Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Tři králové (TV seriál) 1998

Tři králové (TV seriál) 1998

TriKralove
TriKralove
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Současná (respek­ti­ve polis­to­pa­do­vá) seri­á­lo­vé pro­duk­ce čes­ké, potaž­mo čes­ko­slo­ven­ské tele­vi­ze (tele­vi­zí) bývá čas­to a s obli­bou ter­čem vel­ké kri­ti­ky. Nakolik je ona kri­ti­ka opráv­ně­ná, nechť posou­dí někdo s odstu­pem času, nicmé­ně i tak se najde něko­lik seri­á­lů, kte­ré byly vesměs při­ja­ty klad­ně. Patrně nebu­de náho­dou, že vět­ši­na z nich se dějo­vě ode­hrá­vá v naší minu­los­ti. Mám teď na mys­li napří­klad popu­lár­ní Četnické humo­res­ky a tře­ba i Tři krá­le.

Seriál Tři krá­lo­vé reži­sé­ra Karla Kachyni je nato­čen pod­le sku­teč­ných udá­los­tí, byť před kaž­dým dílem neo­po­me­ne dodat, že ačko­liv oso­by a jejich činy jsou sku­teč­né, tak někte­ré zále­ži­tos­ti pod­leh­ly fil­mo­vé ima­gi­na­ci. Ano, i já jsem v seri­á­lu obje­vil něko­lik his­to­ric­kých nepřes­nos­tí (a jsem pře­svěd­čen, že his­to­rik by jich našel mno­ho­ná­sob­ně více), nicmé­ně nic z toho nepo­va­žu­ji za něja­ké výraz­né zpro­ne­vě­ře­ní se sku­teč­né­mu pro­tek­to­rát­ní­mu odbo­ji. Trochu bych to při­rov­nal k legen­dár­ní­mu Atentátu reži­sé­ra Sequense, kte­rý si také leda­cos upra­vil (např. výzbroj para­šu­tis­tů při závě­reč­ném zou­fa­lém odpo­ru v kryp­tě), ale základ­ní smy­sl, posel­ství je zacho­vá­no.

Divák tak může sle­do­vat pozo­ru­hod­né osu­dy neo­fi­ci­ál­ních „krá­lů“ čes­ké­ho odbo­je, jejich poku­sy navá­zat kon­takt s Londýnem, sabo­tá­že, apod. První tři díly se nesou v tako­vém roz­to­mi­lém, lehce sen­ti­men­tál­ním roz­po­lo­že­ní tele­viz­ní tvor­by, nicmé­ně s kaž­dou dal­ší čás­tí (seri­ál jich má sedm) je děj a cel­ko­vá atmo­sfé­ra vžy o něco tem­něj­ší (scé­ny, kdy Javorský - Morávek vyha­zu­je nepo­u­ži­tel­né klí­če do kaná­lů, nema­jí chy­bů) a bez­vý­chod­něj­ší. Spolehliví lidé mizí v nacis­tic­kých věze­ních a zrád­ce se může skrý­vat v kaž­dém z nás.

Na seri­á­lu se mi krom toho, že zpra­co­vá­vá vel­mi zají­ma­vé (a trou­fám si říci, že z medi­ál­ní­ho hle­dis­ka dosud nedo­ce­ně­né) téma, líbi­ly i herec­ké výko­ny, zejmé­na pak Vladimíra Javorského, v roli štáb­ní­ho kapi­tá­na Morávka, u kte­ré­ho se doce­la sluš­ně poved­lo tre­fit i fyzic­kou podo­bu (dole sku­teč­ný Morávek, na sním­ku výše Morávek Javorského).

Navzdory své­mu rela­tiv­ně níz­ké­mu roz­počtu a urči­té fil­mař­ské fabu­la­ci (což se vzta­hu­je zejmé­na na udá­los­ti oko­lo tajem­né­ho agen­ta A-54, kte­ré­ho si zde zahrál Josef Carda) se pod­le mého názo­ru jed­ná o tele­viz­ní počin, kte­rý by si neměl nechat ujít nikdo, kdo se zají­má o pro­tek­to­rát­ní obdo­bí, už jen z toho důvo­du, že dob­rých fil­mo­vých (seri­á­lo­vých) děl z této doby zase až tolik není. Jistě, lec­ko­ho může dost iri­to­vat něm­či­na, kte­rá tam lehce násil­ně zní z úst čes­kých her­ců (vyšet­řo­va­te­lů gesta­pa, hra­jí je napří­klad V. Vydra, Jaromír Dulava, apod.), ale to jsou jen tako­vé muš­ky na krá­se...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95985 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72230 KB. | 19.05.2024 - 18:55:20