Kritiky.cz > Recenze knih > Jakub Šofar, Jan Nejedlý: Po práci legraci - Lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu - 87 %

Jakub Šofar, Jan Nejedlý: Po práci legraci - Lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu - 87 %

PoPraci
PoPraci
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Říká se, že pět minut smí­chu je jako 45 minut rela­xa­ce. Při čte­ní toho­to netra­dič­ní­ho prů­vod­ce érou soci­a­lis­mu se jis­tě zasmě­je­te mno­ho­krát.

Víte, komu se říka­lo anyňák, Anka hoky­nář­ka nebo krás­ný Tony? Co byla děl­nic­ká šun­ka, pro­le­tář­ská whis­ka či zed­nic­ké piá­no? Co zna­me­na­lo hes­lo Hopkirk, jaké­mu tune­lu se pře­zdí­va­lo Husákovo ticho, čemu se říka­lo Jakešova věštír­na nebo co byla lach­ta­ní nemoc?

Odpovědi na tyto otáz­ky a dal­ších více než 250 hesel najde­me v této dle abe­ce­dy řaze­né pub­li­ka­ci.

Jan Nejedlý v před­mluvě podo­tý­ká, že „tato kni­ha vznik­la z obdi­vu k lido­vé­mu humo­ru“. Jedná se o soci­a­lis­mus jako o čty­ři­cet let trva­jí­cí anekdo­tu. Připomíná, že jiný byl soci­a­lis­mus pová­leč­né­ho budo­vá­ní, soci­a­lis­mus poli­tic­kých pro­ce­sů 50. let, v čase Pražského jara, v době inva­ze, za nor­ma­li­za­ce a během same­to­vé revo­lu­ce. Odlišný byl pro poli­tic­ké kád­ry, pro poli­tic­ké věz­ně, taxi­ká­ře, pro­puš­tě­né­ho pro­ti­re­žim­ní­ho uči­te­le či emi­gran­ty.

Ne, my jsme nebo­jo­va­li se zbra­ní v ruce, ale s pivem na sto­le a úškleb­kem na tvá­ři. Své tyra­ny nestří­lí­me, ale zesměšňu­je­me. Svět pře­jme­no­va­ný z moci úřed­ní si lidé zno­vu pře­jme­no­vá­va­li po svém. Nešlo o desít­ky, ale o tisí­ce výra­zů ze všech sfér bytí.

Naleznete zde anekdo­ty, hádan­ky, prů­po­víd­ky, paro­die, hes­la, fámy a mno­ho dal­ších útva­rů, vychá­ze­jí­cích z dobo­vých reá­lií. Terčem žer­to­vá­ní se sta­ly růz­né aspek­ty doby, nabubře­lá hes­la, kazo­vé výrob­ky, pro­re­žim­ní umě­ní, pato­lí­za­lo­vé, pseu­do­hr­di­no­vé, poten­tá­ti.

Objevuje se tu mno­ho slov­ních hří­ček, vti­pů, paro­dií na zná­mé pís­ně, při nichž čas­to­krát vybuch­ne­te smí­chy. Možná neo­do­lá­te a někte­ré z nich si s pozmě­ně­ným tex­tem rov­něž rádi zano­tu­je­te, stej­ně jako já.

Jsou zmí­ně­ni i zpě­vá­ci, poli­ti­ci a dal­ší zná­mé osob­nos­ti teh­dej­ší doby. Pro pamět­ní­ky je ten­to uni­kát­ní slov­ník oži­ve­ním vzpo­mí­nek na minu­lost a mlá­dí, nové gene­ra­ci při­ná­ší zába­vu jako netra­dič­ní his­to­ric­ký prů­vod­ce.

Tento druh vti­pu je čas­to­krát zalo­žen na vul­ga­ris­mech, kte­ré však k lido­vé zába­vě pat­ří. Pochválit musím nejen sna­hu auto­rů o sou­pis ter­mí­nů z růz­ných oblas­tí živo­ta, ale i nápa­di­tou gra­fic­kou úpra­vu. Anekdoty jsou otiš­tě­ny na pod­kla­dě, jenž vypa­dá jako útr­žek z kos­tič­ko­va­né­ho blo­ku a výtisk dopl­ňu­je množ­ství ilu­stra­cí Marka Rubce. Parodické citá­ty se obje­vu­jí i uvnitř tak­zva­né­ho pana Vajíčka, mimo jiné i zná­mé: „Chceš-li poznat, co je dři­na, kup si kolo Ukrajina“.

Čtenáře na jeho ces­tě pro­vá­zí kres­le­ná figur­ka typic­ké­ho čecháč­ka, jenž vždy při­chá­zí s vese­lým postře­hem, napří­klad: „Toto hes­lo v srd­ci měj: Když nemu­síš, nedě­lej.“

Nápaditá je obál­ka kni­hy, při­po­mí­na­jí­cí sešit s nálep­ka­mi a nápi­sem na zad­ní stra­ně Až doslou­žím, chci do sbě­ru.

Knihu dopl­ňu­jí dobo­vé foto­gra­fie, pla­ká­ty a kari­ka­tu­ry.

Na důkaz prav­di­vos­ti všech úda­jů je na kon­ci uve­den seznam dopo­ru­če­né lite­ra­tu­ry.


  • Autor: Jakub Šofar, Jan Nejedlý
  • Žánr: humor
  • Datum vydá­ní: 07. 11. 2016
  • EAN: 9788026505433
  • Formát: 205 x 205 mm měk­ké des­ky z kar­to­nu
  • Pro čte­ná­ře od: 15 let

Kniha ke kou­pi na Bizbooks.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96441 s | počet dotazů: 274 | paměť: 71888 KB. | 23.07.2024 - 13:09:56