Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ace Ventura: Zvířecí detektiv

Ace Ventura: Zvířecí detektiv

Photo © Warner Bros
Photo © Warner Bros
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ace Ventura: Zvířecí detek­tiv je ame­ric­ký kome­di­ál­ní film z roku 1994 s Jimem Carreym v roli zví­ře­cí­ho detek­ti­va Ace Ventury, kte­rý má za úkol najít une­se­né­ho del­fí­na, mas­ko­ta fot­ba­lo­vé­ho týmu Miami Dolphins. Film reží­ro­val Tom Shadyac, kte­rý napsal scé­nář spo­leč­ně s Jackem Bernsteinem a Jimem Carreym. Ve fil­mu si zahrá­li Courteney Cox, Tone Loc, Sean Young, teh­dej­ší quar­ter­back Miami Dolphins Dan Marino a v epi­zod­ní roli se obje­vi­la deathme­ta­lo­vá sku­pi­na Cannibal Corpse.

Morgan Creek Productions film pro­du­ko­va­la s roz­poč­tem 15 mili­o­nů dola­rů a Warner Bros. film uved­la do kin v úno­ru 1994. Ve Spojených stá­tech a Kanadě vydě­lal 72,2 mili­o­nu dola­rů a v ostat­ních teri­to­ri­ích 35 mili­o­nů dola­rů, což celo­svě­to­vě činí 107,2 mili­o­nu dola­rů. Od kri­ti­ků zís­kal smí­še­né hod­no­ce­ní. Carreyho výkon vedl k tomu, že film zís­kal kul­tov­ní posta­ve­ní mezi dospí­va­jí­cí­mi muži. Kromě toho, že film odstar­to­val Carreyho fil­mo­vou kari­é­ru, odstar­to­val také fran­ší­zu, kte­rá dala vznik­nout pokra­čo­vá­ní fil­mu Ace Ventura: When Nature Calls (1995), ani­mo­va­ný tele­viz­ní seri­ál Ace Ventura: (tři sezó­ny, 1995-2000) a poz­dě­ji samo­stat­né tele­viz­ní pokra­čo­vá­ní Ace Ventura Jr.: Pet Detective

Děj

Ace Ventura je neor­to­dox­ní sou­kro­mý detek­tiv z Miami, kte­rý se spe­ci­a­li­zu­je na záchra­nu ocho­če­ných nebo zaja­tých zví­řat. Má pro­blémy s pla­ce­ním nájmu a čas­to se mu vysmí­vá miam­ské poli­cej­ní oddě­le­ní v čele s poru­čí­kem Lois Einhornovou, kte­rá Venturu pova­žu­je za nesne­si­tel­né­ho. Dva týd­ny před Super Bowlem je na sta­di­o­nu Joe Robbieho une­sen mas­kot Miami Dolphins, del­fín ská­ka­vý jmé­nem Snowflake  (Sněhová vloč­ku). Melissa Robinsonová, hlav­ní pub­li­cist­ka týmu, najme Venturu, aby Sněhovou vloč­ku našel.

Při pát­rá­ní po sto­pách v nádr­ži Sněhové vloč­ky najde Ventura ve fil­tru vzác­ný oran­žo­vý jan­ta­ro­vý kámen s troj­ú­hel­ní­ko­vým výbru­sem. Ace má pode­zře­ní, že Sněhovou vloč­ku mohl ukrást mili­ar­dář Ronald Camp, kte­rý je zná­mý tím, že sbí­rá exo­tic­ká zví­řa­ta ne zrov­na důvě­ry­hod­ný­mi pro­střed­ky a zdro­ji. Ventura a Melissa se vplí­ží na Campův večí­rek, kde si Ventura sple­te žra­lo­ka se Sněhovou vloč­kou a je málem sežrán. Camp se omlu­ví, podá Venturovi ruku a odha­lí na jed­nom ze svých prs­tů prs­ten s jan­ta­ro­vým kame­nem, kte­rý je stej­ný jako ten, kte­rý našel Ventura. Ventura vylou­čí Campu, pro­to­že jeho prs­te­nu jan­ta­ro­vý kámen nechy­běl, pozná, že kámen je sou­čás­tí prs­te­nu z mis­trov­ství AFC 1984, a dojde k závě­ru, že Sněhovou vloč­ku mohl unést někdo ze sesta­vy Miami Dolphins 1984, a poku­sí se pod­le jejich prs­te­nů určit pacha­te­le. Zjistí však, že prs­te­ny všech čle­nů týmu jsou nepo­ru­še­né.

Více na Kritiky.cz
Výborná zpráva. Diablo II: Resurrected bude podporovat... Výborná zpráva. Diablo II: Resurrected bude podporovat uložené pozice z původního Diabla II z...
Spider-Man: Daleko od domova (Spider-Man: Far from Home) – Recenze – 70% Film Spider-Man: Daleko od domovaje sice de facto pokračováním předchozího dobrodružství Pete...
Máte dlouhou chvíli? Zaženou ji krokodýli! Lake Placid 2 Fuj to dalo zabrat. Ale teď už budu mluvit normálně. Jezero (Lake Placid) je vce...
Vonnie von Helmolt, Merit Jensen Carr - Zlín Film Festival 2011 ...
ZLÍNFEST - Rozhovor s Petrem Zvolánkem a Jakubem Hrycem 31. května 2018 ...

Roger Podacter, šéf týmu, záhad­ně umí­rá po pádu z bal­ko­nu své­ho bytu. Einhorn pro­hlá­sí, že šlo o sebe­vraž­du, ale Ventura pro­ká­že, že šlo o vraž­du, pro­to­že skle­ně­né dve­ře na odhluč­ně­ném bal­ko­ně byly při pří­jez­du poli­cie zavře­né, přes­to­že sou­sed tvr­dí, že sly­šel křik. Narazí na sta­rou foto­gra­fii fot­ba­lo­vé­ho týmu a obje­ví nezná­mé­ho hrá­če jmé­nem Ray Finkle, kte­rý byl v polo­vi­ně sezo­ny při­dán na pozi­ci pla­cekic­ke­ra. Finkle v závě­ru Super Bowlu XVII nezvlá­dl poměr­ně snad­ný kop z pole, což stá­lo Delfíny titul a zni­či­lo jeho kari­é­ru. Při návštěvě Finklových rodi­čů se Ventura dozví­dá, že Finkle obvi­ňo­val quar­ter­bac­ka Dana Marina z toho, že před kopem údaj­ně špat­ně mani­pu­lo­val s míčem, a byl na to tak fixo­va­ný, že byl kvů­li vra­žed­ným sklo­nům umís­těn do psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny. Sám Marino je krát­ce nato une­sen. Ventura navští­ví Einhorna a před­ne­se svou teo­rii, že Finkle une­sl Marina i Sněhovou vloč­ku z pomsty, pro­to­že se ura­zil, že del­fín dostal čís­lo Finklova staré­ho týmu a trik s gólem do pole k tomu; také vyslo­ví teo­rii, že Finkle zavraž­dil Podactera, když ho ten obje­vil, jak slí­dí po jeho bytě. Einhorn Venturovi slo­ží poklo­nu a polí­bí ho, načež se ho poku­sí odra­dit od pokra­čo­vá­ní v pří­pa­du, pro­to­že je nyní pode­zře­lý, ale Ventura odmít­ne, pro­to­že má stá­le smlou­vu s Delfíny na vypá­t­rá­ní Sněhové vloč­ky.

Ventura a Melissa jdou do psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny, kde se Ventura vydá­vá za poten­ci­ál­ní­ho paci­en­ta tím, že se oblék­ne do růžo­vé tutu. Ventura obje­ví u Finkla novi­no­vý člá­nek o pohře­šo­va­né turist­ce Lois Einhornové. Když si Ventura posklá­dá důka­zy, ke své­mu šoku a zne­chu­ce­ní zjis­tí, že Einhornová je Finkleová: Finkleová pod­stou­pi­la plas­tic­kou ope­ra­ci, aby na sebe vza­la identi­tu pohře­šo­va­né Einhornové, a vyu­ži­la své­ho posta­ve­ní v miam­ské poli­cii, aby se pomsti­la Marinovi a Delfínům. V nedě­li při Super Bowlu Ventura sle­du­je Einhornovou do opuš­tě­né­ho skla­du jachet, kde drží Marina a sně­ho­vou vloč­ku jako rukojmí. Einhornová zavo­lá poli­cii a bez důka­zů obvi­ní Venturu. Melissa a Venturův pří­tel, poli­cis­ta Emilio, mají pode­zře­ní na pod­vod a zin­sce­nu­jí situ­a­ci s rukojmí­mi, aby při­mě­li poli­cii Venturu vyslech­nout. Aby doká­zal, že Einhornová je Finkleová, Ace ji svlék­ne a s Marinovou pomo­cí odha­lí, že Einhornová nikdy nepod­stou­pi­la penec­to­mii a vagi­no­plas­ti­ku, kte­ré byly nut­né k doko­na­lé­mu pře­vle­ku; Podacter to zjis­til během ran­de s Einhornovou a byl sho­zen z bal­ko­nu, aby to nemohl pro­zra­dit veřej­nos­ti.

Více na Kritiky.cz
Popelka - Obsah/O Filmu OBSAH              Elka (Lily James) je krásná mladá dívka, jejíž idylický život ...
Veronika se loučí s kmenem | Survivor CZ&SK ...
Ted K (2021) Sharlto Copley jako známý eco terorista Unabomber! Kdo viděl seriál Unabomber určitě ocení fi...
Kolbaba #01 ...
Recenze knihy: Botanicum Království rostlin bez nutnosti opustit teplo domova – tak by se dalo definovat Botanicum autore...

Einhornová/Finkleová je po napa­de­ní Ventury zatče­na poli­cií a potvr­dí se, že v jejím prs­te­nu chy­bí kámen. Marino a Sněhová vločka jsou při­ví­tá­ni zpět během polo­ča­so­vé pře­stáv­ky Super Bowlu; Ventura je poté zob­ra­zen na jum­bot­ro­nu sta­di­o­nu a uznán jako jejich zachrán­ce, i když se dosta­ne do potyč­ky s mas­ko­tem Philadelphia Eagles Swoopem kvů­li vzác­né­mu holu­bo­vi, za což skli­dí vel­ké ova­ce pub­li­ka.

Obsazení

 • Jim Carrey jako Ace Ventura
 • Courteney Cox jako Melissa Robinsonová
 • Sean Young jako poru­čík Lois Einhorn / Ray Finkle
 • Tone Loc jako Emilio
 • Dan Marino jako on sám
 • John Capodice jako serž. Aguado
 • Noble Willingham jako Riddle
 • Troy Evans jako Roger Podacter
 • Raynor Scheine jako Woodstock
 • Udo Kier jako Ronald Camp
 • Frank Adonis jako Vinnie
 • Tiny Ron jako Roc
 • David Margulies jako Doctor
 • Bill Zuckert jako Mr. Finkle
 • Judy Clayton jako Martha Mertz
 • Alice Drummond jako Mrs. Finkleová
 • Rebecca Ferrattiová jako Sexy žena
 • Mark Margolis jako pan Shickadance, Aceův domá­cí
 • Randall „Tex“ Cobb jako Gruff Man
 • Cannibal Corpse jako on sám

Produkce

Předseda před­sta­ven­stva a gene­rál­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti Morgan Creek Productions James G. Robinson se na začát­ku 90. let sna­žil vytvo­řit kome­dii, kte­rá by měla širo­ký záběr. Scénárista gagů Tom Shadyac před­lo­žil Robinsonovi pře­psa­ný scé­nář a byl najat jako reži­sér pro ten­to svůj režij­ní debut. Filmaři nej­pr­ve oslo­vi­li Ricka Moranise, aby si zahrál Ace Venturu, ale Moranis roli odmí­tl. Poté zva­žo­va­li obsa­ze­ní Judda Nelsona nebo Alana Rickmana a uva­žo­va­li také o změ­ně Ace Ventury na ženu a obsa­ze­ní Whoopi Goldberg do role zví­ře­cí­ho detek­ti­va. David Alan Grier také odmí­tl hrát Ace Venturu. Nakonec si pro­du­cen­ti všimli výko­nu Jima Carreyho ve ske­čo­vé kome­di­ál­ní show In Living Color a obsa­di­li ho do role Ace Ventury. Lauren Holly odmít­la roli Melissy Robinsonové, kte­rou nako­nec zís­ka­la Courteney Cox.

Carrey pomá­hal pře­pi­so­vat scé­nář a fil­ma­ři mu umož­ni­li na pla­ce impro­vi­zo­vat. Carrey o svém pří­stu­pu řekl: „Věděl jsem, že tenhle film bude buď něco, na co lidé oprav­du půjdou, nebo mě to úpl­ně zni­čí. Od začát­ku své účas­ti jsem říkal, že ta posta­va musí být roc­k’­n’rollo­vá. Musel to být agent 007 mezi zví­ře­cí­mi detek­ti­vy. Chtěl jsem být neza­dr­ži­tel­ně směš­ný a oni mě necha­li vyřá­dit se.“ Řekl, že se sna­žil o kome­di­ál­ní momen­ty, kte­ré by pro něko­ho byly neu­cho­pi­tel­né: „Chtěl jsem, aby akce byla nesku­teč­ná a pře­hna­ná. Když při­šel čas na mou reak­ci na poli­bek s mužem, chtěl jsem, aby to byla ta nej­vět­ší, nej­od­por­něj­ší a nej­ho­mo­fob­něj­ší reak­ce, jaká kdy byla nato­če­na. Je to tak směš­né, že se to nedá brát váž­ně - i když to zaru­ču­je, že se někdo ura­zí.“

Více na Kritiky.cz
WINSTON DUKE WINSTON DUKE (M'Baku) je rodákem z Trinidadu a Tobaga, který získal bakalářský titul v divaeln...
Joshua Ferris – Vstát znovu se slepicema [85%] "Ústa jsou podivné místo." Tak začíná třetí kniha z dílny mladého amerického spisovatele ...
Chess Ultra Je to logická hra se strategickými prvky od společnosti Ripstone Ltd., která čerpá z klasické...
Red Dead Redemption 2 / část 7 / Medvěd / 1080 HD / 60 FPS ...
Nezakazujte si sladkou chuť! Bílý cukr je stále kolem nás. Je v sušenkách, čokoládách, mléčných výrobcích, ale i...

Natáčení pro­bí­ha­lo v Miami na Floridě ve dru­hém čtvrt­le­tí roku 1993. Film byl vyro­ben s roz­poč­tem 15 mili­o­nů dola­rů.

Vydání

Společnost Warner Bros. uved­la do kin film Ace Ventura: Pet Detective v 1750 kinech ve Spojených stá­tech a Kanadě 4. úno­ra 1994. O pre­mi­é­ro­vém víken­du film vydě­lal 12,1 mili­o­nu dola­rů, čímž se umís­til na prv­ním mís­tě v poklad­nách kin a pře­ko­nal dal­ší novin­ky Můj otec hrdi­na a Udělám coko­liv. Diváci v prů­zku­mu CinemaScore o pre­mi­é­ro­vém víken­du udě­li­li fil­mu znám­ku „A-“ na stup­ni­ci od A do F. O dru­hém víken­du film vydě­lal 9,7 mili­o­nu dola­rů a opět se umís­til na prv­ním mís­tě v poklad­nách kin, čímž pře­ko­nal novin­ky The Getaway, Blank Check a My Girl 2. Film se dostal na prv­ní mís­to v žeb­říč­ku návštěv­nos­ti. O dru­hém víken­du fil­mu Ace Ventura v poklad­nách kin infor­mo­val časo­pis Variety: „Za deset dní utr­ži­la tato kome­die pou­hých 20 mili­o­nů dola­rů, což zna­me­ná prů­měr­nou tří­den­ní trž­bu 5 075 dola­rů a 24,6 mili­o­nu dola­rů.“ Deník The Los Angeles Times uve­dl: „V roce 2012 se v kinech obje­vi­ly dva fil­my: „Diváci na Carreyho bláz­ni­vé dová­dě­ní rea­gu­jí s nad­še­ním...“. [Film je hitem zejmé­na u věko­vé sku­pi­ny 10 až 20 let, pro kte­rou byl původ­ně určen. Výnosy z pokla­den nazna­ču­jí, že mno­ho fanouš­ků se na film vra­cí zno­vu.“ Film vydě­lal 72,2 mili­o­nu dola­rů ve Spojených stá­tech a Kanadě a 35 mili­o­nů dola­rů v dal­ších teri­to­ri­ích, což celo­svě­to­vě činí 107,2 mili­o­nu dola­rů. Výsledky fil­mu v ame­ric­kých poklad­nách ved­ly časo­pis Variety k tomu, že jej ozna­čil za „spí­cí hit“. V zámo­ří se mu nej­lé­pe daři­lo v Itálii. Na domá­cím videu se Ace Ventury pro­da­lo za prv­ní tři týd­ny 4,2 mili­o­nu kusů, což Los Angeles Times ozna­či­ly za „stej­ně sil­ný tahák“ jako jeho uve­de­ní v kinech.

Carrey si poz­dě­ji zahrál také ve fil­mech Maska a Blbý a blběj­ší. Tyto tři fil­my vydě­la­ly v poklad­nách kin cel­kem 550 mili­o­nů dola­rů, což Carreyho zařa­di­lo na dru­hé mís­to mezi nej­vý­dě­leč­něj­ší­mi hvězda­mi roku 1994 hned za Toma Hankse.

Více na Kritiky.cz
Titulky k The Name of the Rose | Il nome della rosa S01E03 - Episode #1.3 Až se na epizodu podíváte, dejte nám zpětnou vazbu. Napište, jak se vám titulky či samotná ...
Filmové premiéry v září Co nám přináší nový školní rok? Filmy s E. Murphy, s S. Connerym. Ale i s českými herci. K...
Photos from Mahriz Gaming’s post Letošní Battlefield ponese číslovku 2042. Vyjít má na podzim 15. 10. pro PC (EA Desktop), Xbox...
Tetsuo - The Iron man Myslíte že už jste toho viděli a zažily dost a že vás nic nemůže totálně šokovat, zhnusi...
Kateřina Závadová (ed.): Dobrý večer, dobrou noc. Nejkrásnější pohádky k usínání Nejkrásnější pohádky k usínání vybrala a uspořádala Kateřina Závadová v nové knížc...

The Hollywood Reporter uve­dl, že před Ace Venturou byl Jim Carrey „vní­mán hlav­ně jako tele­viz­ní talent“ a že díky úspě­chu toho­to fil­mu se „pev­ně etablo­val jako hvězda vel­ké­ho plát­na“. Úspěch fil­mu také vedl spo­leč­nost Morgan Creek Productions k pro­duk­ci pokra­čo­vá­ní Ace Ventura z roku 1995: Když pří­ro­da volá, Carrey si svou roli zopa­ko­val. Autorka Victoria Flanaganová napsa­la, že Carreyho výkon „vyvo­lal kul­tov­ní úspěch fil­mu mezi dospí­va­jí­cí­mi muž­ský­mi divá­ky“. The Hollywood Reporter napsal, že si film „díky čas­té­mu tele­viz­ní­mu vysí­lá­ní zís­kal věr­né kul­tov­ní pří­z­niv­ce“. NME zpět­ně napsal, že film byl „kul­tov­ní kome­dií 90. let“.

Ace Ventura: Pet Detective byl vydán na VHS 14. červ­na 1994, na DVD 26. srp­na 1997 a na Blu-ray 3. září 2013 spo­leč­nos­tí Warner Home Video. V dub­nu 2019 vyda­la spo­leč­nost Sony Pictures Home Entertainment film na Blu-ray v edi­ci k 25. výro­čí.

Kritické přijetí

Deník Los Angeles Times teh­dy napsal: „Ne mno­ho kri­ti­ků bylo okouz­le­no Ace Venturova hrdin­ský­mi činy a někte­ří z nich fil­mu vytý­ka­li, že jeho humor je pod­lý, zby­teč­ně chlíp­ný a homo­fob­ní“. V bio­gra­fii o Carreym se píše, že „fanouš­ci ho milo­va­li a kri­ti­ci nená­vi­dě­li“. Ace Ventura: Podle agre­gá­to­ru recen­zí Metacritic, kte­rý vyhod­no­til 14 recen­zí a šest z nich zařa­dil do kate­go­rie nega­tiv­ních, pět do kate­go­rie pozi­tiv­ních a tři do kate­go­rie smí­še­ných, obdr­žel od sou­čas­ných kri­ti­ků „obec­ně nepří­z­ni­vé“ hod­no­ce­ní. Celkově film ohod­no­til 37 body ze 100 mož­ných. Webová strán­ka pro agre­ga­ci recen­zí Rotten Tomatoes vyhod­no­ti­la vzo­rek 63 sou­čas­ných a retrospek­tiv­ních recen­zí jako pozi­tiv­ní nebo nega­tiv­ní a uved­la, že 48 % kri­ti­ků udě­li­lo pozi­tiv­ní recen­ze s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 4,9/10. V roce 2019 Rotten Tomatoes napsal o sho­dě: „Křečovité výstu­py a nechut­ný humor Jima Carreyho se napl­no a bom­bas­tic­ky pro­je­vu­jí ve fil­mu Ace Ventura:

Roger Ebert v recen­zi pro Chicago Sun-Times uve­dl: „Film mi při­šel jako dlou­hé, nevtip­né plou­že­ní se nepro­nik­nu­tel­nou záplet­kou.“

Více na Kritiky.cz
Bridget Jones’s Baby Trvalo to, trvalo, ale nakonec po dvanácti letech na filmová plátna opět vtrhla legendární (i ...
Izometrická diablovka The Ascent vyjde 29. 7. letošního roku. Akční sci-fi RPG z rukou švédského studia Neon Giant míří na PC (S... Izometrická diablovka The Ascent vyjde 29. 7. letošního roku. Akční sci-fi RPG z rukou švédsk...
Červený drak - Opět tu máme Hannibala Lectera, vysoce sofistikovaného masového vraha a kanibala labužníka. Tentokrát se ale vrátíme zpět v čase a budeme svědky toho, jak se dostal do své prominentní ...
Jak správně posilovat a nezmrzačit se Tyto řádky jsou určené především pro začínající kulturisty, kteří chtějí začít prav...
Walking Dead (PC, Telltale Games) Walking Dead je už zavedená značka. Na počátku byl komiks (dnes má "na kontě" více než 100 ...

„Zvířecí detek­tiv“ je skvě­lou zprá­vou pro fanouš­ky jeho spe­ci­fic­ké kome­die, ale prav­dě­po­dob­ně neu­spo­ko­ji­vou pro všech­ny ostat­ní. Ebert popsal hlav­ní roli: „Carrey hra­je Ace, jako by mu měři­li čas na měři­či ener­gie a pla­ti­li za něj pod­le vyda­ných kalo­rií. Je to hyperhr­di­na, kte­rý rád šrou­bu­je ústa do podiv­ných tva­rů a při­tom hra­je vari­a­ce na jazyk.“ Steve Gaydos z Variety chvá­lil Carreyho „neu­tu­cha­jí­cí ener­gii a své­ráz­ný talent“, ale uve­dl: „Film se zadr­há­vá a nako­nec zpo­ma­lí do klu­su kvů­li neschop­nos­ti scé­ná­ře dát Carreymu něco víc než vol­nou ruku k pře­pa­dá­vá­ní a vyta­ho­vá­ní se a kvů­li výpla­tě ve tře­tím děj­ství, kte­rá obec­ně nevkus­ný film při­vá­dí k obzvlášť bru­tál­ní­mu a nepří­jem­né­mu guláši homo­fo­bie a miso­gy­nie.“ Filmový kri­tik New York Times Stephen Holden řekl: „Komediální herec Jim Carrey před­vá­dí jeden z nej­hy­perak­tiv­něj­ších výko­nů, jaké kdy byly uve­de­ny na plát­no.... Postavu pana Carreyho si může zami­lo­vat jen dítě, ale to je mož­ná účel. Film má meta­bo­lis­mus, logi­ku a pozor­nost vyčů­ra­né­ho šes­ti­le­té­ho dítě­te.“ O zví­řa­tech Ace Ventury řekl: „Několik scén, v nichž Ace komu­ni­ku­je se svý­mi zví­řa­ty, nazna­ču­je roz­to­mi­lou potrh­lost, kte­rou náh­le pod­ce­ní směš­ný děj fil­mu.“

Filmoví kri­ti­ci Rita Kempleyová a Desson Howe z dení­ku The Washington Post hod­no­ti­li film klad­ně. Kempleyová uved­la: „Carreyho prv­ní celo­ve­čer­ní kome­die, kte­rá je od začát­ku do kon­ce výtrž­nos­tí, je stej­ně tak vese­le spros­tá jako idi­ot­sky vyna­lé­za­vá.“ A dodá­vá: „Příběh, kte­rý je paro­dií na detek­tiv­ní fil­my, se dotý­ká všech oblas­tí.“ Howe uve­dl, že film „je bez­myš­len­ko­vi­tým nata­ho­vá­ním nesmys­lů“, a vyzdvi­hl něko­lik „carrey­is­mů na ces­tě“. Howe uza­vřel: „Jsou tu někte­ré nešťast­né prv­ky, kte­ré byly zby­teč­né - vel­ký nápor homo­fob­ních vti­pů za prvé, vul­gár­ní a sexu­ál­ní situ­a­ce, kte­ré vylu­ču­jí dět­ské pub­li­kum za dru­hé. Ale v pod­sta­tě je Eso neo­kou­ka­nou pří­le­ži­tos­tí zasmát se roš­ťár­nám, kte­ré Carreyho těles­né par­tie doká­žou pro­vést.“

James Berardinelli řekl: „Komický spád se roz­prsk­ne dlou­ho před­tím, než uply­ne sto­páž fil­mu.“ Berardinelli o Carreym řekl, že „pou­ží­vá své gumo­vé rysy a potrhlou posta­vu“, což se mu na krát­kou dobu daří, ale poté „Carreyho výstup postup­ně ztrá­cí na vtip­nos­ti a stá­vá se únav­něj­ším a smích v hle­diš­ti půso­bí nuce­ně“. Kritik uve­dl, že film má „své momen­ty“ humo­ru, ale domní­vá se, že mezi nimi je „spous­ta mrt­vé­ho času na plát­ně“.

Více na Kritiky.cz
Sejmi prezidenta | Big Game [35%] Je docela s podivem, že se tento film ocitl v české kinodistribuci, nicméně je tomu tak a v ...
Komiks 4 ...
Inovace ...
Westworld - Parce Domine (S03E01) - Dolores je už mimo „svůj park“ První díl nové sezóny? Ano, už je to tady. Seriálový hit posledních čtyř let je zpět a m...
Nový Indiana Jones by nás mohl zavést do Říma v roce 1937.... Nový Indiana Jones by nás mohl zavést do Říma v roce 1937. Odehrávat by se tedy podle letenky ...

Zatímco Michael MacCambridge z Austin American-Statesman ho zařa­dil na čest­né mís­to své­ho sezna­mu nej­lep­ších fil­mů roku 1994, Rober Denerstein z Rocky Mountain News ho ozna­čil za dru­hý nej­hor­ší film roku.

Vyobrazení transgender osob

Film byl kri­ti­zo­ván za způ­sob, jakým zob­ra­zu­je transgen­der oso­by. Alexandra Gonzenbach Perkins v kni­ze Representing Queer and Transgender Identity napsa­la, že main­stre­a­mo­vé zob­ra­ze­ní transgen­de­ro­vé iden­ti­ty na pře­lo­mu 21. sto­le­tí bylo ome­ze­né, a pozna­me­na­la, že „zob­ra­ze­ní, kte­rá exis­to­va­la, měla ten­den­ci pato­lo­gi­zo­vat transgen­de­ro­vé oso­by jako psy­chic­ky labil­ní“. Perkinsová uved­la, že Ace Ventura spo­lu s fil­mem The Crying Game zob­ra­zo­va­ly „transgen­der posta­vy jako vraž­dí­cí padou­chy“.

V kni­ze Reclaiming Genders se Gordene O. Mackenzieová v kapi­to­le zamě­ře­né na transgen­der identi­tu odvo­lá­vá na Ace Venturu jako na pří­klad fil­mů z pře­lo­mu sto­le­tí, kte­ré „ilu­stru­jí trans­fo­bii skry­tou v mno­ha popu­lár­ních ame­ric­kých fil­mech“. Mackenzieová popi­su­je scé­nu, v níž se Ace Ventura na zácho­dě zkrou­tí po zjiš­tě­ní, že žena, kte­rou polí­bil, je transse­xu­ál­ka, jako „jed­nu z nej­pa­mát­něj­ších a nej­zjev­ně­ji transfobních/homofobních scén“. O této scé­ně psal v roce 2016 v dení­ku The New York Times také Farhad Manjoo: „Tehdy bylo jen málo kul­tur­ně pode­zře­lé hrát si na gen­de­ro­vou identi­tu pro smích. Místo toho, stej­ně jako v mno­ha fik­tiv­ních zob­ra­ze­ních transse­xu­á­lů v té době, pře­vlá­dá v této scé­ně emo­ce zne­chu­ce­ní, při níž se drží za nos.“

Budoucnost

V říj­nu 2017 spo­leč­nost Morgan Creek Entertainment ozná­mi­la, že plá­nu­je restar­to­vat něko­lik fil­mů ze své knihov­ny, včet­ně Ace Ventury: Zvířecí detek­tiv. Její pre­zi­dent David Robinson uve­dl, že Morgan Creek nemá v plá­nu film pou­ze pře­dě­lat, ale nato­čit pokra­čo­vá­ní, v němž Ace Ventura pře­dá šta­fe­tu nové posta­vě, napří­klad dáv­no ztra­ce­né­mu syno­vi nebo dce­ři. V roce 2018 se pod­le Ace Ventury:

V břez­nu 2021 se ve stu­diu Amazon při­pra­vo­va­lo pokra­čo­vá­ní fil­mu, k němuž se při­po­ji­li scé­náris­té fil­mu Ježek Sonic z roku 2020 Pat Casey a Josh Miller.

Více na Kritiky.cz
Agent Palmer: Případ Ipcress Filmfanatic miluje špionážní filmy a zvláštní slabost má pro ty, které vznikaly v šedesát...
Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu             OBSAH              Společnost Lucasfilm představuje snímek Ro...
Expendables: Postradatelní 3 - O NATÁČENÍ - Hvězdy pohromadě Film Expendables: Postradatelní a jeho pokračování Expendables: Postradatelní 2 mají dvě velk...
Bude ďalší Hulk? Pravdepodobne dá štúdio zelenému monštru zelenú a to hlavne vďaka tomu že The Avengers zará...
Kdo věří na zázraky - neobyčejný román o lásce a dalších obyčejných úskalích života Znáte román Mirky Skočílkové s názvem Violka? Máte rádi české autory a autorky knížek? V...

Podle vyjá­d­ře­ní spo­lu­hrá­če Tommyho Davidsona pro­je­vil Carrey o účast nezá­jem.


Zdroj: Anglická Wikipedie.


Podívejte se na hodnocení Ace Ventura: Zvířecí detektiv na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10318 s | počet dotazů: 371 | paměť: 71121 KB. | 01.12.2023 - 14:04:17