Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Četa: Za scénářem vítězícího boje na frontě i za kamerou

Četa: Za scénářem vítězícího boje na frontě i za kamerou

Photo © 1986 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
Photo © 1986 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 3,50 z 5)
Loading...

V ten­to den roku 1987 zís­kal film Četa (1986) na 59. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů čty­ři Oscary, včet­ně ceny za nej­lep­ší film.

Na Oscara nomi­no­va­ný scé­nář napsal reži­sér Oliver Stone na zákla­dě svých zku­še­nos­tí ame­ric­ké­ho pěšá­ka ve Vietnamu, aby se tak posta­vil pro­ti vizi vál­ky, kte­rou ve fil­mu „Zelené bare­ty“ (1968) ztvár­nil John Wayne. Přestože Stone napsal scé­ná­ře k fil­mům jako „Půlnoční expres“ (1978) a „Zjizvená tvář“ (1983), sna­žil se o rea­li­za­ci fil­mu, dokud pro­jekt nezís­ka­la spo­leč­nost Hemdale Film Corporation spo­lu s fil­mem „Salvador“ (rov­něž uve­den do kin v roce 1986 a rov­něž nomi­no­ván na nej­lep­ší původ­ní scé­nář, čímž Stone zís­kal mož­nost sou­tě­žit sám se sebou).

Podle Stonea záměr­ně obsa­dil Toma Berengera a Willema Dafoea pro­ti typu. Berenger se pro­sla­vil pře­de­vším role­mi kla­ďa­sů, zatím­co Dafoe do té doby hrál pře­de­vším padou­chy. Oba muži byli za svou prá­ci nomi­no­vá­ni na Oscara.

Původně byl do hlav­ní role Chrise odmít­nut Charlie Sheen, pro­to­že se mělo za to, že je na roli pří­liš mla­dý. Role byla nabíd­nu­ta jeho star­ší­mu bra­t­ro­vi Emilu Estevezovi, ale z pro­jek­tu sešlo kvů­li finanč­ním pro­blé­mům. O dva roky poz­dě­ji dostal pro­jekt zele­nou, ale Estevez se již věno­val jiným pro­jek­tům. Sheen se o roli zno­vu uchá­zel a zís­kal ji.

Před zahá­je­ním natá­če­ní muse­li všich­ni her­ci absol­vo­vat inten­ziv­ní dvou­tý­den­ní základ­ní výcvik na Filipínách pod dohle­dem vojen­ské­ho porad­ce Dalea Dye. Stoneovým zámě­rem neby­lo, aby se muži stme­li­li a jed­na­li jako jeden celek, ale aby je při­pra­vil o spá­nek a napros­to vyčer­pal, aby byli vyho­ře­lí, a tudíž i cha­rak­ter­ní.

Stone se během natá­če­ní cho­val k her­cům vel­mi hrubě a uráž­li­vě. Podle Johna C. McGinleyho všich­ni Stonea po celou dobu natá­če­ní nená­vi­dě­li, ale to byl Stoneův spe­ci­fic­ký cíl, aby her­ce vysta­vil něče­mu, co se podo­bá hrůzám vál­ky, a zís­kal co nej­re­a­lis­tič­těj­ší výko­ny. Většina čle­nů štá­bu a her­ců se sho­du­je, že Stoneovo cho­vá­ní někdy hra­ni­či­lo s psy­chó­zou, a to v důsled­ku kom­bi­na­ce nedo­stat­ku spán­ku, post­trau­ma­tic­ké stre­so­vé poru­chy a inten­zi­ty samot­né­ho natá­če­ní. Střihač tvr­dil, že jed­no­ho dne na něj Stone kři­čel, že mu sebral zábě­ry ze scé­ny, kte­rou ješ­tě ani nena­to­či­li. Johnny Depp vzpo­mí­nal, že během jed­né obzvlášť stre­su­jí­cí scé­ny byl Stoneovým agre­siv­ním cho­vá­ním tak vydě­še­ný, že se málem poz­vra­cel. Stone přes­to trval na dru­hém zábě­ru.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23900 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72266 KB. | 19.04.2024 - 16:40:39