Kritiky.cz > Speciály > Solo: Star Wars Story - O filmu

Solo: Star Wars Story - O filmu

Solo
Solo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            V hle­dáč­ku kame­ry se ve fil­mu Solo: Star Wars Story, po celo­svě­to­vém hitu Rogue One: Star Wars Story z roku 2016 již dru­hém samo­stat­ném fil­mu spo­leč­nos­ti Lucasfilm, oci­tá Han Solo, legen­dár­ní paše­rák s dob­rým srd­cem.

            Producentka Kathleen Kennedy popi­su­je, proč je Han Solo tak legen­dár­ní a oblí­be­nou posta­vou a proč inspi­ro­val spo­leč­nost Lucasfilm k nato­če­ní samo­stat­né­ho fil­mu: „Je veli­ce auten­tic­ký. Je to dare­bák, je to své­ráz a půso­bí do jis­té míry tajem­ně. Pohledný, neu­vě­ři­tel­ně cha­risma­tic­ký a okouz­lu­jí­cí – to je v pří­pa­dě akč­ní­ho hrdi­ny ze svě­ta Star Wars neo­do­la­tel­ná kom­bi­na­ce.“

            Je poměr­ně zají­ma­vé, že prá­vě sní­mek Solo byl jed­ním z prv­ních, o kte­rých se George Lucas zmí­nil, když nasti­ňo­val Kennedy své plá­ny na sérii samo­stat­ných fil­mo­vých pří­bě­hů. Oba se shod­li na tom, že napsat k tomu­to sním­ku scé­nář nemů­že nikdo jiný než Lawrence Kasdan, sce­náris­ta fil­mů Impérium vra­cí úderNávrat Jediů. „Larry Kasdan zná Hana Sola lépe než kdo­ko­liv jiný,“ míní Kennedy. „Vzhledem k jeho dlou­ho­le­té­mu pou­tu se svě­tem Star Wars a podrob­né zna­los­ti posta­vy Hana Sola bychom jen stě­ží našli něko­ho lep­ší­ho, kdo by mohl ten­to pří­běh vyprá­vět a zacho­vat ducha a atmo­sfé­ru původ­ních fil­mů.“

            Lawrence Kasdan byl z mož­nos­ti napsat scé­nář k dal­ší­mu fil­mu ze série Star Wars nad­še­ný ihned, jakmi­le se dozvě­děl, že se jed­ná o sní­mek o Hanovi Solovi. „Vždycky mě zají­ma­la minu­lost toho­to své­ráz­né­ho hrdi­ny, se kte­rým se setká­me popr­vé v baru v Mos Eisley. Z mého pohle­du se jed­ná o nej­za­jí­ma­věj­ší posta­vu celé ságy. Je nepřed­ví­da­tel­ný. Je zbrk­lý. Není to žád­ný génius. Říká věci, kte­ré není scho­pen ničím pod­lo­žit. Vrhne se do boje v situ­a­ci, kdy by se měl držet zpát­ky. Nic není zají­ma­věj­ší­ho než zkra­cho­va­lec, kte­rý má dob­ré srd­ce, ale usi­lov­ně se to sna­ží nedá­vat naje­vo.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72521 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72521 KB. | 28.05.2024 - 02:59:56