Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Asterix a tajemství kouzelného lektvaru (Astérix: Le Secret de la potion magique) – Recenze – 60%

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru (Astérix: Le Secret de la potion magique) – Recenze – 60%

AsterixatajemstvC3ADkouzelnC3A9holektvarurecenzefilm
AsterixatajemstvC3ADkouzelnC3A9holektvarurecenzefilm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Římani oku­pu­jí celou Galii, až na jed­nu ves­nič­ku, jejíž oby­va­te­lé doká­ží vzdo­ro­vat díky kou­zel­né­mu lek­tva­ru dru­i­da Panoramixe, díky němuž mají nad­lid­skou sílu… jak se ostat­ně pra­ví na začát­ku kaž­dé­ho komik­su s Asterixem. Jednoho dne si ale Panoramix zvrt­ne kot­ník a napad­ne ho, že by si pro všech­ny pří­pa­dy měl najít nástup­ce, jemuž by zna­lost recep­tu na kou­zel­ný nápoj pře­dal. Spolu s Asterixem a Obelixem se tudíž vydá­vá na výpra­vu po Galii hle­dat vhod­né­ho mla­dé­ho dru­i­da. Toho se roz­hod­ne vyu­žít zákeř­ný dru­id Sulfurix, dáv­ný Panoramixův pro­tiv­ník…
Asterix a tajemství kouzelného lektvaru (Astérix: Le Secret de la potion magique) – Recenze
Zdroj fotek: bioscop.cz


Francouzský ani­mo­va­ný film Asterix a tajem­ství kou­zel­né­ho lek­tva­ru je již dru­hý troj­roz­měr­ně počí­ta­čo­vě ani­mo­va­ný Asterix, tím prv­ním byl totiž v roce 2014 sní­mek Asterix: Sídliště bohů (kte­rý nato­či­li stej­ní tvůr­ci). Jediný zásad­ní roz­díl je ten­to­krát v tom, že pří­běh Asterixe a tajem­ství kou­zel­né­ho lek­tva­runení inspi­ro­ván žád­nou kon­krét­ní komik­so­vou před­lo­hou (a řadí se tak po bok fil­mu 12 úko­lů pro Asterixe z roku 1976), tak­že mohl vyprá­vět prak­tic­ky o čem­ko­li. Výsledný děj se ale naštěs­tí nijak zvlášť neod­dá­lil od původ­ní komik­so­vé poe­ti­ky a spe­ci­fic­ké­ho sty­lu humo­ru, jen o malič­ko víc čer­pá z ame­ric­kých ani­má­ků coby ze své­ho vzo­ru a je i tro­chu pohád­ko­věj­ší (dru­i­di jsou tu prak­tic­ky za čaro­dě­je a jejich kouz­la hra­jí vel­kou roli).
Stylizovaná ani­ma­ce je skvě­lá stej­ně jako minu­le, nechy­bí vel­ké množ­ství nápa­di­tých (i před­po­klá­da­tel­ných) gagů, spous­ta zná­mých postav, něko­lik nových postav (kro­mě Sulfurixe ješ­tě zejmé­na malá hol­čič­ka, kte­rá se vetře k tro­ji­ci hrdi­nů na jejich výpra­vu – prak­tic­ky hlav­ní žen­ská hrdin­ka) a nahuš­tě­né tem­po vyprá­vě­ní, díky němuž se pořád něco děje a pro­stor pro nudu tím pádem vylo­že­ně nemá šan­ci vznik­nout.
Asterix a tajemství kouzelného lektvaru (Astérix: Le Secret de la potion magique) – Recenze

Co nao­pak chy­bí, je jaký­ko­li sati­ric­ký pře­sah do sou­čas­nos­ti, jenž komiksy i fil­my s Asterixem zpra­vi­dla vždy v něja­ké podo­bě obsa­ho­va­ly a čini­lo je to nad­ča­so­vý­mi (v Sídlišti bohůto byly odka­zy na ces­tov­ní ruch, urba­ni­za­ci, při­stě­ho­val­ce, děl­nic­ké odbo­ry, poli­ti­ku, život na síd­liš­ti a podob­ně). Nic ani vzdá­le­ně podob­né­ho nelze v Asterixovi a tajem­ství kou­zel­né­ho lek­tva­rudete­ko­vat, násled­kem čehož poměr­ně jed­no­du­ché­mu pří­bě­hu schá­zí hloub­ka – jde vylo­že­ně jen o to, jest­li Panoramix najde své­ho nástup­ce a zda se poda­ří pře­ka­zit Sulfurixovy plá­ny a zachrá­nit ves­ni­ci, kte­rá zůsta­la vinou ostat­ních oby­va­tel del­ší dobu nedo­sta­teč­ně hlí­da­ná, před úto­ky Římanů…
I přes absen­ci myš­len­ko­vé nad­stav­by se ale může i dospě­lý divák výteč­ně bavit – u leckterých obzvlášť dob­ře vymyš­le­ných ver­bál­ních i never­bál­ních vti­pů (nebo hod­ně absurd­ních a oje­di­ně­le i dadais­tic­kých vti­pů) se dá smát i nahlas, přes­to­že vět­ši­na jich je pocho­pi­tel­ně míře­ná hlav­ně na děti. Občasné moder­ní prv­ky sice dost vyční­va­jí a do Asterixe se neho­dí (sly­šet během fil­mu opa­ko­va­ně píseň You Spin Me Round nebo sle­do­vat Panoramixe, jak pomo­cí kou­zel sta­ví z řím­ských legi­o­ná­řů Transformera, je záži­tek vskut­ku nevšed­ní), nicmé­ně podob­ných úkro­ků stra­nou k jiné­mu typu humo­ru, než na jaký jsme u Asterixe zvyklí, je ve fil­mu naštěs­tí pomá­lu.


Podívejte se na hodnocení Asterix a tajemství kouzelného lektvaru na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72996 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72100 KB. | 13.04.2024 - 14:03:49