Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Pán času - Chichot (S14E03)

Pán času - Chichot (S14E03)

Foto: Disney+
Foto: Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Nemám poně­tí, jaký máte vztah k seri­á­lu Pán času, ale pro mě je vždyc­ky pře­kva­pu­jí­cí, když se v sou­čas­ném díle obje­ví pro­tiv­ník, kte­ré­ho jsme moh­li (v pří­pa­dě Čechů spí­še nemoh­li) spat­řit popr­vé a napo­sle­dy více než před půl sto­le­tím.

Jedním z vel­kých návra­tů je tajem­ný Hračkář, kte­rý zato­pí Donně s Doktorem v letoš­ním posled­ním spe­ci­á­lu věno­va­ném návra­tu 10. dok­to­ra hra­ném Davidem Tennantem.

Příběh je zase jed­no­du­chý, tajem­ný Hračkář zno­vu chce zni­čit zemi a jedi­ný Doktor může zachrá­nit svět.

Jde ale o to, jak je dob­rý zápo­rák a jak je dob­ré vyvr­cho­le­ní celé­ho pří­bě­hu.

Začneme zápo­rá­kem. Hvězda ame­ric­kých seri­á­lů, reži­sér, spi­so­va­tel zpě­vák  a bůhví­co ješ­tě… Neil Patrik Harris se stal jed­ním z vel­kých zápo­rá­ků, kte­ří oprav­du „zahu­lí“ zemi a Doktorovi. Jeho posta­va Hračkáře více než polo­vi­nu dílu doká­že utáh­nout svo­ji tem­nou stra­nu tak, abychom se muse­li o dok­to­ra bát a tako­vý stra­ši­del­ný a děsi­vý pocit z toho­to dílu jsem už z Pána času dlou­ho neměl.

Bohužel to stra­ši­del­né a tem­né nevy­dr­ží celý díl, a tak po návra­tu dok­to­ra do pří­tom­nos­ti, část dílu se totiž ode­hrá­vá v roce 1926, se stá­vá díl zábav­ný a pře­sta­ne být tak tem­ný. Neil Patrik Harris pat­ři mezi herec­ké hvězdy, a tak si jeho hvězd­né výstu­py, jako Hračkáře, budou fanouš­ci Pána času pama­to­vat moc dlou­ho.

Bohužel od zápo­rá­ko­va tan­ce v základ­ně UNIT se už člo­věk začne nudit. Samozřejmě, že se dočká­me pora­že­ní Hračkáře a návra­tu oblí­be­ných postav, Amy, Rose…a návrat spo­leč­ni­ce z 80. let Melanie.

A co nový Doktor, hra­ný novým her­cem Ncuti Gatwou? Tak se také nako­nec obje­ví. S tím, že popr­vé nepro­běh­ne jenom nová rege­ne­ra­ce, ale nový druh „bi-generace“, je jas­né, aby nový Doktor mohl být nezá­vis­lý na svém starém já. Je vidět, si tvůr­ci udě­la­li novou rege­ne­ra­cí do mla­dé­ho a vtip­né­ho čer­no­cha zad­ní vrát­ka, aby se jim mohl kdy­ko­liv vrá­tit jejich oblí­be­nec David Tennant.

Těším se na Vánoční díl, dle uká­zek bude hod­ně zají­ma­vý, obje­ví se léta­jí­cí loď, noví mimo­zemš­ťa­né a samo­zřej­mě i nová spo­leč­ni­ce, kte­rá nové­mu Doktorovi bude zrca­dlem, urči­tě nejen vzhle­dem, ale i pova­hou.

Hodnocení: 90 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73850 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72233 KB. | 23.07.2024 - 16:15:16