Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ghost Dog - Cesta samuraje

Ghost Dog - Cesta samuraje

Foto: Artisan Entertainment
Foto: Artisan Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ghost Dog (Forest Whitaker) je nájem­ný vrah řídí­cí se kode­xem japon­ských samu­ra­jů. Svůj ledo­vý klid ztra­tí v oka­mži­ku, kdy mu mafi­á­ni jako varo­vá­ní zahu­bí jeho milo­va­né holu­by. A to nelze nechat bez pomsty.....

Jim Jarmusch bývá mno­hý­mi ozna­čo­ván za krá­le nezá­vis­lé­ho fil­mu, mini­mál­ně ale­spoň jed­nou z nej­stě­žej­něj­ších osob­nos­tí nezá­vis­lé­ho fil­mu. Upoutat na sebe doká­zal pře­de­vším sním­kem Mrtvý muž s Johnny Deppem v hlav­ní roli, povíd­ko­vou podí­va­nou Kafe a cigá­ra či prá­vě sním­kem Ghost Dog - Cesta samu­ra­je. Psal se rok 1999 a Jim Jarmusch nato­čil gan­gs­ter­ku. Jenže dle oče­ká­vá­ní vel­mi oso­bi­tou a neob­vyklou gan­gs­ter­ku, kte­rá po vzo­ru vět­ši­ny Jarmuschovy tvor­by vsa­di­la na filo­zo­fic­ké úva­hy nad smys­lem exis­ten­ce. Film, ve kte­rém se stře­tá­vá ame­ric­ká, ital­ská a japon­ská kul­tu­ra a ten pří­pad, kdy Jarmusch nato­čil svůj dost mož­ná nej­lep­ší film. A dost mož­ná i ten nej­sne­si­tel­něj­ší film i pro main­stre­a­mo­vé pub­li­kum.

Jim Jarmusch si u svých fil­mů vždy uměl ohlí­dat vizu­ál, vizu­ál­ní strán­kou Ghost Dog doká­že divá­ka vtáh­nout už samot­né­ho počát­ku. Kontrast samu­raj­ských mou­d­er a hip-hopové muzi­ky (za výteč­ným soun­d­trac­kem sto­jí RZA) už teh­dy mohl na samot­ném počát­ku před­po­vě­dět vel­mi neob­vyklou podí­va­nou. A to se pak divák sezná­mí s Ghost Dogem v podá­ní Foresta Whitakera, začne při­bý­vat nálož čer­né­ho humo­ru a pak jen sta­čí sle­do­vat, jak se před divá­kem for­mu­je jed­na z nej­spe­ci­fič­těj­ších gan­gs­te­rek všech dob. I pro­to, že v žád­né jiné gan­gs­ter­ce bys­te snad nena­šli tolik filo­zo­fic­ké­ho hlou­bá­ní.

V odstu­pem času se dá jen dis­ku­to­vat nad tím, zda se Jarmusch v rám­ci své moder­něj­ší tvor­by kapá­nek nevy­čer­pal, v roce 1999 ovšem rea­li­zo­val sku­teč­ně ino­va­tiv­ní podí­va­nou, kte­rá se zvlád­la neroz­pad­nout pod ruka­ma. Jako na hor­ské drá­ze se při­tom v prů­bě­hu fil­mu stří­da­jí poci­ty zábav­nos­ti i smut­ku, jde přes­ně o ten typ fil­mu, kte­rý toho v sobě skrý­vá oprav­du mno­ho a divák toho může více a více nalézt při kaž­dém dal­ším zhléd­nu­tí. Ghost Dog měl dale­ko k povrch­ní arto­vé podí­va­né, stal se ryzím umě­lec­kým dílem.

Lehký nádech paro­die, kte­rý se vysmí­val mafi­án­ským klišé a při­tom čis­tá sna­ha o pocho­pe­ní kode­xu Bushido a pra­vi­dla cti, loa­ji­ty a přá­tel­ství. Forest Whitaker je v titul­ní roli napros­to feno­me­nál­ní, pře­de­vším i pro­to, že doká­zal dodat posta­vě Ghost Doga duši a vykres­lit pod sko­řáp­kou solid­ně kom­pli­ko­va­ný cha­rak­ter. Ghost Dog nevy­ni­kal jen spe­ci­fic­kou vizá­ží, ale pře­de­vším svý­mi cha­rak­te­ris­ti­ka­mi, kte­ré z něj udě­la­li kom­pli­ko­va­ný cha­rak­ter trpí­cí osa­mě­los­tí. Ghost Dog při­tom zůstá­vá anti­hr­di­nou, roz­pol­ce­ným cha­rak­te­rem. Přesto od počát­ku doká­že vzbu­dit napros­té sym­pa­tie a to pře­de­vším když se uká­že v akci.

Zesnulý Robby Müller, kte­rý až do Kafe a cigá­ra plnil pozi­ci Jarmuschova dvor­ní­ho kame­ra­ma­na, se posta­ral o kame­ru, kte­rá zvlád­la být stej­ně dyna­mic­ká jako pro­stře­dí fil­mu i hlav­ní hrdi­na. S akč­ní­mi scé­na­mi prak­tic­ky nezku­še­ný Jim Jarmusch poté doká­zal pře­kva­pit a vyru­ko­vat se solid­ní­mi akč­ní­mi scé­na­mi. Těch ovšem v souč­tu pře­ci jen není moc a prá­vě zvlášt­ní kon­struk­ce jádra celé­ho fil­mu a filo­zo­fic­ké hlou­bá­ní udě­la­jí pořád pro dost poten­ci­o­nál­ních divá­ků Ghost Dog dal­ší divác­ky nea­trak­tiv­ní zále­ži­tost. Jenže Jarmusch v roce 1999 oprav­du doká­zal nato­čit výji­meč­ný film, kte­rý je v souč­tu pře­ci jen tak tro­chu vděč­něj­ší než vět­ši­na jeho ostat­ních fil­mů. 20 let před Mrtví neu­mí­ra­jí to v roce 1999 nepů­so­bi­lo dojmem, že Jarmusch tak tro­chu rezig­nu­je a oprav­du se sna­ží nato­čit kva­lit­ní podí­va­nou, kte­rá doká­že být sty­lo­vá a v jádru i nesku­teč­ně uvě­do­mě­lá.

Král nezá­vis­lé fil­mo­vé scé­ny v roce 1999 dosá­hl vrcho­lu. Ghost Dog- Cesta samu­ra­je je dodnes famóz­ní podí­va­ná, kte­rá divá­ka snad­no donu­tí mít Jarmusche pře­ci jen v mini­mál­ní úctě. Už jen za vytvo­ře­ní posta­vy zmrz­li­ná­ře Raymonda v podá­ní Isaach de Bankolého si ho urči­tě zaslou­ží....

Trailer: 

Verdikt: 5 z 5


Podívejte se na hodnocení Ghost Dog - Cesta samuraje na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75741 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72151 KB. | 25.04.2024 - 06:37:40