Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Láska nebeská: Fantastická komedie plná nespoutaného a inteligentního humoru

Láska nebeská: Fantastická komedie plná nespoutaného a inteligentního humoru

Photo © 2003 Universal Pictures
Photo © 2003 Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Láska nebeská ja fan­tas­tic­ká kome­die pro všech­ny lidi, kte­ří mají rádi nespou­ta­ný a inte­li­gent­ní humor. Možná si řek­ne­te: „Další roman­tic­ká kome­die? Už zase ta samá pís­nič­ka…‘‘ Jenže Love Actually (jak je film v ang­lic­kém ori­gi­ná­lu nazý­ván) není jen tak oby­čej­ná roman­tic­ká kome­die. A víte proč? Tvůrce Mr.Beana, reži­sér Richard Curtis, se totiž roz­ho­dl sklou­bit 10 růz­ných život­ních pří­bě­hů do jednoho…Myslíte si, že je to nemož­né??? Tak schvál­ně…Snímek zave­de divá­ky do před­vá­noč­ní­ho Londýna a začne poma­lu roz­ví­jet jeden pří­běh za dru­hým…Od nově jme­no­va­né­ho minis­ter­ské­ho před­se­dy (Hugh Grant), kte­rý se zami­lu­je 30 vte­řin poté, co vejde do úřa­du na Downing Street, až po smo­lař­ské­ho pro­da­va­če sendvi­čů, kte­rý nemá s dív­ka­mi ve Velké Británii pros­tě štěs­tí; od spi­so­va­te­le (Colin Firth), kte­ré­mu je jeho žena nevěr­ná, a pro­to se radě­ji vypa­ří do již­ní Francie utě­šit své bola­vé srd­ce, až po stár­nou­cí rocko­vou hvězdu (Bill Nighy), kte­rá se sna­ží o come-back za kaž­dou cenu; od nevěs­ty ( Keira Knightley), do kte­ré je těž­ce zami­lo­ván nej­lep­ší pří­tel její­ho muže, až po ženu, kte­ré dělá sta­ros­ti její man­žel; od chlap­ce, kte­rý se zakou­kal do nej­krás­ně­ší dív­ky ve ško­le, až po jeho nevlast­ní­ho otce (Liam Neeson), kte­ré­mu zemře­la žena. Tyto osu­dy a lás­ky lidí se set­ka­jí, smí­sí a nako­nec vše vyvr­cho­lí na Štědrý večer s roman­tic­ký­mi, někdy až komic­ký­mi důsled­ky pro všech­ny účast­ní­ky.

A co to těm všem lidem vlast­ně zamo­ta­lo hla­vu? No pře­ce lás­ka! Cit, kte­rý doká­že člo­vě­ka pobláz­nit nato­lik, že je scho­pen dělat neu­vě­ři­tel­né, mnoh­dy až šíle­né věci…A prá­vě o tom všem vyprá­ví Láska nebeská!!!

Ve fil­mu nemů­že chy­bět jeden z nej­slav­něj­ších ang­lic­kých komi­ků Rowan Atkinson, kte­rý se zde vysky­tu­je jen zříd­ka, ale vždy doká­že divá­ka bez­vad­ně poba­vit. Dále se zde obje­ví svůd­ník dív­čích srd­cí Hugh Hrant, kte­rý si ve fil­mu opět zahra­je po boku Colina Firtha (oba jsme je moh­li vidět ve sním­ku Deník Bridget Jonesové, kde pro­ti sobě sved­li nejed­nu šar­vát­ku o ‘‘bou­bel­ku‘‘ Bridget) Laura Linney jako ostý­cha­vá Sarah, Billy Bob Thorton (pre­zi­dent USA), Alan Rickman (Harry), Emma Thompson (Karen) nebo Sienna Guillory. Ve ved­lej­ších rolích se také před­sta­ví Chiwetel Ejiofor, Ivana Milicevic, January Jones, Elizabeth Shannon, Claudia Schiffer, Glenn Conroy, Gregor Fisher, Denise Richards, Elisha Cuthbert

        Prostě skvě­lý scé­nář, vyni­ka­jí­cí her­ci, spous­ta roman­ti­ky, skvě­le vybra­ná hud­ba (soun­d­track vře­le dopo­ru­ču­ji). To vše mě nutí k závě­ru, že film neo­ce­ním jedi­nou výt­kou. Domnívám se, že se jed­ná o jed­nu z nej­vy­da­ře­něj­ších kome­dií za posled­ních 15 let. Já osob­ně jsem ten­to film viděl 6-krát a pat­ří k mým nej­ob­lí­be­něj­ším a jsem si jis­tý, že udě­lá dojem i na vás. Hodnotil bych ho téměř 90 %.


Podívejte se na hodnocení Láska nebeská na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97803 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72116 KB. | 23.02.2024 - 16:57:33