je Mlokův bra­tr (Callum Turner) se svou snou­ben­kou (Zoë Kravitz). Ti všich­ni se ho sna­ží najít, aniž by bylo úpl­ně jas­né, kdo z nich ho chce zabít, kdo ochrá­nit, a kdo pola­pit, vyslech­nout a zjis­tit, kým je. A do toho se motá ješ­tě zami­lo­va­ný páre­ček tvo­ře­ný čaro­děj­kou Queenie (Alison Suchdol) a mud­lou (čili neča­ro­dě­jem) Jacobem (Dan Fogler).
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) – Recenze

Celá ta pát­ra­cí akce, kul­mi­nu­jí­cí slo­ži­tým roz­krý­vá­ním rodokme­nu, při­tom není ani zda­le­ka dosta­teč­ně obsáh­lá na to, aby vysta­či­la na dvě a čtvrt hodi­ny, tak­že tvůr­ci v čele s reži­sé­rem Davidem Yatesem (kte­rý reží­ro­val už před­cho­zí díl a posled­ní čty­ři Harry Pottery) a Rowlingovou (jakož­to autor­kou scé­ná­ře) film přecpa­li ved­lej­ší­mi pod­zá­plet­ka­mi a okra­jo­vý­mi posta­va­mi za úče­lem vyvo­lat dojem dějo­vě nadi­té­ho fil­mu, v němž se toho ale ve sku­teč­nos­ti ode­hra­je pováž­li­vě málo. Na poza­dí je za tím cítit jaký­si náběh na epo­chál­ní pří­bě­ho­vý oblouk o osu­do­vém stře­tu dvou nej­vět­ších čaro­dě­jů své doby, ani jeden díl Fantastických zví­řat ale zatím žád­ný vel­ký pří­běh nevy­prá­ví, jen se veze na rela­tiv­ně banál­ních nesná­zích méně zásad­ních postav, pohy­bu­jí­cích se v neko­he­rent­ním svě­tě bez ustá­le­ných pra­vi­del, v němž je nedo­sta­tek pořád­né­ho děje mas­ko­ván tunou digi­tál­ních tri­ků a vizu­ál­ních atrak­cí.
Mlok Scamander tudíž řeší hlav­ně to, že cítí cosi hlu­bo­ké­ho k Tině, ale ta ho myl­ně pova­žu­je za zasnou­be­né­ho s pří­tel­ky­ní jeho bra­t­ra. Jacob a Queenie už nejsou roz­ver­ně kome­di­ál­ním duem, leč tra­gic­ky zkrou­še­ným párem tou­ží­cím po svat­bě, kte­rá však kvů­li záka­zu sňat­ků kou­zel­ní­ků s mudly není mož­ná. Albus Brumbál se krčí ve ško­le v Bradavicích a kro­mě peda­go­gic­ké čin­nos­ti nic dal­ší­ho nedě­lá. Přítomnost Grindelwalda je opro­ti před­cho­zí­mu fil­mu mír­ným zpes­t­ře­ním, pro­to­že hrdi­no­vé mají koneč­ně pro­ti komu bojo­vat, leč bohu­žel jde o znač­ně plo­ché­ho zápo­rá­ka bez špet­ky psy­cho­lo­gie, kte­rý je zlý jen pro­to, že vypa­dá jako psy­cho­pat a že sem tam něko­ho nelí­tost­ně odpra­ví. Každou chví­li dojde i na něja­ké to zví­řát­ko, aby film dostál své­mu názvu (svůj kufr Mlok nosí stá­le u sebe) nebo na něja­kou mar­gi­nál­ní posta­vu zná­mou ze svě­ta Harryho Pottera, ale obo­jí je prak­tic­ky jen na okra­su.
Naprosto typic­ká je napří­klad pří­tom­nost posta­vy jmé­nem Nagini, kte­rou fanouš­ci zna­jí jako Voldemortova hada, a kte­rá do fil­mu vstu­pu­je jako mla­dá exo­tic­ká žena, kte­rá se umí v hada pře­mě­ňo­vat (a je řeče­no, že jed­nou už ta pře­mě­na nepů­jde vrá­tit). Ta posta­va je před­sta­ve­na někdy v prv­ní tře­ti­ně, kdy je Credencem osvo­bo­ze­na z cir­ku­so­vé­ho obludária, a pak ho po zby­tek fil­mu dopro­vá­zí na kaž­dém kro­ku, ANIŽ BY ZA CELOU DOBU COKOLI ŘEKLA NEBO UDĚLALA. Dá se tušit, že její exis­ten­ce bude ospra­ve­dl­ně­na někdy v budouc­nu v dal­ších pokra­čo­vá­ních, ale pro dění v tom­to fil­mu je momen­tál­ně zce­la zby­teč­ná. A tako­vých postav je tu víc.
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) – Recenze

Rozdíl opro­ti před­cho­zí­mu fil­mu je ako­rát v tom, že děj se namís­to Ameriky v roce 1926 ode­hrá­vá pře­váž­ně v Paříži a Londýně roku 1929, zmi­zel motiv obe­zřet­né­ho stra­chu čaro­dě­jů z vyzra­ze­ní exis­ten­ce kou­zel­nic­ké­ho svě­ta před mudly a namís­to reflexe společensko-politických témat USA ve 20. letech Rowlingová vytvá­ří para­le­ly se stra­chem evrop­ské spo­leč­nos­ti z dal­ší vál­ky (nicmé­ně sek­ven­ce s před­zvěs­tí dru­hé svě­to­vé je nejdiv­něj­ším mís­tem celé­ho fil­mu). A také je tu tedy popr­vé vidět mla­dý Brumbál, což je zda­le­ka nej­za­jí­ma­věj­ší posta­va (bohu­žel je na plát­ně dost málo), zatím­co vět­ši­na ostat­ních jsou řado­ví kome­di­an­ti (Jacob), podi­ví­ni (Mlok) nebo pra­má­lo vyu­ži­té figur­ky do počtu.
Ve vel­ké míře tudíž pro Fantastická zví­řa­ta: Grindelwaldovy zlo­či­ny pla­tí ty samé při­po­mín­ky jako pro Fantastická zví­řa­ta a kde je najít. Pozitiva tvo­ří hlav­ně audi­o­vi­zu­ál­ní a tech­nic­ká strán­ka fil­mu (zejmé­na evi­dent­ně neho­ráz­ně náklad­ná výpra­va), zajiš­ťu­jí­cí, že jeho sle­do­vá­ní je este­tic­ky pří­jem­ným zážit­kem se spous­tou barev­ných, ori­gi­nál­ních, nápa­di­tých a zábav­ně rea­li­zo­va­ných pod­ně­tů. Negativa sto­jí hlav­ně na sla­bém a roz­vlek­lém ději, resp. na jeho absen­ci, a nedo­sta­teč­ně pro­kres­le­ných posta­vách. Výsledkem je stej­ně jako v minu­lém pří­pa­dě pře­hlíd­ka digi­tál­ních tri­ků v luna­par­ku moti­vů do mrtě dojí­cích zná­mou a popu­lár­ní znač­ku s vidi­nou co nej­vět­ší­ho finanč­ní­ho zis­ku a s home­o­pa­tic­ky dáv­ko­va­ným pří­bě­hem, v závě­ru samo­zřej­mě láka­jí­cím na dal­ší pokra­čo­vá­ní.


Podívejte se na hodnocení Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75061 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72155 KB. | 18.04.2024 - 02:25:03