Kritiky.cz > Recenze knih > Halina Pawlowská: Tři metry vášně - 90 %

Halina Pawlowská: Tři metry vášně - 90 %

3etry
3etry
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chceme-li si na chví­li odpo­či­nout od před­vá­noč­ní­ho sho­nu, neu­dě­lá­me chy­bu, pokud sáh­ne­me po nej­no­věj­ší kni­ze Haliny Pawlowské, Tři met­ry váš­ně.

Jak už název napo­ví­dá, autor­ka v ní s oso­bi­tým humo­rem vyprá­ví o módě, ces­to­vá­ní a lás­ce. Život si nedo­ká­že před­sta­vit ani bez milost­né­ho vzpla­nu­tí, ani bez krás­ných šatů. Touha líbit se stá­la hned na počát­ku její­ho zájmu o odí­vá­ní, a to od dět­ských let po sou­čas­nost.

Čtenář zvol­na vplou­vá do živo­ta mode­rá­tor­ky a dozví­dá se mno­ho vese­lých, ale mís­ty i tra­gic­kých udá­los­tí. Nezdolný opti­mis­mus však pře­vlá­dá a pro­sy­cu­je nos­tal­gic­ké vzpo­mín­ky nadě­jí, že to nej­lep­ší tepr­ve při­jde.

Ve 26 kra­tič­kých povíd­kách zmi­ňu­je rodi­če, man­že­la, přá­te­le, dět­ské a poz­děj­ší lás­ky, úspě­chy i neú­spě­chy a při­po­mí­ná nám, že život kaž­dé­ho z nás má mno­ho tvá­ří. Popisuje své nej­ob­lí­be­něj­ší mode­ly, kte­ré si obvykle poří­di­la ve sna­ze okouz­lit muže snů, a vše, co v nich zaži­la. Na výpra­vě za nej­slu­ši­věj­ší­mi kous­ky své­ho šat­ní­ku byla nuce­na pře­ko­nat nej­růz­něj­ší úska­lí od finanč­ní nedo­stup­nos­ti až po nevra­ži­vost žár­li­vých kon­ku­ren­tek. Některé poku­sy skon­či­ly nezda­rem, jiné byly koru­no­vá­ny úspě­chem a vítěz­ství bylo o to slad­ší, že ces­ta k vybra­ným róbám neby­la jed­no­du­chá a jejich noše­ní zna­me­na­lo vzdát se pohod­lí. Slavná spi­so­va­tel­ka při­po­mí­ná, že zís­kat pozor­nost opač­né­ho pohla­ví lze kouz­lem osob­nos­ti a šar­mem, niko­li doko­na­lou posta­vou.

Tyto krát­ké pró­zy se čtou jed­ním dechem a skvě­le se u nich rela­xu­je. Ani se nena­dě­je­me a jsme na kon­ci pub­li­ka­ce, jež by klid­ně snes­la pokra­čo­vá­ní. Potěší všech­ny, kte­ří mají rádi autor­čin neza­mě­ni­tel­ný styl, nad­hled, vzpo­mín­ky na lás­ku i mód­ní výstřel­ky.

Publikaci dopl­ňu­jí tema­tic­ky ladě­né ilu­stra­ce Eriky Bornové.

Touha ženy líbit se je dáv­ná jako lid­stvo samo. Halina Pawlowská ji však oblék­la do milé­ho kabát­ku, kte­rý je radost číst.


  • Autor: Halina Pawlowská
  • Žánr: román, humor, čte­ní pro ženy, čes­ká pró­za, belet­rie
  • Nakladatelstvi: MOTTO
  • Datum vydá­ní: 14.11.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,20507 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71874 KB. | 23.07.2024 - 14:23:55