Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství – horizont události Marvelu

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství – horizont události Marvelu

Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmfanatic dnes půjde pro­ti tren­du. Proti Marvelu. Můžu totiž milo­vat prv­ní­ho Iron Mana i vět­ši­nu fil­mů z mar­ve­lov­ské­ho uni­ver­sa, ale ani samot­ný vesmír se nerozpí­ná done­ko­neč­na. Podle teo­rie by se jed­nou mohl začít nao­pak smrš­ťo­vat. A pod­le mě to prá­vě Marvel dotá­hl na svůj hori­zont udá­los­ti.

VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU
Doctor Strange ote­ví­rá brá­ny mnoho­vesmí­ru a s pomo­cí sta­rých zná­mých i nových super­hr­di­nů se sna­ží zno­vu nasto­lit rov­no­váhu. Nic není nemož­né a vše je povo­le­no, pro­to­že alter­na­tiv­ních rea­lit je neko­neč­né množ­ství. Na papí­ře to může znít cool, ale když tako­vý nápad pře­ve­de­te na fil­mo­vý mate­ri­ál, obvykle zjis­tí­te, že už to tak dob­ře nefun­gu­je. O tom jsem se nedáv­no pře­svěd­čil tře­ba v taš­ka­ři­ci Všechno, všu­de, najed­nou a nyní mě v mém názo­ru utvr­dil i mar­ve­lov­ský muž s pláš­těm.

PRAVIDLO ŽÁDNÝCH PRAVIDEL
Svoboda, kte­rá se tvůr­cům nabí­zí při­je­tím fak­tu, že všech­ny mys­li­tel­né scé­ná­ře jsou mož­né, totiž pře­kva­pi­vě ape­lu­je na doko­na­lou pro­pra­co­va­nost pra­vi­del. Naprosto uzná­vám a chá­pu, že kaž­dý fil­mo­vý svět má své vlast­ní záko­ny. Stejně jako kaž­dá alter­na­tiv­ní rea­li­ta. Ale proč mají růz­né posta­vy v růz­ných mul­ti­ver­sech jinou podo­bu a někte­ré jsou nao­pak ve všech vesmí­rech stej­né? Ne. Tohle na mě pros­tě nefun­gu­je a zlo­bí mě to.

DIGITÁLNÍ GULÁŠ
Po vizu­ál­ní strán­ce je Mnohovesmír šílen­ství nápa­di­tou podí­va­nou. Nepopírám. Přesto si trouf­nu tvr­dit, že po pár týd­nech ve vás nezů­sta­ne jedi­ný zapa­ma­to­va­tel­ný výjev. Proč? Protože je toho zkrát­ka moc. Když vám hodím dva­cet teni­so­vých míč­ků, urči­tě jich chy­tí­te méně, než když hodím tře­ba jen dva. Na tohle základ­ní pra­vi­dlo v Marvelu evi­dent­ně zapo­mně­li. Dnešní CGI tech­no­lo­gie dáva­jí fil­ma­řům prak­tic­ky neo­me­ze­né mož­nos­ti, ale prá­vě ty mohou zapří­či­nit zhrou­ce­ní křeh­ké sklá­dan­ky. Stejně jako lze ato­mo­vou ener­gií pohá­nět měs­to, svr­že­ním ato­mo­vé bom­by ho nao­pak může­te zni­čit.

HRÁZ SE PROTRHLA
Mnohovesmírem ote­vřel Marvel sta­vi­dla, kte­rá už nejde zasta­vit. Kdokoli z hrdi­nů umře, může být oži­ven v alter­na­tiv­ní rea­li­tě. Kdokoli pod­leh­ne tem­né stra­ně síly, může se očis­tit v jiné dimen­zi. Nic není nemož­né a prá­vě to mi pod­sou­vá klí­čo­vé sdě­le­ní, že na ničem už nezá­le­ží. Chcete sle­do­vat dal­ších 20 mar­ve­lov­ských fil­mů s vědo­mím, že pak při­jde jeden, kte­rý veš­ke­rý před­cho­zí děj anu­lu­je? Mnohovesmírem ztrá­cí­me strach o naše hrdi­ny, pro­to­že vlast­ně ztrá­cí­me je samot­né. Proč by zrov­na ti, kte­ré zná­me nej­lé­pe z před­cho­zích fil­mů, byli těmi “pra­vý­mi” z neko­neč­na mož­nos­tí?

Můžu se mýlit, ale nedi­vil bych se, kdy­bychom sle­do­va­li začá­tek kon­ce mar­ve­lov­ské­ho uni­ver­sa. Minimálně v jeho stá­va­jí­cí podo­bě. Třeba se tvůr­cům poda­ří mnoho­vesmír zkro­tit a osl­ní nás jeho skvě­lým vyu­ži­tím. Filmfanatic však sází na prv­ní mož­nost a osob­ně bude radě­ji, pokud éra komik­so­vek skon­čí. Nechci totiž zby­tek živo­ta cho­dit do kina na digi­tál­ní komik­so­vý guláš, kde finál­ní scé­na má hodi­nu a více. Díky za skvě­lé zážit­ky, ale pojď­me dál.


Podívejte se na hodnocení Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56273 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71635 KB. | 23.06.2024 - 04:29:51