Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Červnové premiéry

Červnové premiéry

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co nám při­ne­se čer­ven? Moc vel­ké fil­my to nejsou, ale urči­tě si vybe­re­te. 05. 06. 03 Nebezpečná zná­most
     Lehkomyslný flirt s nespráv­nou dív­kou změ­ní jeho spo­ko­je­ný život
ve smr­tel­ně nebez­peč­nou noč­ní můru.
05. 06. 03 The Jádro
     Vědci obje­ví, že nebez­pe­čí záni­ku Země je pří­mo v jejím jádru. Jedině bom­ba, kte­rá ho roz­bi­je, může kata­stro­fě zabrá­nit
05. 06. 03 Krásná pokoj­ská
    Přestože svo­bod­ná mat­ka Marisa Ventura (Jennifer Lopez) neo­plý­vá bohat­stvím, doká­za­la sobě a své­mu dese­ti­le­té­mu syno­vi Ty (Tyler Garcia Posey) zajis­tit dob­rý život. Pracuje jako slu­žeb­ná v prvotříd­ním manhat­tan­ském hote­lu Beresford, kde ji jed­no­ho dne požá­dá ...
05. 06. 03 Hrdina
    Děj se ode­hrá­vá před 2000 lety za vlá­dy dynastie Qin a vyprá­ví pří­běh hrdin­né­ho váleč­ní­ka a ochrán­ce krá­le, před kte­rým sto­jí obrov­ský úkol – sjed­no­tit Čínu a krá­le tak uči­nit Imperátorem. Producenti při natá­če­ní spo­lu­pra­co­va­li s čín­skou armá­dou a tak moh­ly vznik­nout jed­ny z nej­e­fekt­něj­ších scén dějin his­to­ric­ké­ho váleč­né­ho fil­mu. Tvůrci zved­li lať­ku pořád­ně vyso­ko.
05. 06. 03 Bílý ole­an­dr
    Vědci obje­ví, že nebez­pe­čí záni­ku Země je pří­mo v jejím jádru. Jedině bom­ba, kte­rá ho roz­bi­je, může kata­stro­fě zabrá­nit
09. 06. 03 Nezapomenutelné léto
    ????
12. 06. 03 Kdo bude hlí­dat hlí­da­če aneb klíč k cha­loup­ce strýč­ka Toma

    Nejlepší čes­ký doku­men­tár­ní film roku 2002
12. 06. 03 Policajti
    Policejní aka­de­mie ze Švédska - krás­něj­ší her­ci... a  lep­ší tri­ky než v Matrixu!  🙂
12. 06. 03 Líbánky
    Romantická kome­die
12. 06. 03 Hlubina
    Ostřílený scé­náris­ta David Twohy (Impostor, Vodní svět, G.I.Jane, Pitch Black) se ujal režie thrille­ru ode­hrá­va­jí­cí­ho se během II. svě­to­vé vál­ky na palubě ponor­ky.
12. 06. 03 Tichý Američan
     Saigon, 1952. Bohémský repor­tér London Times (Michael Caine), nesou­hla­sí­cí s ame­ric­kým kolo­ni­a­lis­mem v jiho­vý­chod­ní Asii sou­pe­ří o  náklon­nost krás­né Vietnamky s mla­dým Američanem (Brendan Fraser)  Remake slav­né­ho váleč­né­ho dra­ma­tu z kon­ce 50. let reží­ro­val Phillip Noyce (Sběratel kos­tí).
12. 06. 03 Od koléb­ky do hro­bu
    ?????
19. 06. 03 The Rychle a zbě­si­le 2
    pokra­čo­vá­ní akč­ní­ho thrille­ru z pro­stře­dí ile­gál­ních auto­mo­bi­lo­vých závo­dů, drs­ných řidi­čů, kte­ří se zaple­tou do ptrans­por­tu špi­na­vých peněz ...
19. 06. 03 Identita
    Co když byla kaž­dá vol­ba, kte­rou v živo­tě uči­ní­me, pře­dem roz­hod­nu­ta? Co když v živo­tě nee­xis­tu­jí žád­né náho­dy a naše osu­dy byly již dáv­no před­ur­če­ny? Uprostřed kru­té bou­ře se schá­zí deset lidí, z nichž si kaž­dý stře­ží své osob­ní tajem­ství. Řidič limu­zí­ny (John Cusack), tele­viz­ní hvězda 80. let (Rebecca DeMornay), poli­cis­ta (Ray Liotta), kte­rý pře­vá­ží zabi­já­ka (Jake Busey), pro­sti­tut­ka (Amanda Peet), novo­man­žel­ský pár (Clea DuVall a William Lee Scott) a rodi­na v kri­zi (John C. McGinley, Leila Kenzle, Bret Loehr) nachá­ze­jí pří­stře­ší ve zpust­lém mote­lu, kte­rý pro­vo­zu­je ner­vóz­ní noč­ní správ­ce (John Hawkes).Když ale návštěv­ní­ci začnou jeden po dru­hém umí­rat, úle­vu z nále­zu pří­stře­ší rych­le vystří­dá strach. Všichni si brzy uvě­do­mí, že pokud chtě­jí pře­žít, budou muset odha­lit tajem­ství, kte­ré je sved­lo dohro­ma­dy.
26. 06. 03 Telefonní bud­ka
    Newyorský novi­nář (Farrel) zved­ne v tele­fon­ní bud­ce slu­chát­ko a nezná­mý hlas mu ozná­mí, že pokud slu­chát­ko polo­ží, bude zabit
26. 06. 03 Kurs sebe­o­vlá­dá­ní
    Po kon­flik­tu na palubě leta­dla, kte­rý se jeho akté­rům vymkne z rukou, dosta­ne na pohled pří­vě­ti­vý Dave Buznik (Adam Sandler) z roz­hod­nu­tí soud­ky­ně Danielsové (Lynne Thigpen) pří­kaz navště­vo­vat kurz sebe­o­vlá­dá­ní, kte­rý vede dok­tor Buddy Rydell (Jack Nicholson). Buddyho neob­vyk­lé léčeb­né postu­py jsou však vel­mi drs­né a Dave je z tera­pie zma­ten. Po dal­ší nepří­jem­nos­ti se zno­vu dostá­vá před soud a roz­su­dek je ten­to­krát přís­něj­ší: buď Dave zin­ten­zív­ní svou léčbu, nebo půjde do věze­ní. Buddy se pro­to k Daveovi nastě­hu­je, aby mu pomohl se s jeho pro­blémy vypo­řá­dat. V rám­ci své tera­pie vyu­ži­je kaž­dé mož­nos­ti, jak při­nu­tit Davea k reak­ci, a to včet­ně pro­ná­še­ní oplz­lých pozná­mek na adre­su Daveovy pří­tel­ky­ně Lindy (Marisa Tomei) a pobí­ze­ní Davea, aby se posta­vil čelem ke všem dáv­ným i sou­čas­ným stře­tům s oko­lím. Nakonec však Buddy pře­ce jen zajde pří­liš dale­ko a Dave se musí roz­hod­nout, zda zale­ze zpět do své uli­ty nebo doká­že, co v něm ve sku­teč­nos­ti je. Je snad Buddyho zma­te­ná a roz­po­ru­pl­ná léč­ba přes­ně to, co Dave potře­bu­je?
26. 06. 03 Equilibrium
    Představte si, že se nemů­že­te rado­vat, nemá­te se proč smát, nemá­te co závi­dět, nemů­že­te milo­vat, nemů­že­te nená­vi­dět. Život bez spo­rů a válek, život bez svo­bo­dy. Je to ješ­tě vůbec život? Nejlepší sci-fi thriller od uve­de­ní Matrixu?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60076 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72259 KB. | 20.05.2024 - 21:37:03