Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Forbrydelsen (tv seriál, 2007), Vražda, Zločin

Forbrydelsen (tv seriál, 2007), Vražda, Zločin

For
For
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Detektivní seri­á­ly mají vždy vel­kou divác­kou pod­po­ru a sle­do­va­nost. Je totiž tak láka­vé a sym­pa­tic­ké sle­do­vat sna­že­ní toho správ­né­ho (detek­ti­va) při chy­tá­ní těch zlých a špat­ných (zlo­čin­ci). Jenže detek­tiv­ních seri­á­lů je jako hub po deš­ti a časem se jich divák dost sluš­ně pře­jí a z té boha­té stra­vy může mít pěk­né bole­ní. Kvantita nemu­sí vždy zna­me­nat kva­li­tu.

ForScreen
Forbrydelsen (a čes­ký pře­klad si vyber­te z nad­pi­su dle libos­ti) je tro­chu jiný, než sou­čas­ná vět­ši­no­vá pro­duk­ce detek­tiv­ních seri­á­lů. Předně jeho mís­to vzni­ku nejsou USA, ale evrop­ské Dánsko, což s sebou při­ná­ší namís­to ang­lič­ti­ny i pří­jem­ný poslech pochroch­tá­vá­ní, z něhož rozu­mím jen něko­li­ka výra­zům, kte­ré mají spo­leč­né­ho uni­ver­zál­ní­ho ger­mán­ské­ho jme­no­va­te­le.
Nejde ale jen o pro­stře­dí, seri­ál je dost odliš­ný i v jiných aspek­tech. Má tře­ba dost odliš­né nasví­ce­ní od vět­ši­no­vé (pře­váž­ně zámoř­ské) pro­duk­ce, což může zpr­vu půso­bit zne­po­ko­ju­jí­cím dojmem, ale po něko­li­ka dílech se na to lze bez potí­ží adap­to­vat. Rovněž tem­po je tro­chu jiné, nebu­du­je „cli­f­fhan­ge­ry“ holly­wo­od­ským sty­lem, ale sna­ží se o jiné poje­tí, kte­ré snad může půso­bit jako z raných deva­de­sá­tých let (a snad i tro­chu lev­ně - níz­ko­roz­počto­vě), nicmé­ně pod­le mého názo­ru není na ško­du občas z vyje­tých kole­jí sou­čas­né seri­á­lo­vé pro­duk­ce tro­chu vybo­čit.
Velkým plu­sem seri­á­lu je ale zejmé­na pří­běh, kte­rý se točí oko­lo tajem­né vraž­dy mla­dé stu­dent­ky, pát­rá­ní se ují­má poli­cist­ka Sarah Lund, což je typ vyšet­řo­va­tel­ky, kte­rá svo­ji prá­ci pře­fe­ru­je nad osob­ní život, což má pocho­pi­tel­ně rov­něž své násled­ky. Lund brzy zjiš­ťu­je že se jen tak o něja­ký běž­ný pří­pad nejed­ná a nit­ky vedou lec­kdy vel­mi vyso­ko.
Forbrydelsen se krom zamě­ře­ní na samot­né pát­rá­ní sna­ží i nastí­nit atmo­sfé­ru dán­ské spo­leč­nos­ti, kte­rá je sice v míře korup­ce na hony vzdá­le­ná ČR, nicmé­ně - jak jis­tě všich­ni dob­ře víme - žád­ný sys­tém není sto­pro­cent­ní.
Seriál byl někdy při­rov­ná­ván k Twin Peaks. To pod­le mého názo­ru pla­tí jen čás­teč­ně, neboť v tom­to dán­ském kous­ku zce­la absen­tu­jí nad­při­ro­ze­né prin­ci­py (či sna­hy o psy­cho­a­na­ly­tic­ké výkla­dy), tak­že jedi­né malé pojít­ku vidím v základ­ní záplet­ce (vyšet­řo­vá­ní vraž­dy mla­dé dív­ky) a v tom, že jak postup­ně pozná­vá­me posta­vy, tak zjiš­ťu­je­me, že sko­ro kaž­dá má na svém svě­do­mí něja­kou tu kaň­ku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86509 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72066 KB. | 19.04.2024 - 12:35:14