Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mimořádná zpráva – Recenze – 60%

Mimořádná zpráva – Recenze – 60%

162729772 2cece5
162729772 2cece5
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Observační doku­ment reži­sé­ra, sce­náris­ty a pro­du­cen­ta Tomáše Bojara (Česká RAPublika, FC Roma) se natá­čel v redak­cích České tele­vi­ze a Hospodářských novin (a také troš­ku na Pražském hra­dě) během jed­no­ho dne v břez­nu roku 2017, kdy měl pre­zi­dent Miloš Zeman slav­nost­ně ozná­mit svým pří­z­niv­cům a pod­po­ro­va­te­lům, zda bude či nebu­de zno­vu kan­di­do­vat do funk­ce. Celá akce byla pou­ze pro zva­né a bez účas­ti médií a výsle­dek Zemanova roz­hod­nu­tí měl být novi­ná­řům ofi­ci­ál­ně ozná­men o den poz­dě­ji – pres­tiž­ní zpra­vo­daj­ství ale potře­bo­va­ly mít tuhle mimo­řád­nou zprá­vu pocho­pi­tel­ně co nejdřív, a tak zapo­čal infor­mač­ní závod.
Mimořádná zpráva – Recenze
© Cinema Arsenal


Podobnou meto­du neko­men­to­va­né­ho vhle­du si Tomáš Bojar vyzkou­šel už dří­ve, když tře­ba v doku­men­tu Dva nularoz­mís­til spo­lu s doku­men­ta­ris­tou Pavlem Abrahámem kame­ry po fot­ba­lo­vém sta­di­o­nu a z reak­cí divá­ků během jed­no­ho kon­krét­ní­ho zápa­su sestří­hal výpo­věď o sta­vu čes­ké­ho fot­ba­lu a fot­ba­lo­vé­ho fan­dě­ní. V doku­men­tu Mimořádná zprá­va zas podob­ným způ­so­bem pozo­ru­je lidi při jejich běž­né prá­ci v new­sro­o­mu, při­čemž i díky vhod­ně zvo­le­né­mu spe­ci­fic­ké­mu dni a pozo­ru­hod­né udá­los­ti, kte­rá mezi zaměst­nan­ci obou médií způ­so­bí vzru­še­ný ner­vóz­ní roz­ruch, je to o dost men­ší nuda než sle­do­vat cho­vá­ní divá­ků fot­ba­lo­vé­ho zápa­su.
Film tudíž zpro­střed­ko­vá­vá mož­nost nahléd­nout pod poklič­ku toho, jak vypa­dá rela­tiv­ně stan­dard­ní pra­cov­ní den v Hospodářských novi­nách a ve zpra­vo­daj­ské sek­ci České tele­vi­ze, jak to tam obvykle fun­gu­je a jací lidé tam pra­cu­jí a jak spo­lu mlu­ví (při­čemž jejich jmé­na a zaměst­na­nec­ké funk­ce se bohu­žel dozví­te až úpl­ně na kon­ci). Úsměvná exkur­ze po obou loka­cích zachy­cu­je roz­dí­ly v pra­cov­ních postu­pech tiš­tě­né­ho a tele­viz­ní­ho média i pra­cov­ní náplň čes­kých žur­na­lis­tů, pohy­bu­jí­cích se ve stre­su­jí­cím pro­stře­dí, kde se výraz­ně hra­je o čas, ale kte­ré záro­veň nepů­so­bí nijak akč­ně nebo cha­o­tic­ky, nýbrž jako peč­li­vě kon­t­ro­lo­va­né pra­co­viš­tě sehra­né­ho pro­fe­si­o­nál­ní­ho týmu, kte­rý i zce­la mimo­řád­né nepřed­ví­da­tel­né situ­a­ce zvlá­dá se sto­ic­kým kli­dem.
Lehkým humo­rem pro­dchnu­té svě­dec­tví o neleh­ké prá­ci novi­ná­řů (od legrač­ních hovo­rů o oblí­be­ném ovoc­ném siru­pu po takřka špi­o­náž­ní nahá­ně­ní zva­ných účast­ní­ků Zemanova pro­je­vu, kte­ří by teo­re­tic­ky byli schop­ni a ochot­ni pronést na Pražský hrad skry­tou kame­ru), záro­veň vypo­ví­dá i leda­cos o poťouch­los­ti pana pre­zi­den­ta a pro­střed­nic­tvím komu­ni­ka­ce mezi redak­to­ry i o lido­vém iro­ni­zo­vá­ní čes­ké­ho poli­tic­ké­ho bizá­ru. To ale roz­hod­ně nepřed­sta­vu­je nic objev­né­ho pro divá­ky, kte­ří se vyzna­jí v čes­kém společensky-politickém kon­tex­tu – a nao­pak kdo se nevy­zná, ten se bude ve fil­mu jen hor­ko­těž­ko ori­en­to­vat. Úroveň zají­ma­vos­ti se pocho­pi­tel­ně sni­žu­je, pokud jste zvyklí v podob­ném pro­stře­dí pra­co­vat, a tím pádem víte sami moc dob­ře, jak to v něm cho­dí. Ale pokud to neví­te, tak sní­mek Mimořádná zprá­va plní funk­ci náhle­du do toho­to mik­ro­svě­ta poměr­ně sluš­ně.


Podívejte se na hodnocení Mimořádná zpráva na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60013 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71565 KB. | 22.06.2024 - 18:39:16