Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Jurský park: Ztracený svět - Crichtone, uděláme pár změn, ju?

Jurský park: Ztracený svět - Crichtone, uděláme pár změn, ju?

Photo © 1997 Universal Pictures
Photo © 1997 Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když Steven Spielberg s úspě­chem zfil­mo­val Crichtonův Jurský park, řekl si asi, proč to nezku­sit i s jeho pokra­čo­vá­ním. Opět kon­tak­to­val fir­mu Industrial Light & Magic své­ho kama­rá­da Lucase, opět začal pro­čí­tat novou Crichtonovu kni­hu a počal honit her­ce po pla­ce.

Photo © 1997 Universal Pictures

Druhý fil­mo­vý Jurský park s podti­tu­lem Ztracený svět a pod-podtitulem „Někteří z nich pře­ži­li“ se drží stej­no­jmen­né kniž­ní před­lo­hy jen jed­ním prs­tíč­kem - inspi­ro­val se jí oprav­du jen vel­mi vol­ně. Na Spielbergově mís­tě bych ten­to­krát snad ani nepla­til Crichtonovi za námět. Snad jedi­né, co má film s romá­nem spo­leč­né­ho, je ten­to­krát název, někte­ré posta­vy a mís­to, kde se vět­ši­na děje ode­hrá­vá.

Tím mís­tem je ost­rov Sorna. Ukazuje se, že ost­rov Nublar, kde se ode­hrá­la kata­stro­fa popsa­ná v prv­ním dílu, byl pou­ze cílo­vým mís­tem, kam se odvá­že­li dino­sau­ři zra­lí pro uka­zo­vá­ní veřej­nos­ti. Ve sku­teč­nos­ti je měli pěs­to­vat na jiném ost­ro­vě, jakém­si zdrojišti/překladišti, kte­rým je prá­vě Sorna.

Photo © 1997 Universal Pictures

Na scé­nu opět vstu­pu­je cham­ti­vý John Hammond (kte­rý je v romá­nu už dáv­no po smr­ti), jenž si pozve na návště­vu mate­ma­ti­ka Iana Malcolma (ten rov­něž v kniž­ní jed­nič­ce zahy­nul, aby jej vzá­pě­tí Crichton rein­kar­no­val) a požá­dá ho, aby jel na ost­rov Sorna pro­vést terén­ní výzkum. Malcolmovi to jed­nou sta­či­lo a tak pocho­pi­tel­ně odmít­ne. Mazaný Hammond mu však sdě­lí, že na ost­rov se jako před­voj vyda­la Malcolmova pří­tel­ky­ně, zoo­lož­ka Sarah Hardingová (hra­je ji Julianne Moore). To Malcolma při­mě­je, aby zno­vu zvá­žil své roz­hod­nu­tí. Ve spo­leč­nos­ti Eddieho Carra (Richard Schiff) a Nicka Van Owena (Vince Vaughn) a počet­né­ho kon­vo­je terén­ních vozi­del se vydá­vá na pro­kle­tý ost­rov, aby Sáru při­ve­dl zpát­ky. Netuší, že se na ost­rov pro­pa­šo­va­la i jeho malá dcer­ka Kelly (Vanessa Lee Chesterová)...

Photo © 1997 Universal Pictures

Už tady je patr­né, jak se děj fil­mu od kni­hy mar­kant­ně liší. Spielberg vyškr­tl chlap­ce Arbyho a nechal Kelly v pří­vě­su samot­nou. Se zápo­rá­ky si pora­dil podob­ně. Dodgson zmi­zel a nahra­di­la ho celá tlu­pa padou­chů: lovec Roland Tembo (Pete Postlethwaite), Hammondův zvrh­lý syno­vec Peter Ludlow (Arliss Howard), Ajay Sidhu (Harvey Jason), zba­bě­lý Dieter Stark (Peter Stormare) či potrh­lý pale­on­to­log dr. Robert Burke (Thomas Duffy).

Od oka­mži­ku pří­le­tu padou­chů na ost­rov jaká­ko­li podo­ba s romá­nem mizí. Náznakem je podob­ná ješ­tě scé­na s kami­ó­nem nad pro­pas­tí, ovšem nic podob­né­ho jako Tyrannosaurus rex pocho­du­jí­cí Chicagem kni­ha neob­sa­hu­je. Ale prá­vě tato god­zillov­sky půso­bí­cí scé­na se mi díky občas­né­mu čer­né­mu humo­ru cel­kem líbi­la.

Jurský Park II - Ztracený svět je vel­mi pove­de­ný film, kte­rý vizu­ál­ně i napě­tím své­ho před­chůd­ce dale­ce před­čí. Myšlenkově je to troš­ku slab­ší, ale co… Nádherných zábě­rů s dino­sau­ry je tu dale­ko víc než v jed­nič­ce.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26941 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72343 KB. | 19.05.2024 - 19:46:53