Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Johnny Depp vs Amber Heardová

Johnny Depp vs Amber Heardová

Photo © Iervolino Entertainment
Photo © Iervolino Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S her­cem Johnnym Deppem se Heardová sezná­mi­la v roce 2009 v sou­vis­los­ti s natá­če­ním fil­mu Rumový deník. Začali spo­lu cho­dit v roce 2011 a v úno­ru 2015 se vza­li při civil­ním obřa­du.

V dub­nu 2015 Heardová poru­ši­la aus­tral­ské záko­ny o bio­lo­gic­ké bez­peč­nos­ti, když na cel­ni­ci nede­kla­ro­va­la dva psy, kte­ří pár dopro­vá­ze­li, když při­le­tě­li do Queenslandu, kde Depp pra­co­val na fil­mu. V květ­nu 2015 byli psi odve­ze­ni ze země něko­lik hodin před ter­mí­nem euta­na­zie. V soud­ním říze­ní v dub­nu 2016 Heardová při­zna­la vinu za zfal­šo­vá­ní karan­tén­ních doku­men­tů s tím, že se splet­la kvů­li nedo­stat­ku spán­ku, a přes­to­že bylo trest­ní obvi­ně­ní sta­že­no, Heardové byla za před­lo­že­ní faleš­né­ho doku­men­tu ulo­že­na jed­no­mě­síč­ní kau­ce za dob­ré cho­vá­ní ve výši 1 000 aus­tral­ských dola­rů (715 Kč); Heardová a Depp zve­řej­ni­li video, v němž se za své cho­vá­ní omlu­vi­li a vyzva­li ostat­ní k dodr­žo­vá­ní záko­nů o bio­lo­gic­ké bez­peč­nos­ti. V roce 2021 aus­tral­ské úřa­dy uved­ly, že ve spo­lu­prá­ci s FBI vyšet­řu­jí obvi­ně­ní z kři­vé­ho svě­dec­tví pro­ti Heardové v sou­vis­los­ti s tím­to inci­den­tem.

Heardová poda­la v květ­nu 2016 žádost o roz­vod s Deppem, zís­ka­la pro­ti němu dočas­ný zákaz při­blí­že­ní a vyda­la pro­hlá­še­ní, v němž uved­la: „Po celou dobu naše­ho vzta­hu mě Johnny slov­ně a fyzic­ky týral. Od Johnnyho jsem sná­še­la nad­měr­né emo­ci­o­nál­ní, slov­ní a fyzic­ké týrá­ní, kte­ré zahr­no­va­lo vztek­lé, nepřá­tel­ské, poni­žu­jí­cí a výhruž­né úto­ky na mou oso­bu, kdy­ko­li jsem zpo­chyb­ňo­va­la jeho auto­ri­tu nebo jsem s ním nesou­hla­si­la.“ Deppova rada v reak­ci uved­la, že „Amber se sna­ží zajis­tit před­čas­né finanč­ní řeše­ní tím, že tvr­dí, že ji týrá“, a že „není scho­pen se zúčast­nit sly­še­ní v této věci a nevy­sle­chl si kon­krét­ní obvi­ně­ní Amber vůči němu. Přesto má v úmys­lu se od Amber držet dál a při­stou­pí na vzá­jem­né pří­ka­zy k zdr­žo­vá­ní se a osob­ní­mu cho­vá­ní.“

Rozhodnutí o roz­sa­hu vyrov­ná­ní bylo dosa­že­no v srpnu 2016 a Heard se zavá­za­la věno­vat výtě­žek rov­ným dílem mezi ACLU a Dětskou nemoc­ni­ci v Los Angeles. Heard zákaz při­blí­že­ní zamít­la a oba vyda­li spo­leč­né pro­hlá­še­ní, v němž uved­li, že jejich „vztah byl inten­ziv­ně váš­ni­vý a občas výbuš­ný, ale vždy spo­je­ný lás­kou. Ani jed­na ze stran neu­či­ni­la kři­vé obvi­ně­ní za úče­lem finanč­ní­ho zis­ku. Nikdy nedo­šlo k úmys­lu fyzic­ky nebo cito­vě ublí­žit“. Konečné pod­mín­ky vyrov­ná­ní byly dohod­nu­ty v led­nu 2017 s tím, že Depp měl v prů­bě­hu roku dokon­čit výpla­tu 7 mili­o­nů dola­rů Heardové. V led­nu 2021 Heardové práv­ní tým v reak­ci na tvr­ze­ní, že ješ­tě nedo­šlo k daro­vá­ní celé část­ky na vyrov­ná­ní, uve­dl, že se „v tom­to cíli zdr­že­la, pro­to­že pan Depp na ni podal žalo­bu“.

V červ­nu 2018 podal Depp ve Spojeném krá­lov­ství žalo­bu pro pomlu­vu pro­ti spo­leč­nos­ti News Group Newspapers (NGN), kte­rá vydá­vá deník The Sun, jenž ho v člán­ku z dub­na 2018 ozna­čil za „bij­ce man­že­lek“. Heardová byla klí­čo­vým svěd­kem NGN během vyso­ce medi­a­li­zo­va­né­ho soud­ní­ho pro­ce­su v čer­ven­ci 2020. V lis­to­pa­du 2020 Nejvyšší soud roz­ho­dl, že Depp svůj nárok pro­hrál a že „vel­ká vět­ši­na údaj­ných úto­ků na paní Heardovou ze stra­ny pana Deppa [12 ze 14] byla pro­ká­zá­na v sou­la­du s občan­sko­práv­ním stan­dar­dem“, čímž odmí­tl jakou­ko­li před­sta­vu, že by se jed­na­lo o pod­vod pro­ti němu. Rozsudek rov­něž kon­sta­to­val, že zve­řej­ně­ním zne­u­ží­vá­ní byla váž­ně poško­ze­na kari­é­ra a akti­vi­ta Heardové. Po vyne­se­ní roz­sud­ku v pří­pa­du Depp vs. NGN dosáh­la peti­ce na ser­ve­ru Change.org poža­du­jí­cí pro­puš­tě­ní Hearda z fil­mu Aquaman a ztra­ce­né krá­lov­ství více než dvou mili­o­nů pod­po­ro­va­te­lů. Deppovo odvo­lá­ní, kte­rým se domá­hal zru­še­ní roz­sud­ku, bylo v břez­nu 2021 zamít­nu­to.

Počátkem roku 2019 zaža­lo­val Depp Heard za uráž­ku na cti kvů­li člán­ku o sexu­ál­ním nási­lí pro deník The Washington Post z pro­sin­ce 2018, v němž uve­dl: „Pak jsem se před dvě­ma lety stal veřej­nou osob­nos­tí zastu­pu­jí­cí domá­cí nási­lí a pocí­til jsem plnou sílu hně­vu naší kul­tu­ry na ženy, kte­ré pro­mlu­ví nahlas“. Depp rov­něž tvr­dil, že to byla Heardová, kdo ho zne­u­ží­val, a že její obvi­ně­ní pro­ti němu před­sta­vu­jí pod­vod. V srpnu 2020 Heardová poda­la pro­ti Deppovi pro­ti­ža­lo­bu, v níž tvr­di­la, že koor­di­no­val „kam­paň obtě­žo­vá­ní pro­střed­nic­tvím Twitteru a [orga­ni­zo­vá­ním] inter­ne­to­vých petic s cílem dosáh­nout její­ho pro­puš­tě­ní z Aquamana a spo­leč­nos­ti L’Oréal“. Soudní pro­ces ve věci Depp vs. Heardová začal ve Fairfax County ve Virginii 11. dub­na 2022.

Dne 1.6.2022 soud­ní pro­ces ve věci Depp vs. Heardová vyhrál Johnny Depp.


Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,02073 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72218 KB. | 24.04.2024 - 16:44:18