Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > V tento den v roce 1979 vyšel film „All That Jazz“

V tento den v roce 1979 vyšel film „All That Jazz“

Photo © 20th Century Fox
Photo © 20th Century Fox
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mnoho postav ve fil­mu je zalo­že­no na sku­teč­ných posta­vách z newy­or­ské­ho diva­del­ní­ho svě­ta. Kromě Roye Scheidera v roli Joe Gideona (Bob Fosse) byla posta­va Lelanda Palmera zalo­že­na na jeho manželce/časté hvězdě Gwen Verdon. Postava Johna Lithgowa byla také do jis­té míry zalo­že­na na newy­or­ském diva­del­ním reži­sé­ro­vi Michaelu Bennettovi, reži­sé­ro­vi „Dreamgirls“, s nímž Fosse dlou­ho­do­bě sou­pe­řil. Postava pro­du­cen­ta Jonesyho Hechta byla zalo­že­na na Fosseho dlou­ho­le­tém riva­lo­vi Haroldu Princovi. Ann Reinkingová hrá­la více­mé­ně sama sebe. Postava skla­da­te­le Paula Danna je výpa­dem pro­ti Stephenu Schwartzovi, s nímž Fosse nešťast­ně spo­lu­pra­co­val na fil­mu „Pipin“. Jules Fisher, osvět­lo­vač mno­ha Fosseho před­sta­ve­ní a poz­dě­ji pro­du­cent jeho show „Dancin“, se obje­vu­je jako osvět­lo­vač ve scé­ně s Lithgowem. Film vychá­zí ze sku­teč­né­ho srdeč­ní­ho infark­tu, kte­rý Fosse pro­dě­lal při stři­hu své­ho fil­mu „Lenny“ (1974) a sou­čas­ně při reží­ro­vá­ní původ­ní broadwa­yské insce­na­ce „Chicaga“ v roce 1975.

Film je nato­čen pod­le sku­teč­né­ho pří­bě­hu.

V audi­o­ko­men­tá­ři se dozví­dá­me, že Scheider měl od Fosseho během natá­če­ní mno­ho neob­vyk­lých lek­cí, mezi něž pat­ři­la i lek­ce kaš­lání, pro­to­že Joe Gideon byl řetě­zo­vý kuřák, kte­rý vel­mi sil­ně kaš­lal, a Fosse Roye pou­čo­val, jak to má dělat správ­ně; a během scé­ny infark­tu v nemoc­ni­ci Fosse Scheiderovi popi­so­val, jak ho to bolí, jako by mu někdo tla­čil záva­ží na hruď - a aby scé­nu ode­hrál, mimo kame­ru prv­ní asi­s­tent režie při­tis­kl Scheiderovi jed­no kole­no na hruď, zatím­co kame­ra sní­ma­la jeho boles­ti­vé výra­zy.

Do role Joea Gideona byl původ­ně obsa­zen Richard Dreyfuss, kte­rý však z natá­če­ní ode­šel již ve fázi zkou­šek s odvo­lá­ním na nedů­vě­ru v insce­na­ci. Později při­znal, že udě­lal chy­bu, když se vzdal mož­nos­ti pra­co­vat s Fossem. Do role Gideona byl zva­žo­ván Jack Lemmon, ale bylo roz­hod­nu­to, že je pro tuto roli pří­liš sta­rý. Warren Beatty měl zájem hrát Gideona za před­po­kla­du, že na kon­ci neze­mře.

Zdroj: IMDb


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42454 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72050 KB. | 20.07.2024 - 23:43:13