Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Aquaman – Recenze – 60%

Aquaman – Recenze – 60%

rev 1 AMN TRL 0013rv4 4k High Res JPEG
rev 1 AMN TRL 0013rv4 4k High Res JPEG
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Komiksový super­hr­di­na Aquaman v podá­ní Jasona Momoy se popr­vé obje­vil v Lize spra­ve­dl­nos­ti, kde bojo­val po boku Supermana, Wonder Woman, Batmana a dal­ších. Film Aquaman se nyní věnu­je výhrad­ně tomu­to potom­ko­vi krá­lov­ny moří a stráž­ce majá­ku a plno­hod­not­ně jej před­sta­vu­je v jeho vlast­ním pří­bě­hu, kte­rý se sice ode­hrá­vá až po udá­los­tech z Ligy spra­ve­dl­nos­ti, ale nijak na ně nena­va­zu­je, tak­že to časo­vé zařa­ze­ní není vůbec důle­ži­té a ani není potře­ba Ligu spra­ve­dl­nos­ti znát nebo vidět – Aquamanje v tom­to ohle­du fil­mem plně soběstač­ným.
Aquaman – Recenze
Zdroj fotek: Vertical Entertainment


Aquaman (vlast­ním jmé­nem Arthur) je napůl člo­věk a napůl uro­ze­ný princ z pod­moř­ské­ho náro­da Atlanťanů. Umí dýchat pod vodou, má nad­lid­skou sílu, komu­ni­ku­je s ryba­mi a jiný­mi vod­ní­mi živo­či­chy, pla­ve rych­le­ji než moto­ro­vý člun a vlád­ne vodě pomo­cí své­ho troj­zub­ce. Je to sval­na­tý pote­to­va­ný drs­ňák s dlou­hý­mi vla­sy, jehož mat­ka byla popra­ve­na, když byl malý chla­pec, a kte­rý žije na sou­ši, pro­to­že se svým náro­dem, jenž ho má za krá­lov­ni­na bastar­da s nečis­tou krví, nechce mít nic spo­leč­né­ho. Bojuje pro­ti pirá­tům a vyse­dá­vá v hos­po­dě se svým otcem. Pak ho ale kon­tak­tu­je pod­moř­ská prin­cez­na Mera (Amber Heard) s infor­ma­cí, že jeho mlad­ší bra­tr Orm (Patrick Wilson) chce sjed­no­tit pod­moř­ská krá­lov­ství v boji pro­ti lidem, a tudíž je potře­ba jej zasta­vit. K tomu je ale potře­ba nalézt báj­ný Poseidonův troj­zu­bec, nej­sil­něj­ší troj­zu­bec ze všech.
Předně je potře­ba si uvě­do­mit, že Aquamanje řád­ně uje­tá komik­so­vá bláz­ni­vi­na, kte­rá se z vel­ké čás­ti ode­hrá­vá na dně oce­á­nu, kde vlád­ne sed­me­ro krá­lov­ských rodů (včet­ně tře­ba bojo­vých korý­šů), zájem­ci o trůn vál­čí v obří aré­ně, v níž na bub­ny hra­je cho­bot­ni­ce, oby­va­te­lé Atlantidy jsou chrá­ně­ni hradba­mi s plazmo­vý­mi děly a jez­dí na osed­la­ných tří­me­t­ro­vých moř­ských koní­cích a na žra­lo­cích. To všech­no je neho­ráz­ně barev­né, výprav­né, téměř kom­plet­ně digi­tál­ní, se spous­tou extra­va­gant­ních kos­tý­mů, masek a mon­ster a celé to vypa­dá jako pře­pá­le­ná kom­bi­na­ce Flashe Gordona, prv­ní­ho Thora, Hněvu titá­nů, Batmana a Robina a Malé moř­ské víly. Takže je potře­ba to při­jmout a hod­no­tit film skrz tuhle opti­ku. Protože tohle není film, jehož tvůr­ci by si dáva­li zále­žet na tom, jest­li jsou fyzi­kál­ní záko­ny nebo pra­vi­dla pod­vod­ní­ho svě­ta kon­zis­tent­ně dodr­žo­vá­ny (nejsou vůbec dodr­žo­vá­ny, natož pak kon­zis­tent­ně) a spíš jim šlo o to, aby to bylo co nej­vel­ko­le­pěj­ší, nej­ší­le­něj­ší a aby to pokud mož­no rych­le utí­ka­lo (i při dél­ce téměř dvě a půl hodi­ny).
Aquaman – Recenze

Režiséru Jamesi Wanovi pak ve stu­diu Warner Bros. zřej­mě svě­ři­li režii Aquamana niko­li pri­már­ně pro­to, že nato­čil úspěš­né a skvě­lé horo­ry V zaje­tí démo­nů a V zaje­tí démo­nů 2, nýbrž že reží­ro­val ješ­tě úspěš­něj­ší Rychle a zbě­si­le 7 – a oni potře­bo­va­li dal­ší super­hr­din­ský film nakop­nout v podob­ném duchu. Wanovy koře­ny v horo­ro­vém žán­ru se přes­to na pár mís­tech obna­ží a jde o vel­mi půso­bi­vé oka­mži­ky, kro­mě toho se Wanovi ale daří i s akč­ní­mi scé­na­mi – skvě­le zvlá­dá hlav­ně sou­bo­je jed­not­liv­ců, ale i hro­mad­né bitvy vel­kých armád, pře­tvo­ře­né ve stej­ně cha­o­tic­kou a pře­plá­ca­nou digi­tál­ní změť jako v před­cho­zích DC komik­so­vých fil­mech, zvlá­dá jakž­takž uko­čí­ro­vat, aby zůsta­ly více­mé­ně pře­hled­né. Zároveň tro­chu ubral na tem­né osu­do­vos­ti a při­dal na humo­ru, což už ale nemá vždy pozi­tiv­ní efekt.
Skoro všech­ny vtip­né hláš­ky, kte­ré pro­ná­ší Jason Momoa, před­sta­vi­tel hlav­ní role (jinak doko­na­le obsa­ze­ný, cha­risma­tic­ký a majestát­ně půso­bí­cí herec zná­mý z prv­ní řady seri­á­lu Hra o trů­nya z rema­ku Barbara Conana), jsou hroz­ně při­hlouplé, což sou­vi­sí i s tím, že celý děj a i veš­ke­ré dia­lo­gy jsou při­hlouplé úpl­ně stej­ně. Scény dopro­vá­ze­né pop-songy jsou už za hra­ni­cí paro­die, pro­to­že ty pís­nič­ky jsou v nich vždy pou­ži­ty v lep­ším pří­pa­dě nevhod­ně, v hor­ším pří­pa­dě směš­ně a trap­ně. Komická je i sna­ha o pro­po­je­ní fil­mu s něja­kým eko­lo­gic­kým posel­stvím (v tom­to pří­pa­dě veli­ce povrch­ním) a s kon­spi­rač­ní­mi teo­ri­e­mi o exis­ten­ci Atlantidy. Úsměv vyvo­la­ný před­tu­chou zvrá­ce­né podí­va­né budí i obsa­ze­ní ved­lej­ších rolí, v němž nechy­bí Nicole Kidman jako Aquamanova mat­ka, Willem Dafoe coby Ormův rád­ce a Dolph Lundgren v roli jed­no­ho z vlád­ců pod­moř­ských rodů.
Aquaman – Recenze

Nedostatečně výraz­ný je v téhle sesta­vě ako­rát Patrick Wilson, kte­rý zkrát­ka nemá na to, aby věro­hod­ně ztvár­nil zápor­nou posta­vu, navíc jeho král Orm je spíš pomý­le­ný a vypo­čí­ta­vý než vylo­že­ně zlý a pod­lý. Zklamáním je i dru­há a nechtě­ně legrač­ně půso­bí­cí zápor­ná posta­va v podo­bě pirá­ta, jenž si z pokro­či­lé výzbro­je Atlanťanů sesta­ví oblek s hel­mou a sta­ne se z něj super-moucha Black Manta (což je v komik­sech Aquamanův úhlav­ní nepří­tel), a kte­rý vlast­ně pro pří­běh fil­mu není úpl­ně pod­stat­ný, ale bylo nut­né ho před­sta­vit a vybu­do­vat jeho nená­vist vůči Aquamanovi, aby s ním mohl bojo­vat i v pří­pad­ných pokra­čo­vá­ních.
Aquaman je zábav­ný holly­wo­od­ský spek­tá­kl s dějem na úrov­ni naiv­ní dob­ro­druž­né pohád­ky, u něhož je potře­ba pří­liš nepře­mýš­let nad detai­ly a jejich smys­lem a radě­ji se nechat uná­šet jeho prvo­plá­no­vou vizu­ál­ní sty­li­za­cí, digi­tál­ní vypipla­nos­tí, cha­risma­tic­ký­mi hrdi­ny v pozo­ru­hod­ném svě­tě a režij­ním zápa­lem své­byt­né­ho a talen­to­va­né­ho tvůr­ce, díky jehož hbi­té­mu sty­lu vyprá­vě­ní a kre­a­tiv­ní­mu nad­še­ní je mož­né se snad­no nechat strh­nout a leda­cos omlu­vit. Nicméně úpl­ně všech­no omlu­vit nelze.


Podívejte se na hodnocení Aquaman na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79593 s | počet dotazů: 285 | paměť: 72138 KB. | 18.04.2024 - 06:45:33