Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Dnes vychází hra Kvark - další česká FPS v předběžném přístupu

Dnes vychází hra Kvark - další česká FPS v předběžném přístupu

Foto: Latest Past, Perun Creative
Foto: Latest Past, Perun Creative
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Pokud máte rádi akč­ní stří­leč­ky z prv­ní oso­by a zají­má vás his­to­rie Československa, mož­ná bys­te měli zku­sit Kvark. Jedná se o novou hru od čes­kých vývo­já­řů Latest Past a Perun Creative, kte­rá dnes vstu­pu­je do před­běž­né­ho pří­stu­pu na plat­for­mě Steam.

Kvark je FPS hra zasa­ze­ná do fik­tiv­ní ver­ze 80. let minu­lé­ho sto­le­tí v Československu. Hráč se oci­tá v pod­zem­ním zaří­ze­ní, kte­ré se roz­pa­dá, jak se jím pro­chá­zí. Bude muset pro­plou­vat tma­vý­mi tune­ly a potý­kat se s mno­ha pře­káž­ka­mi a nepřá­te­li, kte­ří pro­vě­ří jeho doved­nos­ti.

Hra je plá­no­vá­na jako pěti­díl­ná série, z nichž kaž­dá bude obsa­ho­vat něko­lik úrov­ní s uni­kát­ním obsa­hem, hádan­ka­mi a inter­ak­ce­mi. V sou­čas­né ver­zi je dostup­ná prv­ní kapi­to­la (Starý kom­plex) a základ­ní her­ní mecha­ni­ky. Vývojáři sli­bu­jí pra­vi­del­né aktu­a­li­za­ce a spo­lu­prá­ci s komu­ni­tou na zlep­šo­vá­ní hry.

Kvark nabí­zí atmo­sfé­ric­kou gra­fi­ku inspi­ro­va­nou reál­ný­mi loka­ce­mi a udá­lost­mi z doby stu­de­né vál­ky. Hráč bude moci pou­ží­vat růz­né zbra­ně a nástro­je, jako jsou pis­to­le, bro­kov­ni­ce, puš­ky, gra­ná­ty, sví­til­ny nebo klí­če. Hra také obsa­hu­je ori­gi­nál­ní soun­d­track slo­že­ný ze sku­teč­ných čes­kých pís­ni­ček té doby.

Pokud vás Kvark zau­jal, může­te si ho kou­pit na Steamu se sle­vou 10 % do 10. červ­na. Hra je dostup­ná v ang­lič­ti­ně, češ­ti­ně a zjed­no­du­še­né čín­šti­ně. Vývojáři také plá­nu­jí vydat hru na kon­zo­lích PlayStation 5 a Xbox Series X/S v budouc­nu.


Zdroj: Steam


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65304 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71907 KB. | 20.07.2024 - 20:44:29