Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ace Ventura: Zvířecí detektiv

Ace Ventura: Zvířecí detektiv

Photo © Warner Bros
Photo © Warner Bros
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ace Ventura: Zvířecí detek­tiv je ame­ric­ký kome­di­ál­ní film z roku 1994 s Jimem Carreym v roli zví­ře­cí­ho detek­ti­va Ace Ventury, kte­rý má za úkol najít une­se­né­ho del­fí­na, mas­ko­ta fot­ba­lo­vé­ho týmu Miami Dolphins. Film reží­ro­val Tom Shadyac, kte­rý napsal scé­nář spo­leč­ně s Jackem Bernsteinem a Jimem Carreym. Ve fil­mu si zahrá­li Courteney Cox, Tone Loc, Sean Young, teh­dej­ší quar­ter­back Miami Dolphins Dan Marino a v epi­zod­ní roli se obje­vi­la deathme­ta­lo­vá sku­pi­na Cannibal Corpse.

Morgan Creek Productions film pro­du­ko­va­la s roz­poč­tem 15 mili­o­nů dola­rů a Warner Bros. film uved­la do kin v úno­ru 1994. Ve Spojených stá­tech a Kanadě vydě­lal 72,2 mili­o­nu dola­rů a v ostat­ních teri­to­ri­ích 35 mili­o­nů dola­rů, což celo­svě­to­vě činí 107,2 mili­o­nu dola­rů. Od kri­ti­ků zís­kal smí­še­né hod­no­ce­ní. Carreyho výkon vedl k tomu, že film zís­kal kul­tov­ní posta­ve­ní mezi dospí­va­jí­cí­mi muži. Kromě toho, že film odstar­to­val Carreyho fil­mo­vou kari­é­ru, odstar­to­val také fran­ší­zu, kte­rá dala vznik­nout pokra­čo­vá­ní fil­mu Ace Ventura: When Nature Calls (1995), ani­mo­va­ný tele­viz­ní seri­ál Ace Ventura: (tři sezó­ny, 1995-2000) a poz­dě­ji samo­stat­né tele­viz­ní pokra­čo­vá­ní Ace Ventura Jr.: Pet Detective

Děj

Ace Ventura je neor­to­dox­ní sou­kro­mý detek­tiv z Miami, kte­rý se spe­ci­a­li­zu­je na záchra­nu ocho­če­ných nebo zaja­tých zví­řat. Má pro­blémy s pla­ce­ním nájmu a čas­to se mu vysmí­vá miam­ské poli­cej­ní oddě­le­ní v čele s poru­čí­kem Lois Einhornovou, kte­rá Venturu pova­žu­je za nesne­si­tel­né­ho. Dva týd­ny před Super Bowlem je na sta­di­o­nu Joe Robbieho une­sen mas­kot Miami Dolphins, del­fín ská­ka­vý jmé­nem Snowflake  (Sněhová vloč­ku). Melissa Robinsonová, hlav­ní pub­li­cist­ka týmu, najme Venturu, aby Sněhovou vloč­ku našel.

Při pát­rá­ní po sto­pách v nádr­ži Sněhové vloč­ky najde Ventura ve fil­tru vzác­ný oran­žo­vý jan­ta­ro­vý kámen s troj­ú­hel­ní­ko­vým výbru­sem. Ace má pode­zře­ní, že Sněhovou vloč­ku mohl ukrást mili­ar­dář Ronald Camp, kte­rý je zná­mý tím, že sbí­rá exo­tic­ká zví­řa­ta ne zrov­na důvě­ry­hod­ný­mi pro­střed­ky a zdro­ji. Ventura a Melissa se vplí­ží na Campův večí­rek, kde si Ventura sple­te žra­lo­ka se Sněhovou vloč­kou a je málem sežrán. Camp se omlu­ví, podá Venturovi ruku a odha­lí na jed­nom ze svých prs­tů prs­ten s jan­ta­ro­vým kame­nem, kte­rý je stej­ný jako ten, kte­rý našel Ventura. Ventura vylou­čí Campu, pro­to­že jeho prs­te­nu jan­ta­ro­vý kámen nechy­běl, pozná, že kámen je sou­čás­tí prs­te­nu z mis­trov­ství AFC 1984, a dojde k závě­ru, že Sněhovou vloč­ku mohl unést někdo ze sesta­vy Miami Dolphins 1984, a poku­sí se pod­le jejich prs­te­nů určit pacha­te­le. Zjistí však, že prs­te­ny všech čle­nů týmu jsou nepo­ru­še­né.

Roger Podacter, šéf týmu, záhad­ně umí­rá po pádu z bal­ko­nu své­ho bytu. Einhorn pro­hlá­sí, že šlo o sebe­vraž­du, ale Ventura pro­ká­že, že šlo o vraž­du, pro­to­že skle­ně­né dve­ře na odhluč­ně­ném bal­ko­ně byly při pří­jez­du poli­cie zavře­né, přes­to­že sou­sed tvr­dí, že sly­šel křik. Narazí na sta­rou foto­gra­fii fot­ba­lo­vé­ho týmu a obje­ví nezná­mé­ho hrá­če jmé­nem Ray Finkle, kte­rý byl v polo­vi­ně sezo­ny při­dán na pozi­ci pla­cekic­ke­ra. Finkle v závě­ru Super Bowlu XVII nezvlá­dl poměr­ně snad­ný kop z pole, což stá­lo Delfíny titul a zni­či­lo jeho kari­é­ru. Při návštěvě Finklových rodi­čů se Ventura dozví­dá, že Finkle obvi­ňo­val quar­ter­bac­ka Dana Marina z toho, že před kopem údaj­ně špat­ně mani­pu­lo­val s míčem, a byl na to tak fixo­va­ný, že byl kvů­li vra­žed­ným sklo­nům umís­těn do psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny. Sám Marino je krát­ce nato une­sen. Ventura navští­ví Einhorna a před­ne­se svou teo­rii, že Finkle une­sl Marina i Sněhovou vloč­ku z pomsty, pro­to­že se ura­zil, že del­fín dostal čís­lo Finklova staré­ho týmu a trik s gólem do pole k tomu; také vyslo­ví teo­rii, že Finkle zavraž­dil Podactera, když ho ten obje­vil, jak slí­dí po jeho bytě. Einhorn Venturovi slo­ží poklo­nu a polí­bí ho, načež se ho poku­sí odra­dit od pokra­čo­vá­ní v pří­pa­du, pro­to­že je nyní pode­zře­lý, ale Ventura odmít­ne, pro­to­že má stá­le smlou­vu s Delfíny na vypá­t­rá­ní Sněhové vloč­ky.

Ventura a Melissa jdou do psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny, kde se Ventura vydá­vá za poten­ci­ál­ní­ho paci­en­ta tím, že se oblék­ne do růžo­vé tutu. Ventura obje­ví u Finkla novi­no­vý člá­nek o pohře­šo­va­né turist­ce Lois Einhornové. Když si Ventura posklá­dá důka­zy, ke své­mu šoku a zne­chu­ce­ní zjis­tí, že Einhornová je Finkleová: Finkleová pod­stou­pi­la plas­tic­kou ope­ra­ci, aby na sebe vza­la identi­tu pohře­šo­va­né Einhornové, a vyu­ži­la své­ho posta­ve­ní v miam­ské poli­cii, aby se pomsti­la Marinovi a Delfínům. V nedě­li při Super Bowlu Ventura sle­du­je Einhornovou do opuš­tě­né­ho skla­du jachet, kde drží Marina a sně­ho­vou vloč­ku jako rukojmí. Einhornová zavo­lá poli­cii a bez důka­zů obvi­ní Venturu. Melissa a Venturův pří­tel, poli­cis­ta Emilio, mají pode­zře­ní na pod­vod a zin­sce­nu­jí situ­a­ci s rukojmí­mi, aby při­mě­li poli­cii Venturu vyslech­nout. Aby doká­zal, že Einhornová je Finkleová, Ace ji svlék­ne a s Marinovou pomo­cí odha­lí, že Einhornová nikdy nepod­stou­pi­la penec­to­mii a vagi­no­plas­ti­ku, kte­ré byly nut­né k doko­na­lé­mu pře­vle­ku; Podacter to zjis­til během ran­de s Einhornovou a byl sho­zen z bal­ko­nu, aby to nemohl pro­zra­dit veřej­nos­ti.

Einhornová/Finkleová je po napa­de­ní Ventury zatče­na poli­cií a potvr­dí se, že v jejím prs­te­nu chy­bí kámen. Marino a Sněhová vločka jsou při­ví­tá­ni zpět během polo­ča­so­vé pře­stáv­ky Super Bowlu; Ventura je poté zob­ra­zen na jum­bot­ro­nu sta­di­o­nu a uznán jako jejich zachrán­ce, i když se dosta­ne do potyč­ky s mas­ko­tem Philadelphia Eagles Swoopem kvů­li vzác­né­mu holu­bo­vi, za což skli­dí vel­ké ova­ce pub­li­ka.

Obsazení

 • Jim Carrey jako Ace Ventura
 • Courteney Cox jako Melissa Robinsonová
 • Sean Young jako poru­čík Lois Einhorn / Ray Finkle
 • Tone Loc jako Emilio
 • Dan Marino jako on sám
 • John Capodice jako serž. Aguado
 • Noble Willingham jako Riddle
 • Troy Evans jako Roger Podacter
 • Raynor Scheine jako Woodstock
 • Udo Kier jako Ronald Camp
 • Frank Adonis jako Vinnie
 • Tiny Ron jako Roc
 • David Margulies jako Doctor
 • Bill Zuckert jako Mr. Finkle
 • Judy Clayton jako Martha Mertz
 • Alice Drummond jako Mrs. Finkleová
 • Rebecca Ferrattiová jako Sexy žena
 • Mark Margolis jako pan Shickadance, Aceův domá­cí
 • Randall „Tex“ Cobb jako Gruff Man
 • Cannibal Corpse jako on sám

Produkce

Předseda před­sta­ven­stva a gene­rál­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti Morgan Creek Productions James G. Robinson se na začát­ku 90. let sna­žil vytvo­řit kome­dii, kte­rá by měla širo­ký záběr. Scénárista gagů Tom Shadyac před­lo­žil Robinsonovi pře­psa­ný scé­nář a byl najat jako reži­sér pro ten­to svůj režij­ní debut. Filmaři nej­pr­ve oslo­vi­li Ricka Moranise, aby si zahrál Ace Venturu, ale Moranis roli odmí­tl. Poté zva­žo­va­li obsa­ze­ní Judda Nelsona nebo Alana Rickmana a uva­žo­va­li také o změ­ně Ace Ventury na ženu a obsa­ze­ní Whoopi Goldberg do role zví­ře­cí­ho detek­ti­va. David Alan Grier také odmí­tl hrát Ace Venturu. Nakonec si pro­du­cen­ti všimli výko­nu Jima Carreyho ve ske­čo­vé kome­di­ál­ní show In Living Color a obsa­di­li ho do role Ace Ventury. Lauren Holly odmít­la roli Melissy Robinsonové, kte­rou nako­nec zís­ka­la Courteney Cox.

Carrey pomá­hal pře­pi­so­vat scé­nář a fil­ma­ři mu umož­ni­li na pla­ce impro­vi­zo­vat. Carrey o svém pří­stu­pu řekl: „Věděl jsem, že tenhle film bude buď něco, na co lidé oprav­du půjdou, nebo mě to úpl­ně zni­čí. Od začát­ku své účas­ti jsem říkal, že ta posta­va musí být roc­k’­n’rollo­vá. Musel to být agent 007 mezi zví­ře­cí­mi detek­ti­vy. Chtěl jsem být neza­dr­ži­tel­ně směš­ný a oni mě necha­li vyřá­dit se.“ Řekl, že se sna­žil o kome­di­ál­ní momen­ty, kte­ré by pro něko­ho byly neu­cho­pi­tel­né: „Chtěl jsem, aby akce byla nesku­teč­ná a pře­hna­ná. Když při­šel čas na mou reak­ci na poli­bek s mužem, chtěl jsem, aby to byla ta nej­vět­ší, nej­od­por­něj­ší a nej­ho­mo­fob­něj­ší reak­ce, jaká kdy byla nato­če­na. Je to tak směš­né, že se to nedá brát váž­ně - i když to zaru­ču­je, že se někdo ura­zí.“

Natáčení pro­bí­ha­lo v Miami na Floridě ve dru­hém čtvrt­le­tí roku 1993. Film byl vyro­ben s roz­poč­tem 15 mili­o­nů dola­rů.

Vydání

Společnost Warner Bros. uved­la do kin film Ace Ventura: Pet Detective v 1750 kinech ve Spojených stá­tech a Kanadě 4. úno­ra 1994. O pre­mi­é­ro­vém víken­du film vydě­lal 12,1 mili­o­nu dola­rů, čímž se umís­til na prv­ním mís­tě v poklad­nách kin a pře­ko­nal dal­ší novin­ky Můj otec hrdi­na a Udělám coko­liv. Diváci v prů­zku­mu CinemaScore o pre­mi­é­ro­vém víken­du udě­li­li fil­mu znám­ku „A-“ na stup­ni­ci od A do F. O dru­hém víken­du film vydě­lal 9,7 mili­o­nu dola­rů a opět se umís­til na prv­ním mís­tě v poklad­nách kin, čímž pře­ko­nal novin­ky The Getaway, Blank Check a My Girl 2. Film se dostal na prv­ní mís­to v žeb­říč­ku návštěv­nos­ti. O dru­hém víken­du fil­mu Ace Ventura v poklad­nách kin infor­mo­val časo­pis Variety: „Za deset dní utr­ži­la tato kome­die pou­hých 20 mili­o­nů dola­rů, což zna­me­ná prů­měr­nou tří­den­ní trž­bu 5 075 dola­rů a 24,6 mili­o­nu dola­rů.“ Deník The Los Angeles Times uve­dl: „V roce 2012 se v kinech obje­vi­ly dva fil­my: „Diváci na Carreyho bláz­ni­vé dová­dě­ní rea­gu­jí s nad­še­ním...“. [Film je hitem zejmé­na u věko­vé sku­pi­ny 10 až 20 let, pro kte­rou byl původ­ně určen. Výnosy z pokla­den nazna­ču­jí, že mno­ho fanouš­ků se na film vra­cí zno­vu.“ Film vydě­lal 72,2 mili­o­nu dola­rů ve Spojených stá­tech a Kanadě a 35 mili­o­nů dola­rů v dal­ších teri­to­ri­ích, což celo­svě­to­vě činí 107,2 mili­o­nu dola­rů. Výsledky fil­mu v ame­ric­kých poklad­nách ved­ly časo­pis Variety k tomu, že jej ozna­čil za „spí­cí hit“. V zámo­ří se mu nej­lé­pe daři­lo v Itálii. Na domá­cím videu se Ace Ventury pro­da­lo za prv­ní tři týd­ny 4,2 mili­o­nu kusů, což Los Angeles Times ozna­či­ly za „stej­ně sil­ný tahák“ jako jeho uve­de­ní v kinech.

Carrey si poz­dě­ji zahrál také ve fil­mech Maska a Blbý a blběj­ší. Tyto tři fil­my vydě­la­ly v poklad­nách kin cel­kem 550 mili­o­nů dola­rů, což Carreyho zařa­di­lo na dru­hé mís­to mezi nej­vý­dě­leč­něj­ší­mi hvězda­mi roku 1994 hned za Toma Hankse.

The Hollywood Reporter uve­dl, že před Ace Venturou byl Jim Carrey „vní­mán hlav­ně jako tele­viz­ní talent“ a že díky úspě­chu toho­to fil­mu se „pev­ně etablo­val jako hvězda vel­ké­ho plát­na“. Úspěch fil­mu také vedl spo­leč­nost Morgan Creek Productions k pro­duk­ci pokra­čo­vá­ní Ace Ventura z roku 1995: Když pří­ro­da volá, Carrey si svou roli zopa­ko­val. Autorka Victoria Flanaganová napsa­la, že Carreyho výkon „vyvo­lal kul­tov­ní úspěch fil­mu mezi dospí­va­jí­cí­mi muž­ský­mi divá­ky“. The Hollywood Reporter napsal, že si film „díky čas­té­mu tele­viz­ní­mu vysí­lá­ní zís­kal věr­né kul­tov­ní pří­z­niv­ce“. NME zpět­ně napsal, že film byl „kul­tov­ní kome­dií 90. let“.

Ace Ventura: Pet Detective byl vydán na VHS 14. červ­na 1994, na DVD 26. srp­na 1997 a na Blu-ray 3. září 2013 spo­leč­nos­tí Warner Home Video. V dub­nu 2019 vyda­la spo­leč­nost Sony Pictures Home Entertainment film na Blu-ray v edi­ci k 25. výro­čí.

Kritické přijetí

Deník Los Angeles Times teh­dy napsal: „Ne mno­ho kri­ti­ků bylo okouz­le­no Ace Venturova hrdin­ský­mi činy a někte­ří z nich fil­mu vytý­ka­li, že jeho humor je pod­lý, zby­teč­ně chlíp­ný a homo­fob­ní“. V bio­gra­fii o Carreym se píše, že „fanouš­ci ho milo­va­li a kri­ti­ci nená­vi­dě­li“. Ace Ventura: Podle agre­gá­to­ru recen­zí Metacritic, kte­rý vyhod­no­til 14 recen­zí a šest z nich zařa­dil do kate­go­rie nega­tiv­ních, pět do kate­go­rie pozi­tiv­ních a tři do kate­go­rie smí­še­ných, obdr­žel od sou­čas­ných kri­ti­ků „obec­ně nepří­z­ni­vé“ hod­no­ce­ní. Celkově film ohod­no­til 37 body ze 100 mož­ných. Webová strán­ka pro agre­ga­ci recen­zí Rotten Tomatoes vyhod­no­ti­la vzo­rek 63 sou­čas­ných a retrospek­tiv­ních recen­zí jako pozi­tiv­ní nebo nega­tiv­ní a uved­la, že 48 % kri­ti­ků udě­li­lo pozi­tiv­ní recen­ze s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 4,9/10. V roce 2019 Rotten Tomatoes napsal o sho­dě: „Křečovité výstu­py a nechut­ný humor Jima Carreyho se napl­no a bom­bas­tic­ky pro­je­vu­jí ve fil­mu Ace Ventura:

Roger Ebert v recen­zi pro Chicago Sun-Times uve­dl: „Film mi při­šel jako dlou­hé, nevtip­né plou­že­ní se nepro­nik­nu­tel­nou záplet­kou.“

„Zvířecí detek­tiv“ je skvě­lou zprá­vou pro fanouš­ky jeho spe­ci­fic­ké kome­die, ale prav­dě­po­dob­ně neu­spo­ko­ji­vou pro všech­ny ostat­ní. Ebert popsal hlav­ní roli: „Carrey hra­je Ace, jako by mu měři­li čas na měři­či ener­gie a pla­ti­li za něj pod­le vyda­ných kalo­rií. Je to hyperhr­di­na, kte­rý rád šrou­bu­je ústa do podiv­ných tva­rů a při­tom hra­je vari­a­ce na jazyk.“ Steve Gaydos z Variety chvá­lil Carreyho „neu­tu­cha­jí­cí ener­gii a své­ráz­ný talent“, ale uve­dl: „Film se zadr­há­vá a nako­nec zpo­ma­lí do klu­su kvů­li neschop­nos­ti scé­ná­ře dát Carreymu něco víc než vol­nou ruku k pře­pa­dá­vá­ní a vyta­ho­vá­ní se a kvů­li výpla­tě ve tře­tím děj­ství, kte­rá obec­ně nevkus­ný film při­vá­dí k obzvlášť bru­tál­ní­mu a nepří­jem­né­mu guláši homo­fo­bie a miso­gy­nie.“ Filmový kri­tik New York Times Stephen Holden řekl: „Komediální herec Jim Carrey před­vá­dí jeden z nej­hy­perak­tiv­něj­ších výko­nů, jaké kdy byly uve­de­ny na plát­no.... Postavu pana Carreyho si může zami­lo­vat jen dítě, ale to je mož­ná účel. Film má meta­bo­lis­mus, logi­ku a pozor­nost vyčů­ra­né­ho šes­ti­le­té­ho dítě­te.“ O zví­řa­tech Ace Ventury řekl: „Několik scén, v nichž Ace komu­ni­ku­je se svý­mi zví­řa­ty, nazna­ču­je roz­to­mi­lou potrh­lost, kte­rou náh­le pod­ce­ní směš­ný děj fil­mu.“

Filmoví kri­ti­ci Rita Kempleyová a Desson Howe z dení­ku The Washington Post hod­no­ti­li film klad­ně. Kempleyová uved­la: „Carreyho prv­ní celo­ve­čer­ní kome­die, kte­rá je od začát­ku do kon­ce výtrž­nos­tí, je stej­ně tak vese­le spros­tá jako idi­ot­sky vyna­lé­za­vá.“ A dodá­vá: „Příběh, kte­rý je paro­dií na detek­tiv­ní fil­my, se dotý­ká všech oblas­tí.“ Howe uve­dl, že film „je bez­myš­len­ko­vi­tým nata­ho­vá­ním nesmys­lů“, a vyzdvi­hl něko­lik „carrey­is­mů na ces­tě“. Howe uza­vřel: „Jsou tu někte­ré nešťast­né prv­ky, kte­ré byly zby­teč­né - vel­ký nápor homo­fob­ních vti­pů za prvé, vul­gár­ní a sexu­ál­ní situ­a­ce, kte­ré vylu­ču­jí dět­ské pub­li­kum za dru­hé. Ale v pod­sta­tě je Eso neo­kou­ka­nou pří­le­ži­tos­tí zasmát se roš­ťár­nám, kte­ré Carreyho těles­né par­tie doká­žou pro­vést.“

James Berardinelli řekl: „Komický spád se roz­prsk­ne dlou­ho před­tím, než uply­ne sto­páž fil­mu.“ Berardinelli o Carreym řekl, že „pou­ží­vá své gumo­vé rysy a potrhlou posta­vu“, což se mu na krát­kou dobu daří, ale poté „Carreyho výstup postup­ně ztrá­cí na vtip­nos­ti a stá­vá se únav­něj­ším a smích v hle­diš­ti půso­bí nuce­ně“. Kritik uve­dl, že film má „své momen­ty“ humo­ru, ale domní­vá se, že mezi nimi je „spous­ta mrt­vé­ho času na plát­ně“.

Zatímco Michael MacCambridge z Austin American-Statesman ho zařa­dil na čest­né mís­to své­ho sezna­mu nej­lep­ších fil­mů roku 1994, Rober Denerstein z Rocky Mountain News ho ozna­čil za dru­hý nej­hor­ší film roku.

Vyobrazení transgender osob

Film byl kri­ti­zo­ván za způ­sob, jakým zob­ra­zu­je transgen­der oso­by. Alexandra Gonzenbach Perkins v kni­ze Representing Queer and Transgender Identity napsa­la, že main­stre­a­mo­vé zob­ra­ze­ní transgen­de­ro­vé iden­ti­ty na pře­lo­mu 21. sto­le­tí bylo ome­ze­né, a pozna­me­na­la, že „zob­ra­ze­ní, kte­rá exis­to­va­la, měla ten­den­ci pato­lo­gi­zo­vat transgen­de­ro­vé oso­by jako psy­chic­ky labil­ní“. Perkinsová uved­la, že Ace Ventura spo­lu s fil­mem The Crying Game zob­ra­zo­va­ly „transgen­der posta­vy jako vraž­dí­cí padou­chy“.

V kni­ze Reclaiming Genders se Gordene O. Mackenzieová v kapi­to­le zamě­ře­né na transgen­der identi­tu odvo­lá­vá na Ace Venturu jako na pří­klad fil­mů z pře­lo­mu sto­le­tí, kte­ré „ilu­stru­jí trans­fo­bii skry­tou v mno­ha popu­lár­ních ame­ric­kých fil­mech“. Mackenzieová popi­su­je scé­nu, v níž se Ace Ventura na zácho­dě zkrou­tí po zjiš­tě­ní, že žena, kte­rou polí­bil, je transse­xu­ál­ka, jako „jed­nu z nej­pa­mát­něj­ších a nej­zjev­ně­ji transfobních/homofobních scén“. O této scé­ně psal v roce 2016 v dení­ku The New York Times také Farhad Manjoo: „Tehdy bylo jen málo kul­tur­ně pode­zře­lé hrát si na gen­de­ro­vou identi­tu pro smích. Místo toho, stej­ně jako v mno­ha fik­tiv­ních zob­ra­ze­ních transse­xu­á­lů v té době, pře­vlá­dá v této scé­ně emo­ce zne­chu­ce­ní, při níž se drží za nos.“

Budoucnost

V říj­nu 2017 spo­leč­nost Morgan Creek Entertainment ozná­mi­la, že plá­nu­je restar­to­vat něko­lik fil­mů ze své knihov­ny, včet­ně Ace Ventury: Zvířecí detek­tiv. Její pre­zi­dent David Robinson uve­dl, že Morgan Creek nemá v plá­nu film pou­ze pře­dě­lat, ale nato­čit pokra­čo­vá­ní, v němž Ace Ventura pře­dá šta­fe­tu nové posta­vě, napří­klad dáv­no ztra­ce­né­mu syno­vi nebo dce­ři. V roce 2018 se pod­le Ace Ventury:

V břez­nu 2021 se ve stu­diu Amazon při­pra­vo­va­lo pokra­čo­vá­ní fil­mu, k němuž se při­po­ji­li scé­náris­té fil­mu Ježek Sonic z roku 2020 Pat Casey a Josh Miller.

Podle vyjá­d­ře­ní spo­lu­hrá­če Tommyho Davidsona pro­je­vil Carrey o účast nezá­jem.


Zdroj: Anglická Wikipedie.


Podívejte se na hodnocení Ace Ventura: Zvířecí detektiv na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19948 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72305 KB. | 24.04.2024 - 11:36:29