Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > V tento den roku 1987 byl vydán film „Good Morning, Vietnam“

V tento den roku 1987 byl vydán film „Good Morning, Vietnam“

Photo © Buena Vista Pictures
Photo © Buena Vista Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film se natá­čel pře­váž­ně v thaj­ském Bangkoku a v té době bylo jako kom­pars naja­to něko­lik sto­vek stu­den­tů z Mezinárodní (ame­ric­ké) ško­ly v Bangkoku (ISB), kte­ří vystu­po­va­li v mno­ha zábě­rech uka­zu­jí­cích ame­ric­ké vojá­ky v celém fil­mu. Robin Williams sku­teč­ně při­šel na ISB a před­ve­dl všem stu­den­tům od 10. roč­ní­ku stand up vystou­pe­ní.

Scénář pro­šel něko­li­ka revi­ze­mi poté, co jej v roce 1979 původ­ně navr­hl roz­hla­so­vý DJ Armed Forces Radio Service Adrian Cronauer. Cronauer jej nej­pr­ve navr­hl jako tele­viz­ní seri­ál, poté jako film týd­ne. Právě dru­há vari­an­ta se dosta­la do rukou Williamse, kte­rý si uvě­do­mil, že role dýdže­je by byla ide­ál­ním uplat­ně­ním pro jeho kome­di­ál­ní styl. Původní Cronauerovo zpra­co­vá­ní bylo pro Williamse zce­la pře­pra­co­vá­no.

Skutečný Cronauer se k přes­nos­ti fil­mu vyjá­d­řil tak­to: „Jsem s ním vel­mi spo­ko­jen. Samozřejmě to nikdy nemě­lo být přes­nou bio­gra­fií bod po bodu. Bylo to zamýš­le­no jako zábav­né dílo a (Williams) hrál posta­vu jmé­nem Adrian Cronauer, kte­rá sdí­le­la mno­ho mých zážit­ků. Ale ve sku­teč­nos­ti hrál Robina Williamse.“ Ke své­mu ztvár­ně­ní ve fil­mu Cronauer řekl: „Každý, kdo byl v armá­dě, vám řek­ne, že kdy­bych udě­lal polo­vi­nu věcí z toho fil­mu, byl bych ješ­tě teď v Leavenworthu. Do fil­mu se vlo­ži­la spous­ta holly­wo­od­ské fan­ta­zie. Ve Vietnamu jsem byl dis­k­žo­kej a ve vol­ném čase jsem učil ang­lič­ti­nu. Z Vietnamu mě nevy­ho­di­li, zůstal jsem tam na celý roč­ní tur­nus a byl jsem čest­ně pro­puš­těn.“ Žádná z osob ve fil­mu není zalo­že­na na sku­teč­ných lidech, kte­ré Cronauer potkal, i když je popsal jako ste­re­o­ty­py vojen­ské­ho per­so­ná­lu, kte­rý v té době exis­to­val. Scény, v nichž Cronauer učí svou tří­du nadá­vat a pou­ží­vat „pou­lič­ní slang“, jeho pro­ná­sle­do­vá­ní viet­nam­ské ženy a jeho džíp vyho­ze­ný do povět­ří v džun­g­li, jsou mimo jiné kon­struk­ty pro děj a Cronauerovi se nikdy nesta­ly. Stal se však svěd­kem bom­bo­vé­ho úto­ku na restau­ra­ci, kte­rou tepr­ve nedáv­no opus­til, a dostal se do stře­tu s armád­ní­mi cen­zo­ry, když mu zabrá­ni­li o tom infor­mo­vat.

Podle Cronauera mu Levinson zaká­zal, aby se s Williamsem setkal, pro­to­že reži­sér „se bál, že kdy­bychom se s Robinem setka­li, že by Robin nějak začal nevě­dom­ky napo­do­bo­vat mě, což by změ­ni­lo jeho cha­rak­ter.“
Cronauer se také obá­val, že by se jeho posta­va moh­la změ­nit. Williams a Cronauer se nako­nec setka­li na newy­or­ské pre­mi­é­ře fil­mu.

Zdroj: IMDb a Wikipedia


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87509 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72216 KB. | 16.04.2024 - 20:07:49