Kritiky.cz > Horory > Serial Mom (1994)

Serial Mom (1994)

rp Serial Mom 28199429.jpg
rp Serial Mom 28199429.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se z nor­mál­ní hos­po­dyň­ky a oby­čej­né mámy sta­ne bláz­ni­vá séri­o­vá vra­žed­ky­ně…

Beverly je milu­jí­cí mat­ka dvou dětí a věr­ná man­žel­ka. Má však vel­mi naru­še­nou pova­hu, je neu­ro­tic­ká a doká­ží ji roz­čí­lit i sebe­men­ší prko­ti­ny či špat­né vlast­nos­ti jiných lidí. A prá­vě na to dopla­tí něko­lik oby­va­tel malé­ho měs­teč­ka, ve kte­rém žijí. Z hod­né hos­po­dyň­ky se totiž záhy sta­ne séri­o­vá vra­žed­ky­ně. Sprosté ano­nym­ní tele­fo­ná­ty vystří­dá chuť zabít kaž­dé­ho, kdo nějak ublí­žil jí samot­né, nebo lidem kte­ré ze vše­ho nej­ví­ce milu­je. Dokonce se díky tomu poslé­ze sta­ne slav­nou osob­nos­tí…Český název: Šest vražd sta­čí, mamin­ko!

Režie: John Waters

Rok výro­by: 1994

Délka: 95 min

Země: USA

 

Hrají:

Kathleen Turner...(Beverly Sutphin)

Sam Waterston...(Eugene Sutphin)

Ricki Lake...(Misty Sutphin)

Matthew Lillard...(Chip Sutphin)

Justin Whalin...(Scotty)

Suzanne Somers...(Suzanne Somers)

...a dal­ší


Mám doce­la rád nej­růz­něj­ší čer­né kome­die nebo paro­die na horo­ry, i když je prav­dou, že val­ná vět­ši­na z nich moc kva­lit vskut­ku nepo­bra­la. Tenhle film mezi nimi zau­jal mís­to někde upro­střed. Hororového žán­ru se to dotý­ká oprav­du jen vel­mi okra­jo­vě (mini­mál­ně), za to se u toho člo­věk i doce­la poba­ví. Zvláště pak poté, co se z Kathleen Turner sta­ne bláz­ni­vá séri­o­vá vra­žed­ky­ně, kte­rá své obě­ti roz­hod­ně nešet­ří a zabí­jí je nej­růz­něj­ší­mi způ­so­by – čím se tak dost odli­šu­je od vět­ši­ny jiných „séri­o­vých vra­hů – kte­ří mají rádi svůj oso­bi­tý styl“. Byla jas­nou tahoun­kou této čer­né kome­die.

 

Na roz­díl od vět­ši­ny ostat­ních her­ců, kte­ří se zrov­na dva­krát nepře­trh­li. Samozřejmě potě­ši­la i pří­tom­nost Suzanne Somers, kte­rá si tu zahrá­la samu sebe, byť jen na vel­mi krát­kou dobu. Ale abych se ješ­tě vrá­til k hlav­ní hrdin­ce: mít doma tako­vou rodin­ku, tak z toho jeb­ne asi i mně. Milovníky vul­ga­rit jis­tě potě­ší spros­té tele­fo­ná­ty se sou­sed­kou, nebo šmí­rák na záchod­cích (kte­rý to nej­víc roz­je­de v soud­ní síni). On cel­ko­vě byl ten soud­ní pro­ces tako­vou třeš­nič­kou na celém fil­mu.

 

Šest vražd sta­čí, mamin­ko! je vcel­ku sne­si­tel­ná čer­ná kome­die, kte­rá mi roz­hod­ně lehce zved­la nála­du, tahle čas­ně v neděl­ní ráno.  Byli tu samo­zřej­mě i slab­ší mís­ta, ale cel­ko­vě v tom vidím prů­měr­nou zále­ži­tost, kte­rou jsem roz­hod­ně nevi­děl napo­sle­dy.


Hodnocení:

50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42242 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71604 KB. | 14.07.2024 - 18:26:35